Lyara

Lyara

Lyara

 

 

1. Úvod

 

Články na těchto internetových stránkách jsou důsledkem dlouhé cesty probouzení. Začalo to přesně 9. března 1981, kdy se v mé ložnici materializoval Kristus, položil mi ruce na hlavu a přivedl mě na cestu, která sice po mě vyžadovala vše, ale provedla mě stádii hlubšího pochopení období, ve kterém se nacházíme.

V roce 1982 jsem měla vizi budoucích událostí. Předkládám vám ji, abyste si ji mohli pročíst a sami procítit. Tenkrát jsem ji sama plně prožívala jako „přítomnost“, a proto jsem měla pocit, že se změny na Zemi projeví mnohem dříve. Později jsem dospěla k závěru, že i mnozí další měli stejné vize, ale byly situovány do různých období, a tak jsem si nebyla jistá, zdali se cokoliv z mé vize stane skutečností. Přesto ale musím přiznat, že to pro mě bylo tehdy velmi reálné a od té doby stále prozkoumávám cestu, která se přede mnou otevřela.

V srpnu 1996 jsem měla pocit, že „vlak vyjíždí ze stanice“. Dítě se rodí a není síly, která by to zastavila. 15.května 1997 jsem pocítila „ránu“, jako když někdo hlučně zaklapne velikou knihu, slovník nebo Bibli. Měla jsem z toho pocit čehosi velmi důležitého, jakoby – metaforicky řečeno, takže to neberte doslovně – byla na vyšší úrovni svolána schůze a byl „dolů“ vyslán posel, aby posoudil stav uvědomění. Plán byl takový, že když bude dosaženo určité kritické hranice, bude spuštěna varianta plánu „B“ a nebude muset dojít k tak dramatickým změnám, jakmile se přiblíží závěr celého odehrávaného dramatu. Když se však „posel“ do určité doby nevrátí, bude vše probíhat podle „varianty A“ a nastanou veliké změny. A „posel“ se nevrátil.

Zbývaly k dořešení ještě dvě otázky. První zněla: „Jak dosáhnout největšího zisku z veškeré práce, která BYLA vykonána, na všech úrovních?“ a druhá otázka zněla „Jak dostat do bezpečí Děti Hvězd?“ (Dětmi Hvězd jsou zde míněny ty vyšší bytosti, které na sebe vzaly lidskou podobu, aby v této době přímo pomáhaly při procesu planetární transformace. George Hunt Williamson je v materiálech „Zákon Jediného“ nazývá „Poutníky“. Víme, že jsme zde proto, abychom pomáhali, a jsme velmi často stresovaní tím, že je náš potenciál nevyužit. Nyní se ale drama 3D blíží ke konci a my půjdeme pomáhat zase jinam.)

Pak následovalo období intenzivní osobní očisty, protože všechny naše „stíny“ – naše strachy – musí být vyplaveny na povrch, abychom se jimi mohli zabývat. Tento proces stále pokračuje. Jak se zvyšuje celková vibrační frekvence planety, jsou všechny myšlenky, emoce, substance a buněčné programy, které nejsou v souladu s vyššími frekvencemi, odhazovány a pročišťovány jak planetou, tak i naším vnitřním systémem. Vše se zrychluje a zintenzivňuje a nyní již chápu strach a zmatek, který jsem prožívala ve své vizi z roku 1982. Právě tím procházíme, a bude to pokračovat a zesilovat až do doby, než se to dokončí.

Též vám ale připomenu, že „lidé v bílých róbách“ přijdou a stanou se „středisky klidu a požehnání“ pro ty, kteří mají připravená srdce a mysl pro cestu na Terru. Tyto stránky jsou mým osobním odkazem těm z vás, kteří jsou pro tuto cestu určeni. Doufám, že vám dodají informace, inspiraci a útěchu, až se změny začnou dít. Uvědomte si prosím, že nejste nikdy sami.

 

Mír a lásku vám,

 

Lyara

 

2. Vize nastávajících událostí.

 

březen 1982

 

Můj učitel mi řekl: „Požádej je (mé průvodce), aby ti ukázali, co je k vidění.“

 

Pronesla jsem nahlas: „Ukažte mi, co je k vidění.“ A na mé „mentální obrazovce“ (při zavřených očích) jsem uviděla něco, co vypadalo jako rozbíhající se film. Nejprve byla obrazovka tmavá. Pak se objevil čínský džentlmen s dlouhými vousy v dlouhé róbě. Rozvinul svitek na kterém byl seznam „úkolů“, které musí být splněny (t.j. událostí, které musí nastat). Jakmile se těmito úkoly začal zabývat, byla moje pozornost obrácena k obrazovce, kde se začal formovat glóbus. Jak jsem se k němu blížila, věděla jsem, že se jedná o Zemi.

Uviděla jsem šedou špičatou skálu se zelení na svahu. Sopka vybuchla a otevřela se v ní průrva, která se rozšiřovala až k úpatí. Pak jsem uviděla měsíc v úplňku nad oceánem. Zvedl se velmi silný vítr, který tvořil pěnu na vrcholcích velikých vln. (Pozn. scény se proplétaly jedna s druhou a já si pouze uvědomovala co vidím a slyšela komentáře mého učitele, když jsem popisovala, co vidím.) Mohutné stromy se kácely. Viděla jsem vystrašené lidi jak běží a křičí. Velké města se bortila a vysoké budovy padaly. Obloha byla celá rudá od plamenů – všechno hořelo. Zahlédla jsem něco jako muže nesoucího dítě, který se snažil šplhat do jakéhosi kopce ve snaze uniknout, ale pořád mu to klouzalo zpátky. Nebylo kam utéci. Vše bylo zmatené, šedé … ohromný zmatek …

 

(Když jsem se na ten zmatek dívala, náhle jsem si uvědomila: “ Není tam dost lásky, (učitel)! Není tam dost lásky!“)

 

Uprostřed všeho toho zmatku a šedých postav se sem a tam začali objevovat lidé odění do bílých rób. Objevovali se po celém světě. Kdekoliv se objevili, vzniklo centrum klidu uprostřed zmatku. Začali se objevovat ve větší a větší míře, jako když vystřeluje pražená kukuřice. Byli klidní uprostřed zmatků, žehnali a jejich přítomnost zklidňovala okolí. (Uslyšela jsem komentář: „Jsou centry klidu a požehnání.“) Uprostřed chaosu se začal formovat pořádek. Bíle oděné bytosti rovnaly lid do řad, jako vlny – sháněly a shromažďovaly šedé postavy, uklidňovaly je a vytvářely pomalu se posunující skupinu, která jako procesí šplhala do otevřených dveří ohromných, ve vzduchu se vznášejících lodí. Byl to hromadný, celosvětový exodus … ohromující událost …

Stáhla jsem se zpátky do vesmíru, až jsem viděla celou zeměkouli, jak visí přede mnou v prostoru. Rotace Země se zpomalovala, až se zastavila, a voda byla vystřelena po povrchu jako veliká bílá mračna. Chvíli tak vysela bez pohnutí, pak se překotila jako káča a začala se otáčet podle nové osy…

Většina lidí, kteří byli posbíráni z povrchu planety, byli přepraveni do jiných částí slunečního systému a vesmíru, aby tam pokračovali ve svých životech. Když byla dokončena očista Země, bylo asi 10% lidí přivedeno zpět na velikou planetu, aby byli připraveni pro návrat na Zemi. To zahrnovalo přeprogramování jejich vědomí a vybavení potřebným zařízením, technologiemi a zásobami. Žádný ze „starých“ vzorů se již na „Novou Zemi“ nevrátí.

„Nová Země“ je nablýskaná, zářící jako veliká perla. Odevšad vychází třpytivé světlo. Je znovu zabydlovaná. Obloha je až neskutečně modrá. Slyším nádhernou hudbu, kterou znám jako „hudbu sfér“. Rostliny jsou zářivé a radostné; jásají v průzračném světle a čistém vzduchu. Lidé se pohybují v tiché radosti, rozzářeni z toho, že zde mohou být. Všichni a všechno si je plně, blaženě vědomé svého přímého spojení se Stvořitelem.

Nyní vidím Krista na trůně … vystupuje z něho neuvěřitelná láska … jaké ohromné množství jí je … nemusíme se ničím omezovat … On se mnou bude během celé této doby … Jsem obklopena jeho láskou, jeho modrobílým světlem … cítím se tak malinká … „pouze když budete jako malé děti.“ … jsem úplně zahalena jeho láskou.

Poté jsem chvíli úplně neschopná mluvit, natolik silný byl pro mě prožitek Kristovy lásky, kterou jsem byla celá zahalená.

(Hlavou se mi začínají honit myšlenky) … Mezitím zaujímám zbožný postoj s pocitem radostné služby. Postoj je velmi důležitá věc; na podstatě činnosti tak moc nezáleží. Zaujměte postoj připravenosti … Já budu povolán … Buďte připraveni až budete povoláni … Neuvěřitelné kvantum lásky … hýčkající … .

 

 

3. Tyto věci pominou.

 

  1. června 1982

 

Vím, že stojím v zahradě, i když ji nevidím. Jakobych viděla jen od kolen dolů a periferním viděním vnímala malý kruh. Asi jakobych se mohla dívat jenom pod nohy. Vidím, že jsem na jakési cestičce. Kvůli omezenému rozhledu nevím, co je to za cestu, kam vede, ani co je za mnou.

Snažím se dívat nahoru, abych uviděla zahradu, ale vidím pouze zrcadlo, které visí přede mnou. Má tvar obdélníku a je zarámováno v kovovém zdobeném filigránovém rámu. Vykročím k zrcadlu, abych alespoň v něm zahlédla odraz zahrady. Obraz se chvěje jako na vodní hladině, kterou někdo na chvíli rozvířil. Než se stačí obraz ustálit, můj zrak se opět odkloní – tentokrát do prostoru za zrcadlem. Dívám se skulinami v rámu a vidím něco jako betonový podstavec, který podepírá nějakou neznámou, neviditelnou strukturu. Co je to? Moje vzdálená mysl se diví. Jakoby v odpověď se scéna náhle změní.

Na pozadí červeno-oranžové oblohy, zabarvené zapadajícím sluncem, vidím tři nebo čtyři postavy, které kráčejí se svými velbloudy. Jakmile se moje vědomá mysl dotkne jejich forem, pohybující se siluety ztuhnou a začnou hořet a pod hořící siluetou se začne objevovat jakási pevná forma. „Ahá! Nyní to chápu! Všechny jevící se formy jsou iluzí; skutečná forma leží pod tou, která je patrná na první pohled!“ Na souhlas celá scéna zavíří a odlétá, až vidím celou zeměkouli, která se přede mnou chvěje stejně nereálným obrazem, jako zahrada, kterou jsem viděla v zrcadle. Vnímám nyní „jinou realitu“ která probleskuje zdánlivou formou Země – všechny informace od našich smyslů vycházejí z této iluze. „Skutečnost“ leží mimo naše senzorické vnímání – chvěje se a je vnímatelná pouze naší intuicí, mimo-smyslovým vnímáním.

Najednou nějak vím, že iluzorní svět forem, kterému jsme přivykli, brzy zmizí …

 

 

 

4. Bod obratu.

 

Veškerý život probíhá v cyklech. Srdeční rytmus, příliv a odliv, den a noc, roční období – jsme obklopeni rytmy nádechu a výdechu veškerého Stvoření. Frekvence zvuku a světla jsou cykly, stejně jako magnetické vibrace a elektrický proud. Jsou sice příliš krátké, abychom je vnímali našimi smysly, ale máme přístroje, kterými jsme schopni je změřit. Na druhé straně existují tak dlouhodobé cykly, že se musíme spolehnout na záznamy, které geologové vyčtou z hornin a na záznamy ze starých, posvátných textů celého světa. Doby ledové, epochy dějin, precese bodů rovnodennosti, doby oběhů planet a hvězd – ty mnohdy přesahují možnosti individuální mysli pochopit jejich rozsah.

Časové období, ve kterém se nyní nacházíme, je velmi jedinečné, protože představuje souběh mnoha cyklů. Existuje 26000-letý cyklus, během kterého náš severní pól postupně směřuje ke všem dvanácti znamením zvířetníku, v periodách zhruba 2300 let. Je 75000-letý cyklus, při konci kterého dostanou vždy všechny duše ze třetí úrovně hustoty (úroveň ve které žijeme nyní na Zemi) příležitost postoupit do následující oktávy svého vývoje, což se často nazývá „sklizní“. Existuje 206 miliónů let dlouhý cyklus, během kterého náš sluneční systém udělá jednu otáčku kolem Velkého Centrálního Slunce naší galaxie, Mléčné dráhy.

Nyní žijeme v periodě, kdy končí věk Ryb a začíná věk Vodnáře. Též se ale překrývá s koncem jiného cyklu „sklizně“ a s koncem 22. Velkého oběhu našeho slunečního systému. Všechny hlavní kulturní a náboženské tradice na celém světě poukazují na tuto dobu, jako na dobu konce našeho světa, jak jej známe. Na důležitost tohoto období jasně poukazuje veliká rozmanitost zdrojů, které o ní jasně hovoří, ať už se jedná o Mayský kalendář, kalendář v pyramidách, Védické texty, proroctví Hopi či naši Bibli.

V březnu 1982 jsem měla vizi všech nastávajících dějů, které se týkaly přechodu k „Novému Nebi a Nové Zemi“. Viděla jsem mohutný tok informací, který začal v 70-tých letech jako malý pramínek, během 80-tých let mocně zesílil a dnes je z něj ohromná záplava. Symbolem Vodnáře je postava vylévající vodu ze džbánu, což musíme interpretovat jako rostoucí záplavu informací přicházejících k nám z vědomí nad naší planetou, vytékající ze džbánu Univerzální Mysli. Přichází odevšad a bere na sebe rozličné formy, podle stupně porozumění a sféry vlivu příjemce. Stejný počáteční impuls nabádající k hledání většího uvědomění vytváří mnoho verzí „pravdy“, od náboženského či politického fanatismu až k lidem, kteří se prostě scházejí k meditaci nebo k vyladění na své vnitřní vědění.

Za posledních několik let, kdy si jsem tohoto vědoma, sleduji znamení, která mi říkají, jak daleko jsme od Bodu obratu – doby, kdy se svět, který nyní známe, posune do čtvrté úrovně hustoty. Věděla jsem, že rok 1985 znamenal počátek posledního urychlení vědomí a začala jsem dostávat plno informací o nastávajících událostech a možnostech, které jsou. Rok 1986 jsem vnímala jako „Rok rozvratu“, kdy Halleyova kometa, průchod Uranu a Pluta, i další energie znamenaly jasné znamení rozvratu starých vzorů.

Změny počasí, ekonomických vzorů, geologická aktivita a skutečná „záplava“ channelingových informací jsou signálem rozsáhlým změn. Na individuální úrovni jsou patrné rozvody manželství, řada nemocí, intenzivní „párování“ spřízněných duší, které podporuje nutný duchovní rozvoj jednotlivců. Kamkoliv se podívám, všude je vidět potřeba zvýšené pozornosti lidí. Černobyl, AIDS, ceny ropy, obnova zájmu o UFO – vše se zdá být součástí stejné změny.

Takže, co musíme my, jako jednotlivci, vědět o tom, jak reagovat na tyto přicházející energie? Jenom toto. Podle informací, které jsem až doposud obdržela, musíme na změny nahlížet jako na příležitost pročistit naše staré vzory chování, protože nic „starého“ si nelze vzít sebou jako spoluzavazadlo do „nového“. Ježíš řekl: „Nemůžete nalít nové víno do starých slupek“. Nyní se musíme zaměřit na očistu na všech úrovních a využít jakékoliv metody, které se nám líbí.

K těmto nástrojům může patřit holistická medicína, masáže, emocionální čištění, hypnóza, meditace, modlitby, psychoterapie a hlavně pěstování schopnosti naslouchat svému vnitřnímu hlasu, co máme dělat a kam jít. Musíme pročistit svoje psychická já a dostatečně je posílit, aby byla schopná integrovat zvyšující se frekvence energií, jak se náš svět šplhá k vyšším vibracím hustoty čtvrté úrovně existence. Musíme pročistit svoje emocionální těla a vymazat veškeré negativní programování. Malichernost, strach, chtivost, žárlivost, bolest, hněv, nenávist – oddělenost všeho druhu – musí být nyní pročištěny a přeměněny v nás samých, jestliže chceme být mezi těmi, kteří budou zabydlovat Nový Svět.

Ti, kteří se odmítnou vzdát starých vzorů, dostanou příležitost zopakovat si další 25000-letý cyklus existence v třetí úrovni hustoty v některé jiné části vesmíru, ale nezůstanou na planetě Zemi. Nejedná se o žádný rozsudek, nebo prokletí. Každý jedinec dostal stejnou příležitost na rovině duše. Volba byla učiněna, ať už vědomě, nebo nevědomě a každý z nás si zvolil. Buď couváme zpátky do temnoty strachu, nebo jsme dostatečně stateční a vykročíme vpřed a nabídneme svoje smetí očistnému světlu Božské Lásky.

Pro každého z nás je důležité uvědomit si pravdu, která leží pod vnější formou: každý si zvolil, díky božskému právu svobodné volby, podílet se na tomto období svým vlastním způsobem, podle potřeb a záměrů své duše. Nic se nikdy neztratí a konečným cílem všech je spojení s božským zdrojem, ve kterém máme svůj původ. Žádná cesta není z pohledu mimo čas lepší než jiná. Mají pouze jinou dráhu. Nakonec „dojdeme“ všichni, jen cesta, po které půjdeme, závisí na naší vlastní volbě.

Na závěr bych vám všem chtěla říct, když vám do cesty přicházejí očividné „testy“, dívejte se na ně jako na příležitost k růstu, k expanzi k rozsáhlejšímu vědění, které je součástí Nového Světa. Tyto příležitosti k růstu budou mít v našem každodenním životě mnoho podob. Kdykoliv vás začne přepadat hněv, nebo strach, zvolte lásku. Kdykoliv jste nepokojní, soustřeďte se do svého nitra a naleznete mír. Nechť je vaší snahou překonat vnitřní zmatky a stát se světlem a láskou. Meta je vysoká. Co si zvolíte?

 

Zanechávám vás tu nyní s láskou a světlem.

 

Lyara

 

————————————

 

© Copyright 1986, Santa Fe, New Mexico. Tento článek vyšel v Life Times, Svazek I, Č. 3, str.14 (srpen 1987). Část byla též použita ve Ascent to Freedom, leden 1988.

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

 

Tyto články, jsou všechny v originále dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

/ Proroctví / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz