Řád nového světa

Řád nového světa

ŘÁD NOVÉHO SVĚTA

(New World Order)

Plán Řádu nového světa nevznikl na Zemi – je to systém vymyšlený mimozemšťany. Koncept Řádu nového světa je založen na starém systému Annunaki, který byl zaveden v jiných galaxiích před velmi dlouhou dobou. Tento systém je nyní prosazován a zaváděn na Zemi zbytky Annunaki, kteří na Zemi zůstávají. Těmito pozůstatky Annunaki jsou ti, kteří byli ponecháni na Zemi elitami Annunaki, když z tohoto světa unikali.

Řád nového světa je založen na předpokladu, že existuje svrchovaný velitel, který dohlíží na záležitosti světa. Během přechodu v globální vládu, jsou menší a slabší národy donuceny, nebo jsou nalákány, přijmout pro samozvané silnější národy stav, kdy se chovají jako jejich policejní složka pod jedním pánem. Zpočátku se to jevilo jako plán pro mírové soužití mezi národy, kde budou prosperovat všechny národy. Avšak, je to plán na eliminaci všech států, svobody, občanských práv a k ovládání lidí světa pod jedinou ideologií ve jménu jedné globální komunity.

 

Řád nového světa je Řádem jednoho světa se skrytou agendou, která vede k vládnutí strachem, ovládáním, využíváním a tyranizováním. Vládnoucí elita světových boháčů, mocných a vlivných, prosazovala Řád nového světa s Jednou světovou vládou pod záminkou zavedení světového míru, zatímco ve skutečnosti prosazují svou vůli, která stojí nad všemi národy. Říkají si „mírotvůrci“, ale ve skutečnosti jsou mezinárodní policejní silou, která organizovala tribunály „válečných zločinců“ pravděpodobně, aby poskytla „politickým zločincům“ spravedlivý soud před jejich pronásledováním.

 

Velká většina vládnoucí elity světa jsou buď potomci zbytků Annunaki nebo jejich stoupenci. Zvláštností Annunaki je vést a podněcovat lidi k tomu, aby setrvávali ve stavu věčného konfliktu. Mír, to není to pravé uvažování Annunaki, jsou to váleční štváči; je to krvelačná, chlípná, zvrácená, záludná, brutální rasa bytostí, která ovládá Zemi po dlouhou dobu.

 

V současné době se vlastně zdá, že tříštění, konflikt, nenávist, žárlivost, podezírání, nedůvěra, netolerance, zaujatost mezi národy, kulturami a těch, kdo vyznávají rozdílná náboženství apod., že tohle všechno jsou právě překážky k uskutečnění Řádu jednoho světa. Avšak každou z těchto charakteristik prezentovali Annunaki jako součást svého plánu vedoucího k segregaci a k odloučení. Pravidlo tříštění bylo jen přechodnou fází v dalekosáhlém plánu k dosažení Jedné světové vlády, kdy se na oko tvrdilo, že taková vláda může dosáhnout světového míru. Ve skutečnosti Jedna světová vláda je nástrojem k zavedení absolutního diktátorství nad celým světem – tyranie. Jakmile bude plán ve své finální podobě, bude činěn nátlak na každého. Lidé tohoto světa nebudou mít žádnou jinou příležitost, jen se zařadit do řady a uposlechnout diktátu Řádu jednoho světa, nebo čelit vážným důsledkům.

 

Pro Řád nového světa, kde jsou rozličné národy dávány dohromady na základě pravděpodobně jednoho společného důvodu, se suverenita lidstva stane zotročená Řádem jednoho světa. Řád nového světa však nevznikne přes noc. Tato myšlenka byla zaseta před dlouhou dobou a pomalu, ale jistě, se ubírá svou cestou skrze systémy peněžní, politické, náboženské, kulturní, vzdělávací, vědecké apod. Za posledních 10 let začala získávat nové impulsy. Za poslední tři roky rychlost jejího vynoření má za následek, že podniká urychlené kroky s jednou plánovanou událostí za druhou, které se odehrávají v různých částech světa, aby vyzkoušela a uplatnila moc rádoby Řádu nového světa pod vedením samozvaného, „vysoce“ morálně postaveného osazenstva s podporou mocné diktátorské vlády.

 

V současnosti se zdá, že nynější tlak na prosazení Řádu nového světa je pod kontrolou elitní skupiny zbytků Annunaki, kteří si říkají „Vulturité“, a ta skutečná kontrola je v rukou nejvychytralejší skupiny zbytků Annunaki, kterým se zase říká „Reptiliáni“. Tyto dvě skupiny pozůstatků Annunaki jsou ve věčném konfliktu sami navzájem. Avšak prozatím se Reptiliáni úmyslně stáhli, aby vlákali Vulturity do špinavé práce zavádění Řádu nového světa předtím, než jej od nich převezmou, až budou mít pocit, že nadešel čas.

 

Jak již bylo řečeno, před velmi dlouhou dobou se většina vědomí zbylých reptiliánských Annunaki, kteří předtím přebývali v lidských tělech převážně ve Spojených státech a v některých částech Evropy, přesunula nyní do Číny. Vědomí zbylých vulturiánských Annunaki přebralo nyní většinu z těchto těl, obývaných předtím pozůstatky reptiliánských Annunaki.

 

Proces směřující k Řádu jednoho světa byl na Zemi zaveden před dlouhou dobou. Současné aspekty tohoto hnutí je možné spatřit v rozvoji systémů kreditních karet, identifikačních systémů, systémů sociálního zabezpečení, daňových systémů, karet zdravotního pojištění apod. – to jsou jen některé z nedávných systémů zavedených k ovládání poměrů, k prospěchu a udržení si pout s místem svého dočasného pobytu a s činnostmi lidí. Přesto, povrchně řečeno, to vypadá, že tyto systémy jsou znamením bohatství a pokroku v technologii, takže si většina lidí není vědoma skryté agendy za těmito schématy.

 

Právě lidé jsou tajně očipováni mikročipy formou fyzických implantátů pro usnadnění jejich identifikace a místa, kde se tito očipovaní jedinci zdržují – zatímco se ovládá jejich mysl – těmi, kteří pracují pod zbylými Annunaki, kteří řídí všechny aspekty systémů v tomto světě, ať jsou politické, kulturní, vzdělávací, komerční, farmaceutické, finanční, vojenské či jakékoli jiné. Každý den, kdy se vysílají v rozhlase oblíbené programy, promítají filmy a to zvláště v televizi, jsou lidé vystavováni riziku, že budou podprahově programováni skrze záblesky světel, využívání kamerových úhlů, pronášenými slovy, hudebními doprovody apod., aby  „mysleli“ tak, jak zbylí Annunaki chtějí, aby „mysleli“. Avšak mezi populací existuje malá menšina v lidských tělech, zvláště těch s vazbami na mimozemšťany, kteří mají silnější vůli než většina, odolávat takovému programování a neustupují před ovládání elitou ani  prostřednictvím výhrůžek, úplatků apod.

 

Mysl lidí je v současné době pozměňována. Menšina populace Země, která odolává „kontroloru“ je běžně pod dozorem. Menšinová skupina se skládá z těch, kteří se otevřeně nebo v tichosti vzpouzejí takzvaným konvenčním a populárním vírám. Nejsou bez asistence Síly, která bojuje s Temnotou „kontrolora“. Brzy se to stane zřejmé. Avšak, ne každý, kdo odolává „kontroloru“ je ze Světla.

 

Po celá léta se vypouštěly slyšitelné a neslyšitelné zvuky, aby oslabovaly lidská těla a mysl, aby ovládaly a otravovaly jejich těla, mysl a činnosti. Tyto zvuky se také používaly k regulaci různých aspektů individuálních a kolektivních soustav a společenských funkcí. Konečně, cílem vládnoucí elity je zbavit se většiny lidské rasy před tím, než se otevřeně osídlí a ovládne tento svět, který je nyní tajně řízen, což je proces, který trvá již po dlouhou dobu.

 

Mnozí uvažují o tom, jak rozsáhlá konspirace Řádu jednoho světa by to musela být a snaží se to vyvracet prohlašováním, že jistě někdo zapletený do tak masivního projektu by porušil předpisy a toto spiknutí by odhalil. To je vcelku oprávněný argument, kromě toho, že celou agendu znají jen účastníci té nejvyšší honorace. Avšak nikdo z této horní vrstvy nemá celkový obraz – jsou si vědomi pouze fragmentů celého plánu. Tato horní vrstva nemůže sestavit aktuální plán, protože je obehnána hradbou lží ležících uvnitř lží a tak dále. Dokonce i ta nejvyšší honorace na Zemi není konečným konspirátorem, pouze dodržuje příkazy od „kontrolora“, který nespočívá ve fyzickém těle. Jejich přisluhovači se nevědomě řídí plánem až do jeho nevyhnutelného konce, kvůli programování a ostatním faktorům. Dále ti z Temné podstaty budou přirozeně tíhnout k tomu, aby zbytkům Annunaki vyhověli v jejich agendě.

 

Veřejnost má malé, nebo žádné povědomí o tom, co se děje. Mnozí z těch, kteří vzdorují Řádu jednoho světa dlouze diskutovali o jeho fyzickém výskytu na planetě, který ukazuje na konspiraci a na Řád nového světa. Některé z nich dokonce oslovily duchovní aspekty tohoto plánu na decimování a zotročení lidské rasy, nicméně většina z těchto lidí pochází z perspektivního, konvenčního náboženského zázemí a jak se opakovaně zdůrazňuje, Annunaki zavedli a napomohli vzniku všech populárních náboženství na této planetě – včetně hnutí Nového věku (New Age). Bohužel vždy existují některé dobré bytosti, které padnou do pasti těmto hnutím. Z toho důvodu ti, kteří propagují globální komunitu, skutečně napomáhají plánu „kontrolora“, ať již jsou si toho vědomi, nebo ne.

 

Existují někteří lidé, kteří již byli vládnoucí elitou vybráni pro přežití. Tito přeživší budou otroci svých pánů. Mnoho lidí bylo vybráno podle pokrevní linie, profesí, ontologického základu apod., aby vyhověli potřebám agendy pozůstatků Annunaki.

 

„Kontrolor“ má „elitní gardu“ bojovníků, kteří se nazývají „hladoví“ (Rumblers, nebo Rumbleři). Tito Rumbleři/Hladoví v minulosti jen zřídka nestáli na straně „kontrolora“. Byli používáni pouze k beznadějným situacím. Avšak nedávno několik z nich přiletělo na tuto planetu, aby se pokusili zablokovat Attas (zachránci Světla), kteří jsou v konfliktu s „kontrolorem“ a se všemi jeho nohsledy.

 

Brzy, Rumbleři/Hladoví přiletí na Zem ve větším počtu. Tím nastane čas, kdy boj mezi silami Světla a Temnotou bude vystupňován. Vysláním Rumblerů/Hladových se však také ale ukazuje, jak se „kontrolor“ stává beznadějným, poněvadž „kontrolor“ tím vlastně slevuje ze své vlastní ochrany, neboť na tuto planetu vypouští svou elitní gardu.

 

Navzdory všeobecnému přesvědčení, Země není důležité místo – je to jen jedno z posledních úkrytů pro Annunaki – mají jen velmi málo míst, kam jít v těchto posledních stadiích nápravného procesu.

 

Attas jsou zase cílem Rumblerů/Hladových. Průměrná osoba by nemohla odolávat útokům Rumblerů/Hladových, avšak Rumbleři/Hladoví nejsou pro Attas žádní soupeři. Mnozí z Attas přijeli na Zem jako „ti, jejichž duše se oddělila od těla, které se nahradilo jinou duší“ v pokorné pozici, v ženských a mužských lidských tělech.

 

Na druhou stranu, když byl zavražděn prezident Spojených států John Kennedy, nastal výlev žalu a emocí, ale někteří z truchlících byly bytosti Světla, které cítily, že ztratily drahého přítele na planetě Zemi. Jeho smrt byla skupinami Attas pociťována různě. Bohužel jeho odchod byl Attas očekáván a nebyl učiněn žádný pokus ze strany Světla tomu zabránit z jednoho dobrého důvodu. Ten byl: opravdové truchlení mnohých lidí. Toto emocionální nakupení naprogramované vládnoucí elitou, bylo v té době jen jejím počátkem.

 

Jako další případ programování „kontrolora“ můžeme nyní spatřovat v miliónech protestujících, ať již ze sebe chrlí jakýkoli slogan k tomu, aby přivodili požadovanou situaci. A přesto se na povrchu zdá, že akce protestujících nastaly jako pochopitelná a dokonce odůvodněná reakce na konkrétní situaci. Ve skutečnosti protestující jsou naprogramováni a využíváni vládnoucí elitou, aby jim dovolili realizovat určitý plán.

 

Války, revoluce, hladomor, epidemie, úpadek, krize, velké katastrofy a ztráty na životech, bombardování, vraždy a ostatní nesmyslené ničení a někdy i přírodní pohromy, to vše je plánováno „kontrolorem“, jeho vlastní agendou.

 

Existoval uvolněný dokument pojmenovaný: Zpráva ze Železných hor (The Report from Iron Mountain), který byl zadán prezidentem Johnem Kennedym v srpnu 1963.

 

Kennedy byl zatlačen do pozadí vědomím Attas (musel sehrát dvojí hru s mnoha politiky patřícími k Annunaki, aby byl jimi přijat a byl zvolen prezidentem Spojených Států) a zatímco o něm existovalo několik zpráv, že není dostatečně pochvalný, tak právě většinu z toho vymýšlela nebo zveličovala vládnoucí elita, která také sponzorovala mnoho pomluv proti němu. Je to stejné jako to, co se stalo Thomasu Jeffersonovi (americký prezident z let 1801 – 1809, pozn. přek.), další vědomí Attas. Kennedy byl zavražděn tři měsíce po uvedení této zprávy, ve které právě chtěl odhalit vyhlídky válečných štváčů, kteří mají svět pod kontrolou. Záměr, uváděný v této zprávě měl brát v úvahu problémy spojené s možností přechodu na všeobecné podmínky míru a navrhovat postupy k řešení tohoto rizika.

 

Tato zpráva, která byla publikována tři měsíce po Kennedyho smrti odhaluje ta nejtemnější zákoutí démonických myslí. Tato zpráva je otevřená a naplněna hnusným odkrytím mnoha různých politických přívrženců a hovoří o tom, co se ve skutečnosti honí v hlavách vládnoucí elity. V krátkosti, je to odporné. Přestože zpráva unikla, nikdy se neuvažovalo, že bude k dispozici veřejnému čtení.

 

Využívalo se mnoho prostředků k popírání, ve snaze zrušit platnost zmíněného dokumentu, protože se americká vláda pochopitelně chtěla od této zprávy distancovat. Redaktoři z novin byli zverbováni a předpokládaní autoři vystupovali s tvrzením, že to napsali jako satiru. Je těžké si představit, že se tento dokument považoval za satiru, která je zbavena humoru. Podobně je obtížné přijmout, že by mohl být jednotlivý autor zodpovědný za mimořádně různorodé styly a energie obsažené v novinách, neřku-li rozsáhlé znalosti nezbytně požadované k sepsáni takového dokumentu, který není dostupný ani jednotlivé osobě a dokonce i té nevyšší honoraci vládnoucí elity jsou známy jen fragmenty celkového plánu.

 

Tento dokument začíná dotazem na to, co by se stalo s všeobecným uvolněním napětí mezi Amerikou, Čínou a Sovětským svazem a pokládá otázku: „Je zrušení války v širokém smyslu skutečně možné?“

 

Při analyzování tohoto dotazu dokument uvádí, že stabilita společnosti je obecně poplatná svému účelu a to jak míru, tak válce.

 

Mezi ostatními věcmi, se dokument odvažuje tvrdit, že byly zastaveny stroje určené pro válku, všechny ušetřené peníze budou muset být rychle spotřebovány, jinak lidé budou moc bohatí a stanou se příliš nafoukaní a obtížně zvladatelní. Proto byla předložena myšlenka, že k tomu, aby se udržela stabilita, by bylo nutné držet lidi v chudobě. Dokument představil několik neúsporných programů k promrhávání jakéhokoli majetku, čímž se přivodí pořádek k udržení ekonomické kontroly nad populací.

 

Z dokumentu se tudíž dozvíme, že válka je systém, který účinně fungoval po tak dlouhou dobu, že by se měl podporovat. V drsné citaci se čtenář dozví, že:

 

„Války nejsou „způsobeny“ konfliktem mezinárodních zájmů…válčící strany takové konflikty požadují – a tudíž je způsobují“. Zpráva také dovozuje, že: „Základní vliv moderního státu nad svými lidmi, spočívá ve válečné síle“.

 

Když o této zprávě přemýšlíte, člověk si začne uvědomovat, že je to nepoužitelné pro každého, kdo je ve skutečné válce, existují miniválky v celé společnosti. Rodiny jsou jen mikrokosmem národních států se svými miniaturními zápasy o moc a vládu. Lidé uvnitř rodin používají taktiky, které mění, aby uchopily moc a vládu, ať již skrze manipulaci nebo despotické násilí. Sporty jsou další náhradou pro válku, kde účastníci vlastně vynakládají méně energie do soutěže než přívrženci různých sportů. V jiném smyslu, jsou sporty ubohé lidské války, kde si milióny lidí kupují silný konflikt. Abychom ukázali na postoj, kterým jsou váleční štváči zodpovědní za malé vyhlídky pro mír, zvažte citaci z této zprávy: „V širokém sociálním kontextu „oko za oko“ stále charakterizuje jediný přijatelný postoj vůči předpokládané hrozbě agresí navzdory protikladným náboženstvím a morálním pravidlům, které ovládají osobní postoje.“

 

Tento odpudivý přístup pokračuje dodnes a ve skutečnosti se obrovským procentem stupňuje světová populace, která je naprogramovaná, aby podporovala postoj „oko za oko“. Vládnoucí elita se obává, že kdyby nebyly žádné války, mohla by ztratit moc a nadvládu nad lidmi. A proto věří, že musí být náhrada za války, jinak by se lidé nemohli klanět svým vůdcům. To ukazuje na to, že nejenže mají zahalenou mysl lidé, kterým se dobře daří v tomto vykořisťovatelském světě, ale jasně to poukazuje na jejich vlastní sobecké potěšení, kterým chtějí udržet tento špatný systém na hladině za každou cenu.

 

Jako součást tohoto tyranického plánu mají zbytky Annunaki v úmyslu klonovat lidskou mysl a vkládat ji do umělých životních forem. A co je ještě horší, rozšiřují vymyšlenou propagandu o tom, že každý je „bůh“ ve stavu zrodu, odvolávajíce se na ego a využívaje netečnosti těch, kteří tyto nesmysly přijímají.

 

Termín „new world order“ se dnes také používá, když se odvolává na novou periodu historie, svědčící o dramatické změně ve světě, v myšlení politiky a v rovnováze sil.

 

Existuje celosvětové spiknuti řízené mimořádně mocnou a vlivnou skupinou geneticky spřízněných jedinců (přinejmenším v těch nevyšších vrstvách), což se týká mnoha světových, nejbohatších  lidí, špičkových politických vůdců a uzavřených elit, jakožto i členů takzvané  Černé  aristokracie Evropy (ovládané Britskou korunou), jejichž cílem je vytvořit Vládu jednoho světa (fašistický pohled), zbavený národních a regionálních hranic; což je poslušné jejich agendě. Jejich záměrem je provést kompletní a celkovou kontrolu nad každým lidským jedincem na planetě a dramaticky snížit lidskou populaci na 5.5 miliard lidí na světě. Je to do sebe propletená pavoučí síť elitních spiklenců.

 

Překlad Karel Rašín

 

Převzato: http://www.exopolitika.cz/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz