Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností

Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností

Jedna z pravděpodobných plánovaných budoucností

05.03.09   Miroslav Zelenka

Přicházejí myšlenky, nápady a teorie různými cestami a já je zpracovávám a předávám dál jako náměty k zamyšlení. A i tak je nutno chápat následující článek. Když jsem psal v dubnu loňského roku článek uveřejněný na Matrixu, který se jmenoval „Dnes a zítra“, tak jsem v něm popisoval varianty budoucnosti Země z mnoha různých úhlů pohledu. Základní myšlenkou bylo, že nic již nepojede v zaběhaných kolejích, což v té době pro běžného člověka (s výjimkou čtenářů Matrixu a stránek s podobným zaměřením) nebylo zdaleka tak viditelné. Dnes to, že svět se výrazně změní, a že se nemůže již nikdy vrátit do původních kolejí, je zřejmé i lidem, kteří se denně neseznamují s alternativními informacemi z internetu. Pokud zde chci nastínit jednu z možných variant pravděpodobných pravděpodobnostních budoucností pro rok 2009 a následující, nezbytně musím vyjít z několika premis, které budou základem stavby, která bude na nich vytvořena. Pokud se u některé z premis ukáže, že není pravdivá, je možné, že se celá stavba zřítí jako domeček z karet. Kromě toho je však samozřejmě možné, že atraktor (stav, do kterého systém směřuje) naší budoucnosti je natolik silný, že i při nepřesné premise bude výsledný stav stejný. Je otázkou, jak jsou tyto premisy přesné, ale ze všech dostupných informací vyplývají jako velmi pravděpodobné.

Jako jednoduché premisy bych zde uvedl:

  1. a) existenci globálních elit,
  2. b) jejich zájem na redukci počtu obyvatel Země
  3. c) jejich snahu o zavedení NWO.

Jedna z dalších možných premis je zájem na snížení frekvence vibrací Země z toho důvodu, aby Země nepřešla do vyššího stavu vědomí a globální elity si udržely či upevnily moc.

Při pročítání mnoha informací z internetu, které hodnotí současnou situaci, se mi zdá jako nejméně pravděpodobné, že současný stav, tak jak momentálně vypadá, je způsoben tím, že se situace globálním elitám vymkla z rukou. Že příčinou byla jejich nenasytnost a neschopnost odhadu toho, co si mohou všechno dovolit. Můj osobní názor je, že se jedná o nepochopení toho, co globální elity jsou, jaké mají k dispozici prostředky, že mohou využít nejlepších mozků, výsledků všech druhů výzkumů a analýz nezatížených žádnými „vědeckými“ či náboženskými dogmaty. S takovýmito prostředky by nemohly zavést svět do takové podoby v jaké je právě dnes. Považuji za velmi nepravděpodobné, že současný stav je způsoben souhrou nepříznivých, byť dlouhodobých okolností. Nic se neděje náhodně.

Co se tedy dá očekávat za následující události. Globální elity mají zájem na vytvoření takové situace, která by současně umožnila redukovat počet obyvatel Země a zavést NWO a to pokud možno takovým způsobem, aby nevznikl dojem, že tato situace byla uměle vytvořena a dokonce, aby zavedení celosvětové vlády vzniklo jako požadavek většiny rozhodujících obyvatel Země. Důležité v této situaci je zvolit takový prostředek k navození této situace, který by světové veřejnosti neumožnil odkrýt, kdo tento prostředek zvolil. Zkušenost s 11/9, kdy informovaná polovina lidstva nevěří, že se vše stalo tak, jak je oficiálně v médiích uváděno, je příliš silná.

Takovým prostředkem by byla velká katastrofa a optimálním prostředkem katastrofa přírodní. I přírodním katastrofám se dá pomoct či je urychlit. Například nejznámější a nejsledovanější tektonický zlom San Andreas v Kalifornii je často označován za potencionální zdroj ohromné přírodní katastrofy, která může nastat teoreticky kdykoliv, třeba již zítra. K urychlení takovéto katastrofy je možno kromě nových utajených technologií použít i podzemních atomových výbuchů.

Takováto katastrofa velkého rozsahu by za současné „neutěšené“ hospodářské situace způsobila totální kolaps, obzvláště když by mocní tohoto světa neměli zájem vytvářet podmínky pro účinné zabránění tomuto kolapsu.

Tento totální kolaps vzniklý mimo jiné v důsledku přírodní katastrofy by pak nebylo možno z pohledu běžných lidí jednoduše označit jako záměrnou akci.

Takto vzniklá situace vytvoří podmínky pro zavedení speciálního režimu v nejdůležitějších státech. Jednalo by se o bezpečnostní a hospodářská opatření, která ve svém důsledku by znamenala velké omezení pro většinu obyvatel a tím i podstatné snížení životní úrovně lidí na celém světě, což by pro mnohé z nich, kteří žijí na hranici životního minima (přesnější řečeno minima pro přežití) pravděpodobně znamenalo smrt hladem.

Vznikla by situace, kdy by byl absolutní nedostatek (na rozdíl od dneška kdy se jedná o relativní nedostatek) potravin, základních výrobků a energie. Důsledkem těchto skutečností by došlo k situaci, kdy by po celém světě došlo k velkým nepokojům, občanským válkám, revolucím, boje každého s každým o přežití. Mohlo by se to nazvat i třetí světovou válkou, protože válka by zachvátila celý svět, i když válčícími stranami by nebyly jako obvykle jednotlivé státy či jejich uskupení.

Tím by došlo k redukci obyvatel bez hromadného ničení jednotlivých zemí, jejich infrastruktur a výrobních prostředků a také životního prostředí jako např. v případě celosvětové atomové války. Týkalo by se to i velkých asijských zemí, kde by došlo k totálnímu zániku exportu a nezaměstnanost by mohlo dosahovat klidně 50%, což vytvoří silně revoluční prostředí.  Tato situace způsobí kolaps i u všech výrobců závislých na dovozu asijských výrobků, což je mimo jiné v podstatě celý elektrotechnický průmysl včetně navazujících odvětví, což už je dnes i téměř kompletní automobilový průmysl.

Jeden z relativně jednoduchých způsobů, jak výrazně ovlivnit celosvětové zhroucení hospodářství, je omezení celosvětové dopravy, zejména námořní. Velká tsunami, která by oběhla celý svět a zničila či poškodila množství lodí a přístavů, by na delší čas značně omezila námořní dopravu, což by i bez dalších přídavných efektů zapříčinilo kolaps celosvětového zásobování a mělo by těžké negativní důsledky zejména v oblasti zásobování potravinami a ropou.

Takto vytvořená situace by působila na výrazné snížení frekvence vibrací celé Země silnými negativními emocemi velké části lidstva, což by pravděpodobně také bylo součástí celkového záměru architektů tohoto plánu.

Jednoznačným cílem je to, aby lidstvo samo toužilo po východisku z této zdánlivě bezvýchodné situace, aby lidstvo jako celek si samo přálo zavedení NWO, jako jediné možné řešení celosvětové kritické situace zavedením celosvětové „osvícené“ vlády. Smyslem je to, aby NWO nebylo lidstvu vnuceno násilnými prostředky, ale aby se na základě šikovné mediální kampaně stalo požadavkem širokých mas lidí, kteří chtějí hlavně přežít a žít normálně v klidu, míru a s přijatelnou životní úrovní. Nepochybně jsou již připraveni charismatičtí vůdci „lidu“, kteří budou schopni lid dovést k jejich vytouženému spravedlivému klidu a míru.

Obranu proti přírodní katastrofě v jakékoliv podobě a jakkoliv způsobené prostí lidé v podstatě nemají. Mají však možnost nenechat se zatáhnout do předem připraveného plánu následných kroků.

K tomu je potřeba neustále informovat ty, kteří budou ochotni naslouchat a přesvědčovat je o tom, že se v každém případě něco stane a informovat je o tom, co a proč se pravděpodobně stane, aby nepodléhali emocím a zůstali lidmi v tom lepším slova smyslu.

Totální celosvětový hlad může způsobit nejrychlejší redukci obyvatel v poměrně krátkém čase, klidně i o jednu či dvě třetiny. Už současná situace v celosvětovém zemědělství začíná být i bez velkých přírodních či jiných katastrof kritická (např. katastrofální dlouhotrvající sucha i mimo jiné i v tak vyspělém státu jako je Kalifornie).

Je pravda, že mnoho lidí v celém světě drží i velmi dlouhé hladovky (40 a více dní) bez jakýchkoliv zdravotních následků. Je však nutno si uvědomit, že tito lidé většinou již žili zdravým způsobem života a nebyla to jejich první hladovka v životě. Pro lidi, kteří jsou zvyklí na vysokou denní dávku kalorií, cukrů a potravinových toxinů, může být dlouhodobější hladovka i smrtelná a to nejen z důvodů nedostatku kalorií, ale i z důvodů vyplavování toxinů a tím i celkové otravy těla.

Tito lidé by mohli zemřít na otravu vlastními toxiny se spolu působícím šokem a strachem z hladu. Dlouhou dobu bez potravin vydrží pouze menší skupiny lidí, kteří jsou na to připraveni, vyživovali se zdravě a pokud možno mají i zkušenosti s hladovkami. V porovnání s nárazovými hladovkami je optimální dávkované hladovění, které život prodlužuje.

Třetí světová válka nemusí být nutně válka mezi národy a státy, ale může se jednat o občanské války po celém světě. Základním motivem toho, co se děje, a že se to děje právě v této době, to znamená v roce 2009 až v roce 2012, je snaha zabránit přechodu do vyššího vibračního stavu vědomí Země, které předvídají mnohé informační zdroje. Jinak světová finanční a hospodářská krize se mohla odehrát klidně před 5 lety nebo za 5 let. Nebyl problém ji vytvořit již dříve nebo ji uměle oddálit.

Je nutné se ptát, proč se děje to, co se děje právě teď, pokud ovšem nevycházíme z názoru, že se vše děje pouze náhodně a chaoticky a finanční a hospodářská krize je hloupá chyba světového managementu, chyba v systému.

Časový horizont událostí, které jsou předpokládané v tomto článku jako možná varianta budoucnosti, je nejožehavější bodem, ale obávám se, že počátek by byl již v době mezi dubnem a zářím letošního roku. Četl jsem nedávno v jedné diskuzi větu „Možná, že se mýlím, ale dělám to nerad“ a asi bych se k tomuto názoru většinou přiklonil. V tomto případě bych se však mýlil rád.

Jaké jsou předpoklady Česka na přežití následujících událostí. Myslím, že relativně dobré. Důvodů vidím více, ale hlavní jsou dva. Prvním je vysoká schopnost improvizace obyvatel této země. Mnozí ještě z dob socialismu jsou schopni i s minimálními prostředky cokoliv vyrobit a vypěstovat. Druhým důvodem (v tomto bodě se mnou asi nebude více lidí souhlasit) je schopnost spolupráce v kritických dobách a určitý často kritizovaný rys, který bych si dovolil charakterizovat jako neochotu k násilnému řešení konfliktů a nižší míry agresivity (míněno převážné části obyvatel). A zase pravděpodobně v rozporu s mnoha, to považuji za klad, dokonce za rys vyšší vývojové úrovně národa. Narazil jsem často v diskuzích na naprosté nepochopení postoje některých bytostí, že raději zemřou než by zabili. Napadá mě v této souvislosti rozdíl určitých principů Starého a Nového zákona. „Oko za oko a zub za zub“ x „Nastavit i druhou tvář“.    

Systém neustálého růstu počtu lidí, HDP a všeobecného blahobytu je už z logiky věci v souhrnu všech těchto tří faktorů neudržitelný, pokud bychom nepoužili vize expanze lidstva do celé Galaxie autorů sci-fi. I tato vize však má svůj podstatný nedostatek v předpokladu, že v naší Galaxii nejsou žádné civilizace, a když už jsou, tak na nižší (minimálně technologické) úrovni než lidstvo.

Proto musela přijít změna a ona přichází. Tato změna však nemůže být výhodná pro všechny (minimálně z jejich subjektivního hlediska), tak jako nebyla nikdy žádná významná změna ve společnosti. Z našeho hlediska je důležité, aby byla výhodná pro většinu a ne pro malou skupinu lidí. Všichni jsme svobodné bytosti. Nikdo nám nemůže nic vnucovat, co by bylo v rozporu s naší bytostnou vůlí, i když to tak na vědomé úrovni může vypadat.

Skupina 500 nebo 5000 lidí nemůže vnutit vůli všem obyvatelům Země, pokud by to oni sami nechtěli. Vesmírné zákony tak prostě nefungují. Proto záleží na vnitřním rozhodnutí každého z nás, jaká bude tato změna, bez ohledu na pozemské i mimozemské vlivy. My sami svými vlastními myšlenkami, svými rozhodnutími si tvoříme svojí budoucnost.

K tomu, abychom se mohli svobodně rozhodnout (osvobodit se od určitých dogmat) je potřeba dostatek informací. K tomu by mohl posloužit i tento článek a ostatní informace na Matrixu a podobných internetových stránkách.

(c)2009 Miroslav Zelenka

 

Převzato:  http://www.matrix-2001.cz/

/ Duchovno / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz