Kam zmizela ze světa všechna volná energie?

Kam zmizela ze světa všechna volná energie?

Kam zmizela ze světa všechna volná energie?

Rozšíření funkčních technologií pro výrobu volné energie brání bohaté elity, vlády, podvodní vynálezci a šarlatáni, stejně jako nevědomá veřejnost.

Extracted from Nexus Magazine, Volume 8, Number 4
PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia. editor@nexusmagazine.com
Telephone: +61 (0)7 5442 9280; Fax: +61 (0)7 5442 9381
From our web page at: http://www.nexusmagazine.com/

©2001 by Peter Lindemann, DSc
Clear Tech, Inc.
PO Box 37
Metaline Falls, WA 99153, USA
Telephone: (509) 446 2353
Email: support@free-energy.ws
Website: http://www.free-energy.cc/

 

Na konci 80. let 19. století obchodní katalogy elektrotechnických firem předpovídaly „volnou elektřinu“ v blízké budoucnosti. Neuvěřitelné objevy o povaze elektřiny byly na denním pořádku. Nikola Tesla demonstroval „bezdrátové osvětlení“ a další divy spojené s vysokofrekvenčními proudy. Bylo takové vzrušení z budoucnosti jako nikdy předtím.

Během 20 let měly být automobily, letadla, biografy, hudební záznamy, telefony, rozhlas a praktické kamery. Viktoriánský věk připravoval cestu pro příchod něčeho absolutně nového. Poprvé v dějinách byli obyčejní lidé povzbuzováni, aby v duchu viděli utopickou budoucnost naplněnou hojnou moderní dopravou a komunikacemi, stejně jako novými pracovními příležitostmi, bydlením a potravou pro všechny. Nemoci a chudoba měly být jednou pro vždy vymýceny. Život se zlepšoval a v té době každý mohl dostat svůj „kus koláče“.

Co se tedy stalo? Kam se poděly uprostřed této technologické exploze všechny energetické objevy? Bylo všechno toto vzrušení z „volné elektřiny“, k němuž došlo před začátkem 20. století, jen zbožným přáním, jež „skutečná věda“ nakonec vyvrátila?

 

SOUČASNÝ STAV TECHNOLOGIE

Odpověď na tuto otázku zní „NE“. Opak je pravdou. Byly vyvinuty velkolepé technologie spolu s významnými objevy. Od té doby bylo vyvinuto mnoho metod pro výrobu obrovského množství energie za extrémně nízkou cenu. Žádná z těchto technologií však nebyla rozšířena na „otevřený“ spotřební trh jako komerční výrobek. Proč k tomu nedošlo, o tom si něco stručně povíme.

Ale nejdříve bych chtěl vyjmenovat několik technologií „volné energie“, o jejichž existenci v současné době vím, a které byly nade vší pochybnost prokázány. Společným rysem těchto objevů je, že všechny používají malé množství jedné formy energie k řízení nebo uvolnění velkého množství energie jiného druhu. Mnoho z nich nějakým způsobem čerpá všudypřítomnou energii éteru — zdroj energie, který „moderní“ věda obyčejně ignoruje.

 

1. Zářivá energie

Zesilovací vysílač Nikoly Tesly, zařízení T. Henry Moraye, EMA motor Edwina Graye a stroj Testatika Paula Baumanna, všechny tyto stroje využívají „zářivou energii“. Tato přírodní forma energie (mylně nazývaná „statická“ elektřina) může být čerpána přímo z ovzduší nebo získávána z obyčejné elektřiny metodou nazývanou „rozdělení na části“. Zářivá energie může vykonávat stejné divy jako obyčejná elektřina, ale za cenu menší než 1% ceny elektřiny. Nechová se přesně stejně jako elektřina a to přispívá k tomu, že ji vědecká komunita správně nepochopila. Komunita Methernitha ve Švýcarsku má v současné době pět nebo šest funkčních modelů samochodných zařízení, které čerpají tuto energii.

 

2. Motory poháněné permanentními motory

Dr. Robert Adams (Nový Zéland) vyvinul úžasné konstrukce elektrických motorů, generátorů a ohřívačů, které využívají permanentní magnety. Jedno takové zařízení odebírá 100 wattů elektřiny ze zdroje, generuje 100 wattů k dobíjení zdroje a produkuje více než 140 BTU (British Thermal Unit=britská tepelná jednotka) tepla během dvou minut!

Dr. Tom Bearden (USA) má dva funkční modely elektrického transformátoru poháněného permanentními magnety. Používá elektrický vstup 6 wattů k řízení cesty magnetického pole pocházejícího z permanentního magnetu. Magnetické pole je pouštěno střídavě do jedné a potom do druhé výstupní cívky velkou rychlostí. Tímto způsobem je zařízení schopno dodávat 96 wattů elektrické energie do zátěže bez pohyblivých prvků. Bearden toto zařízení nazývá Motionless Electromagnetic Generator, nebo MEG. Jean-Louis Naudin zhotovil ve Francii kopii Beardenova přístroje. Principy tohoto přístroje poprvé zveřejnil Frank Richardson (USA) v roce 1978.

Troy Reed (USA) má fungující model speciálního magnetizovaného ventilátoru, který během rotace vyvíjí teplo. Zařízení odebírá přesně stejné množství energie k rotaci ventilátoru, ať generuje teplo nebo ne.

Kromě toho existuje mnoho vynálezců mechanismů, které produkují kroutící moment s použitím pouze permanentních magnetů (viz magnetický motor Howarda Johnsona – pozn. překl.).

 

3. Mechanické ohřívače

Existují dvě třídy strojů, které transformují malé množství mechanické energie do velkého množství tepla. Nejlepší z těchto čistě mechanických konstrukcí jsou rotující válcové systémy navržené Frenettem a Perkinsem (USA). V těchto strojích jeden válec rotuje uvnitř jiného válce s mezerou 1/8 palce mezi oběma válci. Prostor mezi válci je naplněn kapalinou jako je voda nebo olej a toto „pracovní médium“ se vlivem rotace vnitřního válce zahřívá.

Další metoda používá magnety namontované na kole, které produkují velké vířivé proudy v desce z hliníku a způsobují, že se deska rychle zahřívá. Tyto magnetické ohřívače demonstrovali Muller (Kanada), Adams (NZ) a Reed (USA). Všechny tyto systémy jsou schopny produkovat 10-krát více tepla než standardní metody používající stejné množství energie na vstupu.

 

4. Super-účinná elektrolýza

Vodu lze rozložit na vodík a kyslík s použitím elektřiny. Standardní učebnice chemie tvrdí, že tento proces vyžaduje více energie než může být získáno zpět, když tyto plyny rekombinují. Toto je pravda pouze za nejhorších podmínek. Když je na vodu působeno její vlastní molekulární frekvencí, s použitím systému, který vyvinul Stan Meyer (USA) a opět nedávno firma Xogen Power, Inc., tato se rozkládá na vodík a kyslík pomocí velmi malého množství elektrického proudu. Také s použitím různých elektrolytů se mění účinnost procesu velmi dramaticky. Je také známo, že jisté geometrické struktury a povrchy fungují lépe než jiné. Důsledkem je, že je možné vyrobit neomezené množství vodíkového paliva k pohonu motorů (jako ve vašem autě) za cenu vody.

Ještě úžasnější je fakt, že v roce 1957 byla Freedmanem (USA) patentována speciální slitina kovů, která spontánně rozkládá vodu na vodík a kyslík bez elektrického vstupu a bez působení jakýchkoli chemických změn v samotném kovu. To znamená, že tato speciální kovová slitina může vyrábět vodík z vody, zadarmo, navždy.

 

5. Implozivní/vírové motory

Všechny průmyslově vyráběné motory používají uvolňování tepla, které způsobuje rozpínání a zvyšování tlaku, ke konání práce, jako ve vašem autě. Příroda používá opačný proces ochlazování, které způsobuje sání a podtlak, ke konání práce, jako v tornádu.

Viktor Schauberger (Rakousko) byl první, kdo ve 30. a 40. letech 20. století vyrobil fungující modely implozivních motorů. Callum Coats obšírně popsal Schaubergerovu práci ve své knize Living Energies a nato řada výzkumníků postavila fungující modely implozivních motorů. Jedná se o motory, které produkují mechanickou práci z energie vakua. Existují také mnohem jednodušší konstrukce, které používají pohybu víru k čerpání energie z gravitačních a odstředivých sil a produkují nepřetržitý pohyb v kapalině.

 

6. Technologie studené fúze

V březnu 1989 dva chemici Martin Fleischmann a Stanley Pons z Brigham Young University, Utah (USA), oznámili, že vyvolali atomovou fúzní reakci v jednoduchém stolním zařízení. Tato tvrzení byla během šesti měsíců „demaskována“ a veřejnost ztratila zájem.

Přesto je studená fúze velmi reálná. Nejenže byl opakovaně dokumentován nadbytek tepla, ale také atomová transmutace prvků pomocí malého množství energie, zahrnující tucty různých reakcí! Tato technologie může s konečnou platností produkovat levnou energii a desítky dalších důležitých průmyslových procesů.

 

7. Tepelná čerpadla a sluneční energie

Lednička ve vaší kuchyni je jediný „stroj na volnou energii“, který v současné době vlastníte. Je to tepelné čerpadlo poháněné elektřinou. Používá jeden díl energie jednoho druhu (elektřina) k vyvolání tří dílů jiné energie (teplo). To dává účinnost 300%. Vaše lednička používá jeden díl elektřiny k pumpování tří dílů tepla z vnitřku ledničky do vnějšího prostoru. Toto je typické použití této technologie, ale je to nejhorší možný způsob využití této technologie. Dále si řekneme, proč.

Tepelné čerpadlo čerpá teplo ze „zdroje“ tepla na místo, které se má vytápět. „Zdroj“ tepla by měl zřejmě být horký a místo, které vytápíme by mělo být chladné, aby zařízení řádně fungovalo. V ledničce je tomu přesně naopak. „Zdroj“ tepla je uvnitř lednice a je chladný a vytápěné místo je teplejší než „zdroj“ tepla. To je důvod, proč je účinnost ledničky ve vaší kuchyni nízká. To ale neplatí pro všechna tepelná čerpadla.

Účinnost 800 až 1000 procent je snadno dosažitelná u tepelných čerpadel ve spojení se slunečními kolektory. U tohoto systému tepelné čerpadlo čerpá teplo ze slunečního kolektoru a odevzdává je do velkého podzemního absorbéru, který zůstává na teplotě 55°F (12.78°C); mechanická energie je získávána při přenosu tepla. Tento proces je ekvivalentní parní turbíně, která získává mechanickou energii mezi kotlem a kondenzátorem, s tím rozdílem, že používá médium, které „vře“ při mnohem nižší teplotě než voda. Jeden takový systém testovaný v 70. letech produkoval 350 hp (měřeno na dynamometru), ve speciálně konstruovaném motoru, který byl napájen energií ze slunečního kolektoru o ploše pouhých 100 čtverečních stop. (Toto není systém, který prosazuje Dennis Lee.) Množství energie k pohonu kompresoru bylo menší než 20 hp, takže systém produkoval 17krát víc energie než spotřeboval! Mohl zásobovat energií menší čtvrť ze slunečního kolektoru, který se vejde na střechu chaty, s použitím stejné technologie, která uchovává v chladu potraviny ve vaší kuchyni.

V současné době existuje průmyslový systém tepelných čerpadel postavený severně od Kona, Hawaii, který generuje elektřinu z tepelných rozdílů vody v oceánu.

Existují tucty dalších systémů, o nichž jsem se nezmiňoval, a mnoho z nich je životaschopných a dobře prověřených, stejně jako ten, který jsem před chvílí popisoval.

Ale tento krátký výčet je dostatečně dlouhý na to, aby bylo zřejmé, že technologie volné energie je zde, nyní. Nabízí světu nadbytek čisté energie pro každého, kdekoli.

Nyní je možné zastavit produkci „skleníkových plynů“ a odstavit všechny jaderné elektrárny. Můžeme nyní odsolit neomezené množství mořské vody za přijatelnou cenu a dopravit pitnou vodu do nejodlehlejších oblastí. Náklady na dopravu a výrobu čehokoli mohou dramaticky klesnout. Potraviny mohou být pěstovány i v zimě ve vyhřívaných sklenících, kdekoli.

Všechny tyto divy, které mohou život na této planetě učinit mnohem snazším a lepším pro každého, jsou již desítky let odkládány. Proč? Jakým účelům slouží toto odkládání?

 

NEVIDITELNÍ NEPŘÁTELÉ TECHNOLOGIE VOLNÉ ENERGIE

Existují čtyři gigantické síly, které spolupůsobí při vytváření této situace. Dá se říci, že zde je a bylo „spiknutí“ za účelem potlačení této technologie a vede k pouze povrchnímu pochopení světa a klade vinu za toto zcela mimo nás. Naše ochota zůstat nevědomí a nečinní tváří v tvář této situaci byla vždy dvěma složkami této síly vykládána jako „mlčící souhlas“.

Jaké jsou, vedle „nepožadující veřejnosti“, ty další síly bránící dostupnosti technologie volné energie?

 

1. Peněžní monopol

Ve standardní ekonomické teorii existují tři třídy průmyslu: kapitál, zboží a služby. Uvnitř první třídy, kapitálu, existují tři podtřídy: přírodní zdroje, měna a úvěry. Přírodní zdroje se týkají surovin (jako třeba zlatý důl) a zdrojů energie (například ropný vrt nebo přehrada vodní elektrárny). Měna se vztahuje k tištění papírových „peněz“ a ražbě mincí; tyto funkce jsou obvykle v kompetenci vlády. Úvěr se týká půjčování peněz na úrok a rozšiřování ekonomické hodnoty prostřednictvím vkladů, které slouží k půjčkám na úrok. Z toho lze snadno pochopit, že funkce energie ve společnosti je stejná jako funkce zlata, funkce tištění peněz vládou nebo funkce vydávání úvěrů bankou.

Ve Spojených státech a ve většině dalších zemí světa existuje „peněžní monopol“. Můžu „svobodně“ vydělat tolik peněz, kolik chci, ale budu nucen platit pouze bankovkami Federální rezervy (FED). Nemůžu například platit zlatem nebo jinou formou „peněz“. Tento peněžní monopol je výhradně v rukou malého počtu soukromých akciových bank a tyto banky vlastní nejbohatší rodiny světa. Mají v plánu nakonec kontrolovat 100 procent všech kapitálových zdrojů světa a tím kontrolovat život každého pomocí dostupnosti (nebo nedostupnosti) všeho zboží a služeb. Nezávislý zdroj bohatství (zařízení na volnou energii) v rukou každé osoby na světě by navždy zhatil jejich plány na ovládnutí světa. Proč je tomu tak, je evidentní.

V současné době může být ekonomika buď zpomalena nebo zrychlena zvýšenín nebo snížením úrokových sazeb. Kdyby však byl do ekonomiky zaveden nový zdroj kapitálu (energie) a každý podnik nebo osoba by mohla zvýšit svůj kapitál bez vypůjčení z banky, tato regulační funkce úrokové míry by prostě přestala mít stejný efekt. Volná energie mění hodnotu peněz. Nejbohatší rodiny a poskytovatelé úvěrů nechtějí žádnou konkurenci. Je to jednoduché. Chtějí udržovat svou monopolní kontrolu nad vydáváním peněz. Pro ně volná energie není něco, co je třeba potlačovat, ta musí být permanentně zakázána!

A tak nejbohatší rodiny a jejich centrální bankovní instituce jsou první silou, která se snaží zabránit dostupnosti technologie volné energie pro veřejnost. Jejich motivací je domnělé „božské právo vládnout“, chamtivost a jejich neukojitelná touha mít všechno pod kontrolou. Mezi zbraně, které v boji proti volné energii používají, patří zastrašování, vyjádření „odborníků“, skupování a dávání „k ledu“ technologií, vraždy vynálezců, pomluvy a špinění, žhářství a široká škála finančních pobídek a zábran pro manipulaci potenciálních stoupenců. Také podporují všeobecné přijetí vědecké teorie, která tvrdí, že volná energie není možná (zákony termodynamiky).

 

2. Národní vlády

Druhou silou, která brání rozšíření technologie volné energie, jsou národní vlády. Zde se problém netýká ani tak tištění měny, týká se spíš udržování „národní bezpečnosti“.

Faktem je, že pro stát je okolní svět je džunglí a lidi je nutné považovat za velmi kruté, nepoctivé a zákeřné. Funkcí státu je poskytnout „společnou obranu“. Z toho důvodu byly exekutivou zplnomocněny „policejní síly“ k vynucování „vlády zákona“. Většina z nás, kteří se podřizují vládě zákona, to dělá proto, že věří, že je to správná věc a že je to pro její dobro. Najde se však vždy několik jednotlivců, kteří věří, že v jejich zájmu není dobrovolně se podřizovat všeobecně přijímanému společenskému pořádku. Tito lidé vyvíjejí činnost, která je v rozporu se zákonem a jsou považováni za psance, zločince, podvratné živly, vlastizrádce, revolucionáře nebo teroristy.

Většina národních vlád metodou pokusů a omylů zjistila, že jediná zahraniční politika, která funguje je politika zvaná „oko za oko, zub za zub“. V praxi to znamená, že jeden stát zachází s jiným státem tak, jak dotyčný stát zachází s ním. Vláda se nestále snaží manévrovat tak, aby se ve světových záležitostech dostala do pozice vlivu a „nejsilnější“ strana vyhrává! V ekonomice se to nazývá „zlaté pravidlo“, které praví, že „ten, kdo má zlato, určuje pravidla hry“. V politice je to stejné, ale je v tom více darwinismu. Jednoduše řečeno, přežívá ten „nejschopnější“.

V politice však „nejschopnější“ znamená nejsilnější stranu, která je však také ochotna bojovat nejšpinavějšími prostředky. Používají se absolutně všechny dostupné prostředky k udržování výhody nad „protivníkem“ a za „protivníka“ je považován každý bez ohledu na to, zda je to přítel, nebo nepřítel. Mezi tyto prostředky patří hrubé psychologické pózování, lhaní, podvody, špionáž, loupeže, atentáty na světové vůdce, provokování válek, uzavírání a rušení spojenectví, dohody, zahraniční pomoc a přítomnost vojenských sil všude, kde je to možné.

Ať se nám to líbí nebo ne, je to psychologická a skutečná aréna, v níž národní vlády působí. Žádná národní vláda neudělá nic, co protivníkovi poskytne zadarmo výhodu. Nikdy! To by byla národní sebevražda. Jakákoli aktivita kteréhokoli jednotlivce, uvnitř státu nebo mimo stát, která může být interpretována jako poskytnutí výhody protivníkovi, bude považována za hrozbu „národní bezpečnosti“. Vždy!

Technologie volné energie je pro národní vládu nejhorší noční můrou! Kdyby byla technologie volné energie otevřeně uznána, podnítila by neomezené závody ve zbrojení mezi všemi státy o světovou nadvládu. Přemýšlejte o tom. Myslíte si, že by se Japonsko necítilo ohroženo, kdyby Čína získala volnou energii? Myslíte si, že by Izrael nečinně přihlížel, kdyby Irák získal volnou energii? Myslíte si, že by Indie dovolila Pakistánu vyvinout technologii volné energie? Myslíte si, že by se USA nepokusily zastavit Usámu bin Ládina při získávání volné energie?

Neomezená dostupnost energie by za současného stavu věcí na této planetě nevyhnutelně vedla k přeskupení „rovnováhy sil“. To by mohlo vést k totální válce s cílem zabránit „tomu druhému“ získat výhodu neomezeného bohatství a moci. Každý ji bude chtít mít a zároveň bude chtít zabránit každému dalšímu, aby ji získal.

A tak národní vlády jsou druhou silou bránící rozšíření technologie volné energie. Její motivací je „pud sebezáchovy“. Tento pud sebezáchovy působí na třech úrovních: za prvé, neposkytnout nepřiměřenou výhodu vnějšímu nepříteli; za druhé, zabránit individuálním akcím (anarchii), které by byly schopny efektivně čelit oficiálním policejním silám uvnitř země; a za třetí, snaha o zachování toku příjmů odvozeného ze zdanění v současné době používaných energetických zdrojů.

Mezi jejich zbraně patří zabránění vydávání patentů, které by mohly ohrožovat národní bezpečnost a legální a ilegální týrání vynálezců obviňováním ze spáchání trestného činu, daňovými audity, hrozbami, odposloucháváním telefonu, uvězněním, žhářstvím, ukradením majetku během přepravy a spoustou dalších hrozeb, které znemožňují podnikání v oblasti volné energie.

 

3. Podvody a nepoctivost v hnutí volné energie

Třetí silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie se skládá ze skupin oklamaných vynálezců, vyložených šarlatánů a podvodníků. Na periferii neobyčejných vědeckých objevů, které tvoří reálné technologie volné energie leží stínový svět nevysvětlitelných anomálií, okrajových vynálezů a bezohledných spekulantů. První dvě síly permanentně používají média, aby upozorňovaly na nejhorší příklady z této skupiny, aby odvrátily pozornost veřejnosti a zdiskreditovaly skutečné objevy tím, že je spojí se zřejmými podvody.

Během období delšího než 100 let se vynořily tucty příběhů o neobvyklých vynálezech. Některé z těchto myšlenek natolik zaujaly představivost veřejnosti, že mytologie o těchto systémech je dodnes živá. Okamžitě se nám vybaví jména jako Keely, Hubbard, Coler a Hendershot. Za těmito jmény mohou být reálné technologie, ale veřejnost jednoduše nemá k dispozici dostatek údajů, aby bylo možné je posoudit. Tato jména zůstanou spojena s mytologií o volné energii, avšak jsou citováni „odborníky“ jako příklady podvodníků. Ale myšlenka čerpání volné energie je velmi hluboko zakořeněna v lidském podvědomí.

Avšak někteří vynálezci s okrajovými technologiemi, kteří demonstrují užitečné anomálie, přehánějí význam svých vynálezů a svou vlastní důležitost. Kombinace „zlaté horečky“ a „mesiášského komplexu“ zcela zkreslují jejich příspěvek vědě. Kdyby pokračovali ve výzkumu, mohl by přinést slibné výsledky. Místo toho však začínají vydávat své nadšení za fakta a jejich vědecká práce tím značně trpí. Existuje mocné a zákeřné pokušení, které může pokřivit jejich osobnost, pokud uvěří, že „svět spočívá na jejich ramenou“ nebo že jsou „spasitelé“ světa.

Podivné věci se také stávají lidem, když si myslí, že se mohou stát extrémně bohatými. Vyžaduje obrovskou duchovní disciplínu zůstat objektivní a skromný v přítomnosti fungujícího stroje na volnou energii. Psychika mnoha vynálezců se stane nestabilní, pokud uvěří, že mají stroj na volnou energii. Se zhoršujícím se stavem vědy se u některých vynálezců vyvine „komplex pronásledování“, který je učiní velmi defenzivními a nepřístupnými. Tento proces jim může zabránit vyvinout skutečný stroj na volnou energii a velmi posiluje mytologii o podvodu.

Potom jsou zde vyložení podvodníci. Posledních 15 let působí v USA jedna osoba, která povýšila techniku podvodů ve volné energii na profesionální úroveň. Vydělal více než 100 milionů amerických dolarů, ve státě Washington mu bylo soudně zakázáno podnikání, v Kalifornii byl uvězněn a přesto podniká dál. Neustále hovoří o variacích jednoho ze skutečných systémů volné energie, prodává lidem myšlenku, že tyto systémy brzy dostanou, ale nakonec jim prodá pouze propagační informaci, která neposkytuje žádná reálná data o samotném energetickém systému. Nemilosrdně kořistí na křesťanských a patriotických komunitách v USA a je stále silnější.

Současný podvod této osoby spočívá v tom, že stovky tisíc lidí podepíšou smlouvu, na jejímž základě jim má být nainstalován stroj na volnou energii. Na oplátku za to, že si nechají nainstalovat ve svém domě generátor na volnou energii, dostanou zdarma elektřinu a jeho společnost bude prodávat přebytek energie zpět do sítě. Lidé se nechají přesvědčit, že dostanou zdarma elektřinu bez jakýchkoli nákladů a ochotně kupují video, které pomůže oklamat také jejich přátele. Jakmile pochopíte, jakou moc a motivaci mají první dvě síly, o nichž jsem hovořil, je zřejmé, že „podnikatelský plán“ této osoby nemůže být uskutečněn. Tato osoba pravděpodobně udělala hnutí volné energie v USA více škody než kterákoli jiná síla tím, že zničila důvěru lidí v tuto technologii.

A tak třetí silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie pro veřejnost jsou podvody a nepoctivost v hnutí samotném. Motivací je megalomanství, chamtivost, touha po moci nad ostatními a falešné představy o vlastní důležitosti. Zbraněmi, které používají jsou lži, podvodné jednání, lákání nízkými cenami, sebeklam a nevědomost v kombinaci s pavědou.

 

4. Nepožadující veřejnost

Čtvrtou silou, která odkládá dostupnost technologie volné energie pro veřejnost je samotná veřejnost. Lze snadno vidět, jak nízká a opovrženíhodná je motivace ostatních sil, ale tato motivace je také hluboko zakořeněna ve většině z nás.

Nechováme v mysli potají – podobně jako nejbohatší rodiny – iluze o své nadřazenosti a nechceme ovládat druhé, místo abychom se snažili ovládat sebe? Dále, nenechali bychom se koupit, kdyby cena byla dostatečně vysoká – řekněme milion dolarů? Nebo, podobně jako vlády, nechce si každý z nás zajistit své vlastní přežití? Kdybychom se ocitli uprostřed hořícího divadla plného lidí, nezachvátila by nás panika a neodstrkovali bychom všechny slabší lidi z cesty v šíleném chvatu ke dveřím? Nebo, podobně jako podvedení vynálezci, nevyměnili bychom nepohodlná fakta za pohodlnou iluzi? A nemyslíme raději na sebe než na jiné? Nebo nebojíme se stále neznámého, dokonce i tehdy, když slibuje velkou odměnu?

Sami vidíte, že všechny čtyři síly jsou jen různé aspekty stejného procesu, působícího na různých úrovních společnosti. Existuje jediná síla, která zabraňuje dostupnosti technologie volné energie, a tou je neduchovně motivované chování lidského zvířete. Podle poslední analýzy je technologie volné energie vnější manifestací Boží Hojnosti. Je to motor ekonomiky osvícené společnosti, kde se lidé dobrovolně chovají zdvořile a civilizovaně k sobě navzájem, kde každý člen společnosti má vše, co potřebuje, a nebaží po tom, co má jeho soused, kde válka a fyzické násilí je společensky nepřijatelným chováním a kde rozdíly mezi lidmi jsou přinejmenším tolerovány, pokud nejsou přijímány s radostí.

Objevení se technologie volné energie pro veřejnost je úsvitem skutečně civilizovaného věku. Je to epochální událost v lidské historii. Nikdo si ji nemůže „připsat“ ve svůj prospěch. Nikdo na ní nemůže zbohatnout. Nikdo nemůže pomoci ní vládnout světu. Jednoduše je to dar od Boha. Nutí nás přijmout zodpovědnost za své skutky a také k sebekázni a sebekontrole, pokud to je třeba. Svět tak, jak je dnes uspořádán, nemůže vlastnit technologii volné energie, dokud nedojde k jeho úplné transformaci do něčeho jiného. Tato „civilizace“ dosáhla vrcholu svého vývoje, protože zasela semeno své vlastní transformace. Nezduchovnělým lidským zvířatům nemůže být svěřena volná energie. Budou dělat pouze to, co vždy dělala, což je nemilosrdně získat výhodu nad druhými nebo se navzájem pozabíjet.

Pokud se vrátíte v čase zpět a přečtete si Atlas Shrugged (1957) od Ayna Randa nebo zprávu Římského klubu The Limits To Growth (1972), bude vám zřejmé, že nejbohatší rodiny toto chápou už řadu desítek let. Jejich plánem je žít ve „světě volné energie“, ale navždy zmrazit zbytek populace. Ale to není nic nového. Panstvo vždy považovalo obecnou populaci (nás) za své poddané. Co je nového, je, že vy a já nyní spolu komunikujeme mnohem lépe než kdykoli v minulosti. Internet nabízí nám, čtvrté síle, příležitost překonat kombinované úsilí ostatních sil, které brání rozšíření technologie volné energie.

 

PŘÍLEŽITOST PRO SPRAVEDLIVOU SPOLEČNOST

Nyní se děje to, že vynálezci publikují výsledky své práce místo toho, aby si je nechali patentovat a udržovali je v tajnosti. Stále více lidí „prozrazuje“ informace o těchto technologiích ve svých knihách, videích a na svých webových stránkách. Přestože je na internetu dosud velký podíl neužitečných informací o volné energii, dostupnost dobrých informací se rychle zvyšuje. Přesvědčte se o tom a projděte si seznam webových stránek a ostatních zdrojů na konci tohoto článku.

Je nutné, abyste začali sbírat všechny informace, které můžete, o reálných systémech volné energie. Důvod k tomu je prostý. První dvě síly nikdy nedovolí vynálezci nebo firmě postavit a prodat vám stroj na volnou energii! Jedinou cestou, jak ho získat, je, když si ho postavíte sami (nebo máte přítele, který vám ho postaví). Přesně toto tisíce lidí v tichosti již začínají dělat. Můžete mít pocit, že se k tomuto úkolu vůbec nehodíte, ale nyní začněte sbírat informace. Můžete být článkem řetězu událostí pro blaho ostatních. Zaměřte se na to, co nyní můžete udělat, ne na to, kolik toho je třeba ještě vykonat. V době, kdy čtete tyto řádky, malé soukromé výzkumné skupiny pracují na detailech. Mnoho z nich je rozhodnuto své výsledky zveřejnit na internetu.

My všichni tvoříme čtvrtou sílu. Pokud povstaneme a odmítneme zůstat nevědomými a nečinnými, můžeme změnit směr dějin. Je to souhrn našeho spojeného úsilí, co může změnit svět. Jedině masová činnost, která představuje naši solidaritu, může vytvořit svět, jaký chceme. Ostatní tři síly nám nepomohou postavit elektrárnu, která nepotřebuje palivo, do našeho sklepa. Ty nám nepomohou osvobodit se od jejich manipulací.

Nicméně, technologie volné energie je zde. Je skutečná a změní vše ve způsobu našeho života, práce a změní i vztahy mezi lidmi. Podle poslední analýzy technologie volné energie činí chamtivost a strach o přežití překonanými. Ale, jako ve všech cvičeních duchovní víry, musíme nejdříve projevit štědrost a víru v naše vlastní životy.

Zdroj volné energie je uvnitř nás. Je to ono vzrušení z našeho svobodného sebevyjádření. Je to naše duchovně vedená intuice vyjadřující se bez vyrušování, zastrašování nebo manipulace. Je to naše otevřenost srdce. Technologie volné energie ideálně podpírá spravedlivou společnost, kde každý má dostatek potravy, oblečení, přístřeší, vlastní cenu a volný čas k hledání vyššího duchovního významu života. Nestojí za to odložit svůj vlastní strach a začít vytvářet tuto budoucnost pro děti našich dětí?

Technologie volné energie je zde. Je zde už desítky let. Komunikační technologie a internet roztrhly závoj tajemství o této pozoruhodné skutečnosti. Lidé na celém světě začínají stavět přístroje na volnou energii pro svou potřebu. Bankéři a vlády nechtějí, aby se to dělo, ale nedokážou to zastavit. V blízké budoucnosti bude použita strašlivá hospodářská nestabilita a války, aby se lidé nemohli připojit k hnutí volné energie. Hlavní média nebudou vůbec zaznamenávat, co se na tomto poli děje. Bude jednoduše oznámeno, že tam a tam vypukla válka nebo občanská válka a „mírová“ vojska OSN budou okupovat stále více zemí.

Západní společnost se pohybuje po spirále dolů k sebezničení kvůli akumulovaným účinkům dlouho trvající chamtivosti a korupce. Všeobecná dostupnost technologie volné energie nemůže tento trend zastavit. Může ho jenom posílit. Avšak pokud máte zařízení na volnou energii, můžete mít lepší pozici pro přežití politické/společenské/ekonomické přeměny, která je v proudu. Žádná národní vláda tento proces nepřežije. Otázkou je, kdo nakonec získá kontrolu nad vynořující se Světovou vládou: první síla nebo čtvrtá síla?

Poslední Velká válka je téměř na dosah. Semeno je již zaseto. Po ní přijde začátek skutečné civilizace. Někteří z nás, kteří odmítnou bojovat, přežijí a uvidí úsvit světa volné energie. Vyzývám vás, abyste byli mezi těmi, kdo se o to pokusí.

 

O autorovi

Peter Lindemann, Dsc, se o volnou energii začal zajímat v roce 1973, kdy začal studovat dílo Edwina Graye. Do roku 1981 vyvinul své vlastní systémy volné energie založené na proměnné reluktanci generátorů a konstrukcích pulzních motorů. V 80. letech spolupracoval s Brucem DePalmou a Ericem Dollardem. V roce 1988 vstoupil do výboru nadace Borderland Sciences Research, kde sloužil do roku 1999. Během tohoto období napsal více než 20 článků pro The Journal of Borderland Research (Časopis pro výzkum hraničních věd).

Dr. Lindemann je vůdčí autoritou v praktických aplikacích technologie éteru a studené elektřiny. V současné době je výzkumným spolupracovníkem Dr. Roberta Adamse z Nového Zélandu a blízkým spolupracovníkem Trevora Jamese Constabla v USA. Je také ředitelem výzkumu firmy Clear Tech, Inc. V USA.

Dr Lindemann’s book, The Free Energy Secrets of Cold Electricity, is reviewed in this issue; the companion video was reviewed last issue (8/03). Both are available from Clear Tech, Inc., http://www.free-energy.cc/, and Adventures Unlimited,

http://www.adventuresunlimitedpress.com,/ in the USA.

Resources: Books

Ą Adams, Robert, DSc, Applied Modern 20th Century Aether Science, Aethmogen Technologies, Whakatane, New Zealand, special update 2001, 2nd edition.
Ą Aspden, Harold, Dr, Modern Aether Science, Sabberton, UK, 1972.
Ą Coats, Callum, Living Energies, Gateway Books, UK, 1996.
Ą Lindemann, Peter, DSc, The Free Energy Secrets of Cold Electricity, Clear Tech, Inc., USA, 2001.
Ą Manning, Jeane, The Coming Energy Revolution: The Search for Free Energy, Avery Publishing Group, USA, 1996.
Ą Rand, Ayn, Atlas Shrugged, Random House, 1957.
Ą Vassilatos, Gerry, Secrets of Cold War Technology: Project HAARP and Beyond, Adventures Unlimited Press, USA, 1999.

Resources: Websites

Ą http://www.Fortunecity.com/greenfield/bp/16/
Developed by Geoff Egel in Australia. Best site on the Net!
Ą http://www.free-energy.cc//
Developed by Clear Tech, Inc. and Dr Peter Lindemann.
Ą http://http://jnaudin.free.fr/
Developed by JLN Labs in France.
Ą www.1dove.com/fe/index.html
Jim’s Free Energy Page in the USA.
Ą http://www.keelynet.com//
Developed by Jerry Decker in the USA.
Ą http://www.xogen.com/
Site for super electrolysis technology.
Ą http://www.rumormillnews.com/
Excellent site for all kinds of alternative news, with many links.

Resources: Patents

Most of these patents can be viewed at www.delphion.com/. This is a sample of inventions that produce free energy:
Ą Tesla: USP #685,957 (1901)
Ą Freedman: USP #2,796,345 (1957)
Ą Richardson: USP #4,077,001 (1978)
Ą Frenette: USP #4,143,639 (1979)
Ą Perkins: USP #4,424,797 (1984)
Ą Gray: USP #4,595,975 (1986)
Ą Meyer: USP #4,936,961 (1990)
Ą Chambers (Xogen): USP #6,126,794 (1998).

Překlad z angličtiny: Ladislav Kopecký

Zdroj: Free-energy.webpark.cz

 

 

Potlačování přístrojů na volnou energii

Během posledních dvaceti let probíhá po celém světě energetická revoluce, která však nebyla zaznamenána hlavním proudem tisku, renomovanými vědeckými časopisy nebo univerzitními výzkumnými publikacemi…

 

Vynálezci a varování Matky Země

Většinu z těchto objevů učinily zvídavé, geniální mozky, které v mnoha případech zaznamenaly výsledky v chladné fúzi, supravodivosti a magnetických motorech, které – jak se zdá – porušují současné zákony fyziky, chemie a elektrodynamiky. K popisu takového fenoménu byl použit název over-unity nebo volná energie, což v mnoha případech znamená, že ze systému nebo reakce (magnetického motoru nebo reakce chladné fúze) získáme více energie, než do ní vložíme. Lepší vysvětlení je, že přebytek energie pochází z dosud ne plně pochopeného zdroje. (Poznámka: atomová bomba je také over-unity zařízení, které produkuje ohromné množství špinavé energie ve formě škodlivého záření, což je mnohem víc, než je třeba ke spuštění této reakce.)

První otázka, která se obvykle zrodí v hlavě skeptika, je, že jestliže je technologie skutečná a byly učiněny konkrétní objevy, jako třeba chladná fúze Ponse a Fleischmana nebo Johnsonův fúzní magnetický motor, proč o tom nebyla informována veřejnost a proč nenásledovala masová výroba pro náš energeticky hladovějící svět? Odpovědí je potlačování. Co míníme slovem potlačovíní? Potlačování může být aktivního typu – kde nějaká korporace, ropná společnost nebo OPEC, která nechce, aby se vynález dostal na trh, vyhodí do povětří nebo zničí laboratoř i s vynálezem a vynálezci hrozí zabitím, jestliže se znovu pokusí vyrobit revoluční přístroj. Dalším druhem je pasivní typ, kde konkurenční společnost, která má hodně peněz, jako třeba nějaká velká naftařská společnost, přijde a koupí patent, aby se nedostal na trh dříve, než poptávka po naftě značně převýší nabídku a ceny benzínu prudce stoupnou. potom začnou na trh chrlit karburátor 100 mpg pro spalovací motory ICE (Internal Combustion Engines).

Další typ pasivního potlačování se týká univerzit, které dostávají velké dotace od ropných nebo atomových společností a odmítají provádět určitý druh výzkumu nebo umlčují schopné profesory (odpíráním odměn), aby nemohli publikovat výsledky výzkumů over-unity motorů a reakcí chladné fúze. Nebo může jít o případy, kdy Patentový úřad odmítne udělit patent na revoluční technologii s tvrzením, že stroje typu perpetuum mobile není patentovatelné, nebo pokud jsou, tak podléhají příkazu utajení, nebo „gag“ příkazu na patent, který vynálezci zakazuje prozradit jakékoli informace komukoli, protože jejich prozrazení by mohlo být škodlivé pro národní bezpečnost.

Následující případy potlačování jsou pravdivé podle našich nejlepších vědomostí, ale jména a místa byla změněna, abychom chránili nevinné. Doufáme, že tyto informace vám osvětlí důvody, proč tato technologie over-unity unikla celosvětové pozornosti a využití. Možná pachatelé tohoto potlačování velmi potřebné nové energetické technologie změní svoji politiku a začlení tuto technologii do své obchodní struktury pro budoucí výnosné podnikání. Takováto technologie může uzdravit Matku Zemi, která se v sočasné době, jak se zdá, nachází v agónii, vlivem horké fúze (atomové elektrárny, jaderné výbuchy a radioaktivní zamoření prosakováním vedlejších produktů do vody v ruské Arktidě nebo v Hanfordu, Washington, kde radioaktivní odpad prosakuje do řeky Columbia. V případě znečištění ropou je to třeba rozlití tankeru Exxon Valdez, nebo rozlití britského tankeru. Tyto velké ekologické havárie zničily velké množství ryb a pobřežního ptactva. Co je dobré pro nadnárodní ropné společnosti, OPEC a atomové elektrárny, nemůže být nutně dobré pro Matku Zemi, národy lidstva a zdraví zvířat nebo pro rozvojové země, jejichž energetické zdroje jsou exploatovány a ničeno životní prostředí, jako je např. ničena ruská arktická tundra a jihoamerická džungle pro naše krátkodobé cíle spotřeby energie.

Z těchto důvodů upoutal pozornost geniálních nekonformních vynálezců vývoj energetické technologie. Mezi obdivované průkopníky patří Nicola Tesla, John Keely, T. Henry Moray a další. Cílem byly dvě primární oblasti:

1) čistá studená fúze jako protiklad špinavé horké fúze (atomová energie) a

2) magnetická energie nulového bodu.

Tyto technologie byly opět aktivně a pasivně potlačovány. Následující zdokumentované příběhy jsou typickými případy potlačování.

Koncem 70. let brilantní vynálezce, Rory Johnson z Elginu, Illinois, vynalezl laserem aktivovany magnetický motor s použitím studené fúze, který měl výkon 525 HP, vážil 475 liber a byl vhodny pro pohon velkých kamionů nebo autobusů, jež ujely 100 000 mil na zhruba dvě libry deuteria a galia. To bylo řadu let před Ponsem a Fleischmanem nebo Dr. Jamesem Pattersonem, kteří vstoupili na scénu se svojí technologií studené fúze. Rory Johnson byl v procesu vyjednávání s Greyhound Bus Company, která měla namontovat tento revoluční motor do několika autobusů, aby demonstrovala úsporu paliva, snížení potřeby údržby a tudíž větší zisk pro Greyhound.

Jedinou chybou, kterou Rory Johnson udělal (tehdy velmi málo věděl o tom, že OPEC si hlídá každou budoucí potenciální konkurenci a že on je na prvním místěv jejich seznamu) bylo to, že aktivně zveřejňoval svůj pokročilý fúzní nagnetický motor v mnoha časopisech, vyprávěl o svých plánech na výrobu a distribuci svého revolučního motoru po celých Spojených státech (dokonce jsem mluvil s několika lidmi, kteří mu již podepsali generální zastoupení). Poté, co se zástupci z Greyhound pokusili kontaktovat Roryho Johnsona zhruba po ročním odmlčení, bylo jim oznámeno, že Rory neočekávaně zemřel. Muž pevného zdraví, něco málo po padesátce, zemřel?! Později se dozvěděli, že z nějaké hrozivé příčiny Rory jedné noci opustil neočekávaně svoji laboratoř se všemi svými motory a technologií a před svou smrtí se přestěhoval do Kalifornie.

Další ohromující vývoj případu, který vyplul na povrch, byl příkaz k potlačení, nebo tzv. „gag order“, který uvalilo americké Ministerstvo energetiky na Roryho společnost, Magnatron, Inc., jenž mu zakazoval vyrábět motor Magnatron. Není to snad země se svobodnou tržní ekonomikou? Zřejmě ne. Na tomto incidentu se zdá být cosi trochu podivného. Diktují snad ropné kartely energetickou politiku americké vládě? Čtěte dál.

Vzpomínáte si na případ Ruby Ridge, nedávno adaptovaný na televizní film, kde horliví američtí agenti zabili ženu Randy Weavera a jejich syna? Ve stejné době, kdy došlo k tomuto obléhání ze strany FBI, další vynálezce pracoval v severním Idahu na pokročilém zařízení využívajícím energii nulového bodu.

Příběh začíná tím (jak mi z první ruky sdělil sám vynálezce), že investor šel navštívit vynálezce, který právě učinil objev v přístroji na volnou energii, ale udělal chybu v tom, že svůj úspěch publikoval v místní televizní stanici. Den předtím, než vynálezce přijel, se dva vládní agenti vloupali do vynálezcova domu, protože si mysleli, že ani vynálezce, ani jeho žena nejsou doma. Náhodou jeho žena byla ještě doma a uměla velmi dobře zacházet s pořádnou pistolí. Po minutě trapného ticha, kdy držela oba agenty v šachu, se muži začali vymlouvat, že jsou opraváři kabelové televize a že kontrolují jejich kabely. Kdyby to nebylo právě v době obléhání Randyho Weavera a Ruby Ridge, kdo ví, co by se ten den ještě stalo. Některé komentáře tohoto vynálezce uvedeme ke konci tohoto článku.

Mimochodem, na čí straně je naše vláda? Zdá se, že zájmy velkých peněz, ropné kartely, atomové elektrárenské společnosti ji řídí. Tyto velké mocné korporace si nepřejí žádnou soutěž. Své peníze investují do výzkumu technologií, které nejsou ani nové, ani převratné. Zdá se, že to není v zájmu národní bezpečnosti nebo rovnováhy sil na Středním Východě, ale v nejlepším zájmu nadnárodních korporací. Klasickým případem je státem financovaný reaktor na horkou fúzi v Princetonské laboratoři fyziky plazmatu. Mocnosti vědí, že existuje čistší, úspornější a levnější způsob výroby atomové energie než bombardování lithia protony – známý od roku 1932, ale byl držen v tajnosti a mimo univerzitní učebnice. Přečtěte si knihu „The Fifty Year Nuclear War“ od Davida Seredy, vydané v lednu 1996 nakladatelstvím Perceptions. Toto je klasický příklad pasivního potlačování nové, čisté a ekonomické energie studené fúze.

Nyní jeden příklad aktivnáho potlačování. Zhruba před deseti lety skupina velmi chytrých vynálezců sestrojila magnetický motor-generátor s permanentními magnety ve spirálovém uspořádání, který neptřeboval vnější zdroj. Motor-generátor (používající pulzní magnetický spirálový princip s proměnlivou vzdáleností), nepřetržitě vyráběl energii výkonem 1600 wattů bez vnějšího zdroje energie. Tento generátor předváděli v UCLA, kde ohromili profesory, studenty a ostatní diváky. Mezi obecenstvem bylo evidentně několik těžkopádných korporačních typů, protože vynálezci se z demonstrace nikdy nevrátili domů. Oba vynálezci- -demonstrátoři byli nalezeni mrtví podél dálnice a přívěs s vynálezem uvnitř zmizel.

Japonci nyní mají zřejmě technologii, které se říká „magnetický Wankelův“ motor (http://www.dnai.com/wank1001.pcx). Yasuhiro Takahashi, slavný japonský vynálezce, zamontoval své nově vyvinuté supersilné YT magnety do Magnetického Wankelu o výkonu 15 HP a ten pak do skútru a tvrdí, že dokáže získat 15 HP z několika ampér na elektrickém vstupu. Nyní, když Japonci začnou k nám tyto skútry dovážet (pokud jim to americká vláda dovolí), brzy se ještě zvětší náš deficit vůči Japonsku. Mimochodem, kolují pověsti, že Mazda se k nám před několika lety pokusila importovat Mazdy s Magnetickým Wankelovým motorem, ale byla odmítnuta vládou USA, stejně jako plynem poháněná Honda s velmi dlouhým dojezdem. Doufejme, že se politika americké vlády změní dříve, než dojde k ještě většímu úpadku vlivem zvětšujícího se obchodního deficitu s japonskými výrobci a zahraničními ropnými splečnostmi kvůli nehospodárné, benzín žeroucí technologii, kerou přijímáme jako „americký životní styl“.

 

Nyní následuje příběh o potlačování, v němž se objevují černé helikoptéry

Někdo předváděl videokazetu s pokrokovým tachyonovým generátorem, který pracuje s tachyonovými vlnami (extrémně krátké vlny – podobné kosmickému záření). Tento přístroj nejenže produkoval přebytek energie, ale vykazoval také časově odchylné charakteristiky. Tato prezentace se konala na výroční Teslově konferenci v roce 1993, bez svolení vynálezce. Videokazeta byla představena v pátek odpoledne v místě vzdáleném 3 tisíce mil od vynálezcova domova. Hned druhý den klepali vládní agenti u vynálezcových dveří, že prý chtějí vidět jeho vynález. Klidně jim odpověděl: ne díky a druhý den kroužila nad jeho domem černá helikoptéra, která pořizovala snímky z vnitřku jeho domu. Černé helikoptéry a možná dokonce i družice mají zřejmě schopnost fotografovat všechny věci uvnitř budovy.

Podobná příhoda se stala dalšímu vynálezci. Ten experimentoval s pokročilou formou získávání energie z plazmy. Příští den, zatímco byl v práci, jak mu jeho sousedé řekli později, kroužila nad jeho domem několik hodin černá helikoptéra a evidentně pořizovala fotografie jeho technologie v suterénu jeho domu.

Další případ: V roce 1995 muž jménem Volchek z Grand Coulee, Washington, si udělal výlet napříč celými Spojenými státy a zpět v automobilu poháněném speciálním plynem, který vyvinul a jenž měl neobvyklé expanzní vlastnosti. Tvrdil, že vzorec získal z nějakých nepublikovaných poznámek Leonarda da Vinci.

Říkal, že plyn se prudce rozpíná při teplotě okolo 395 stupňů Fahrenheita na tlak 450 liber. Jinými slovy řečeno, v rozmezí teplot 390 až 395 stupňů Fahrenheita plyn expanduje z objemu jedné jednotky na objem 10 000 jednotek. Tento plyn použil v modifikovaném Franklinově leteckém motoru, který se choval spíš jako parní stroj. Během svého výletu nemusel doplňovat palivo a spotřeboval množství tohoto speciálního plynu, které odpovídalo hodnotě deset dolarů.

Brzy po jeho návratu jej pozval jeden kogresman do Washingtonu D.C. na zvláštní slyšení a gratulační schůzku. Zatímco byl pryč, „Federal Marshalls“, nebo S.W.A.T. tým, se vloupal do jeho dílny, zkonfiskoval nebo zničil jeho rekordní automobil, plány, součástky a kontejnery se speciálním plynem. Následně mu řekli, aby zapomněl na další projekty jako je tento.

Čtěte dál. Jistý vynálezce a elektroinženýr z jedné z našich prestižních univerzit udělal objev v oblasti over-unity motoru a najal si halu v jednom středně velkém městě v USA, aby předvedl svůj nový objev. Byla to působivá podívaná. To, co následovalo, bylo rovněž působivé. V blízkosti haly se objevil černý vůz s tmavými skly, skrze něž nebylo vidět dovnitř. O tři týdny později šest mužů ze S.W.A.T. týmu, vyzbrojených tyčemi, vtrhlo do laboratoře. Vykopli dveřa a během půl hodiny zlikvidovali přístrojové vybavení v ceně půl milionu dolarů. Srazili vynálezce na betonovou podlahu, tváří dolů, a hlavou mu mlátili o zem, dokud se na betonu neobjevila krev. Řekli, že hledají jaderný materiál. Nápis „S.W.A.T. TEAM“ na zádech jejich hnědých uniforem je k tomu rozhodně neopravňoval. Vynálezcům bylo řečeno, aby přestali s dalším vývojem a činžovní dům, kde bydlel jeden z vynálezců byl určen k demolici. Všem nájemníkům bylo nařízeno, aby dům opustili a elektroinženýra dosud obtěžuje IRS.

Floyd Sweet vyvinul zařízení, které nazval „Vacuum Trade Ampliefier“ (WTA), progresivní magnetické over-unity zařízení. Na konci 80. let se se Sweetem setkal nějaký muž, který tvrdil, že zastupuje jeden konglomerát a že nechce, aby v současné době přišel na trh a dále řekl, „Není pro nás nemožné vás od tohoto úmyslu odradit.“ (Citováno ze str. 78 knihy „The Comming Energy Revolution“ od Jeane Manningové, 1996, Avery Publishing Group. V její knize je mnoho dalších podobných incidentů. ISBN 0-895290713-2)

 

NĚKOLIK KOMENTÁŘŮ O POTLAČOVÁNÍ od anonymního vynálezce

„Ty mocné společnosti mi už lezou krkem! Nemám rád, když mi nahrávají mé telefony, nasazují stopaře na mé automobily, neustále mě sledují a kontrolují mi poštu. Nemám rád ty ‚malé‘ věci, co se ‚dějí‘ kolem mě.“

„Mým jediným štěstím minulé léto bylo to, že agenti, kteří mě sledovali, byli staženi, aby se mohli připojit k obléhání Randyho Weavera.“ Dovedete si představit 400 mužů, kteří obklopili jeho domek, zabili mu ženu a jediného syna jenom proto, že chtěl být ponechán o samotě? Je to dlouhý příběh a tady pro něj není dost místa.

„Uprchl jsem a dosud se skrývám, protože jinak jsem ‚mrtvý muž‘. Jestliže nebudu schopen se uživit svým vynalézavým myšlením, potom kopie svých poznámek pošlu vybraným jedincům.“

„Já skutečně nevím, o co tady jde. Ty korporace mohou jednoduše investovat do mé technologie nebo do technologií jiných, podobných a vydělávat stejně jako dřív. Z potlačování těchto technologií nemá nikdo prospěch. Neomezený zdroj energie by mohl z této planety udělat prosperující ráj.“

„Patentní úřad USA provádí politiku, která zakazuje udělovat patenty na stroje typu perpetuum mobile. Tato politika je dokladem toho, co se stane, když máte příliš mnoho řízení. Proč dělá politiku proti něčemu, co údajně není možné? Přitom ironií je to, že patentový úřad již umožňuje patentovat přístroje, které nefungují! Tak proč se starají o to, zda perpetuum mobile nebo over-unity stroje fungují nebo ne? Jejich skutečnou funkcí je jednoduše zaznamenat patent na žádost vynálezce. Jestli to funguje, to skutečně není jejich starost. Patentní úřad je tady proto, aby zaznamenal do svých spisů čas a místo vynálezu, aby vynálezce mohl říct, „Vidíš? Já jsem to vynalezl před tebou!“ a proto má výrobní a prodejní práva na určitou danou dobu! A to je všechno!“

„Podle mého názoru Patentní úřad USA překračuje své pravomoce tím, že diskriminuje mnoho patentů. Tento postoj přetrvává již hodně dlouhou dobu. Charles H. Duell, ředitel Patentního úřadu USA, v roce 1889 prohlásil, ‚…všechno, co může být vynalezeno, již vynalezeno bylo.‘ Vždy se musím smát, když na to pomyslím.“

„Ve skutečnosti v našem systému tzv. ‚svobodného podnikání‘ určuje hodnotu patentu místo na trhu. Patent, který nefunguje nebo je nepraktický, se jednoduše neprodá. Zařízení, které je kvalitní, má šanci vytlačit existující technologii. Kolik lidí se skutečně stará o to, co se děje, když klapnou vypínačem světla? Většina lidí chce jenom světlo! A když mohou dostat stejné světlo za zlomek ceny, potom se starají o to, aby ušetřili a nezajímají se o novou technologii, která to umožňuje. Praktické věci budou prodejné a nemělo by být na patentním úřadu, aby rozhodoval o praktičnosti toho kterého zařízení.“

„Můžete tomu věřit nebo ne, ale žijeme v policejním státě. Spojené státy a Kanada nají pouhou iluzi svobody. Byl bych velice rád, kdybyste mohli vy nebo někdo jiný dokázat, že toto tvrzení je nepravdivé, a to ze dvou důvodů. Za prvé, chci být skutečně svobodný a mít práva, která mi zaručuje původní Ústava. Za druhé, jestliže se na věc podíváte dostatečně zblízka, abyste dokázali, že se mýlím, zjistíte, že mám pravdu a vy se ji dozvíte také, a o to mi jde. Já stále doufám, že můžeme, pokud se spojí dostatečný počet lidí, vrátit naši zemi k ideálům, o nichž snili naši předkové.“

Mimochodem, potlačování se objevuje i v ostatních zemích. Johan Grander z Austrálie vyvinul revoluční magnetický motor, ale byl odmítnut australským patentovým úřadem s tímto odůvodněním: „na vynálezy, které jsou škodlivé pro existující výrobky, nelze udělovat patenty.“ Zde v USA je minimálně 20 patentů na studenou fúzi, které jsou pasivně potlačovány.

(Převzato z knihy Comming Energy Revolution od Jeane Manningové)

 

NĚKTERÉ DŮVODY PRO POTLAČOVÁNÍ OVER-UNITY

  1. Silné ropné lobby v nedávné historii potlačovaly vysoce účinné karburátory hrozbami násilím nebo strnulými nařízeními. Jejich obrovské investice do ropných polí, rafinerií a distribučních systémů jsou důvodem pro jejich velký odpor proti volné energii a over-unity systémům. Měli by být informovaní a bude to trvat desítky let než se tato technologie zavede. Tyto společnosti by mohly být hlavními hráči v této revoluci.
  2. Někdo řekl, že svět je na pokraji finančního kolapsu. A práce na revolučních objevech ve výrobě energie nebo distribučním systému může způsobit ekonomický převrat v našem ekonomickém systému, který je založen na omezených zdrojích peněz a energie. Mocné společnosti ovládají masy kontrolou dodávky energie a nechtělí tuto kontrolu ztratit.
  3. Jak říkal Einstein, „Velké ideály se často setkávaly s prudkým odporem od průměrných lidí.“ Egoismus konkurenčních společností, nebo establishmentu, který považuje tuto technologii za výmysly nebo nesmysly, může také vytvářet tuto silnou opozici.
  4. Nevyhnutelné úkoly doplnění nebo změn některých zákonů klasické fyziky a chemie budou rovněž stát ohromné množství výzkumného úsilí a času, než budou tyto nové objevy ověřeny, aby je mohly vzít za své univerzitní typy, které žijí jakoby ve věži ze slonoviny.
  5. Lidé u moci (akademici, politici, průmyslníci a obchodníci) si nepřejí revoluční změny, které by mohly ohrozit jejich mocenské pozice.
  6. Nevědomost a lhostejnost mas v tomto materialistickém a neinformovaném věku o stavu křehkého ekosystému Země a o účincích znečištění na život lidí, rostlin a zvířat.
  7. Národní bezpečnost: Tato technologie použitá ve válce by byla rozhodující výhodou. Studená válka již skončila. Pomozme masám k finanční nezávislosti a zachraňme Matku Zemi.8. Galaktická bezpečnost: Magnetická technologie over-unity má vztah k antigravitaci, kosmu, manipulaci s časem (teorie unifikovaného pole) a supertajné technologii Area 51. Galaktická studená válka začala.

Celkově vzato, tento článek píši ze tří hlavních důvodů:

  1. Abych informoval veřejnost, že tato nová energetická revoluce je skutečná, nebo proč konkurenční společnosti, jako je OPEC atd., a vládní agentury vyvíjejí takové represivní úsilí. Pište proto svým zákonodárcům a informujte je o tom, co se děje. Řekněte jim, že potřebujeme, aby se tato nová revoluční technologie rozšířila po celém světě, včetně USA, abychom zachránili Matku Zemi, která je v současné době vážně nemocná. Je již téměř jisté, že extrémní výkyvy počasí, které zažíváme, jsou výsledkem lidského bezohledného vykořisťování přírodních zdrojů.
  2. Abych varoval vynálezce, aby nedělali senzační prohlášení v místních televizních stanicích nebo v novinách o svých nejnovějších objevech. Držte je v tajnosti, pokud chcete, aby vaše technologie přežila, nebo abyste přežili vy sami! Neprovokujte ropné a atomové kartely prohlášeními, že vaše technologie tu jejich nahradí. Bude to trvat ještě hodně dlouho, než se tato energetická technologie stane hlavním proudem a nahradí dovoz ropy nebo atomovou energii: Do té doby mohou být tyto technologie ekonomickou součástí nadnárodních ropných a atomových korporací.
  3. Chtěl jsem položit otázku, jak je možné, že S.W.A.T. týmy, nebo „muži v černém“ (men in black), jsou tak drzí ve svých operacích a potlačování? Jednají bez varování nebo vysvětlení vynálezcům. Tyto činy se zdají být iracionální v zemi, která byla založena na svobodě projevu. Bylo by moudré, aby ti, kteří mají v pravomoci kontrolu nad těmito černými helikoptérami a S.W.A.T. týmy, uvedli důvody pro jejich akce dříve, než začnou jednat. Prosím, zeptejte se na to svého kongresmana.

Erik Masen

Preložil: Ladislav Kopecký

Zdroj: FREE-ENERGY

/ Různé / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz