Dávné civilizace

Dávné civilizace

Dávné civilizace

Historie lidstva

 

5 miliard let

Vznikla sluneční soustava. Všechny planety jsou žhavé. V této době existují již miliardy jiných hvězdných planetárních systémů. I při velmi skromném odhadu 1% můžeme tvrdit, že jen v naší galaxii již existuje několik miliard civilizací.

 

4,9 miliardy let

Sluneční soustava je dosud nestabilizovaná a pláště planet jsou zatím tenké. Neexistují horstva, vznikají jen jednotlivé kopce sopečnou činností. Země obíhá ve vzdálenosti dnešního pásu asteroidů. Tato vzdálenost od Slunce napomáhá k tomu, že její povrch poměrně rychle chladne. Je zhruba dvakrát větší než dnes a obíhá kolem ní poměrně velká rodina satelitů. Do soustavy vstupuje velké těleso, alespoň pětkrát větší než současná Země. Jak je přitahováno Sluncem, míjí řadu planet a vnáší do planetární soustavy zmatek. Planety mění dráhy i sklony svých os (Uran se pokládá na bok). Toto těleso Sumeřané nazvou Nibiru (Křižující) a Egypťané o něm budou mluvit jako o Cherper (Objevující se). Nibiru je zachyceno gravitací Slunce, takže se stává jeho desátou planetou. Pohybuje se ovšem po velmi výstřední eliptické dráze s dobou oběhu 3600 let. Po otočce kolem Slunce se natolik přiblíží k Zemi (původní Zemi před katastrofou nazývali Sumeřané a Babyloňané Tiamát), že se obě planety vzájemně bombardují svými měsíci. Pro zemi má srážka katastrofální následky. Je vržena na oběžnou dráhu, kde se dnes zhruba pohybuje Venuše. Ta zde dosud není. Soustředěným bombardováním zemského povrchu v oblasti dnešního Pacifiku jí je vyrvána téměř polovina její hmoty. Současně ztrácí všechny malé měsíce. Hmota některých měsíců Nibiru přešla srážkami do našeho současného Měsíce, což způsobilo jeho hruškovitý tvar. Sumeřané toto těleso označili jako Kingu a popsali je jako ,,skoro planeta?, což je nesmírně výstižné. Nibiru a její měsíce byly nositeli života a tím se stalo, že byla Země ,,infikována?a počíná se na této dříve mrtvé planetě rozvíjet život. Vzhledem k dosud velmi nepříznivým podmínkám můžeme počítat s formami na úrovni bakterií. Tato planeta byla uctívána snad všemi kulturními národy světa. O tom svědčí její symbolické vyobrazení, s nímž se setkáváme u řady kultur.

 

4 miliardy let

Planetární soustava Slunce se stabilizovala. ,,Rány? Země se zacelily. Vzniká nová jednolitá pevnina. V oblasti dnešního Tichého oceánu však má velmi slabou oporu, protože zde zcela chybí zemský plášť, který je nahrazen jen slabou utuhlou slupkou vytvořenou lávou z horkého nitra planety. Tento povrch je navíc zcela protkán ohromnými dutinami, naplněnými zemním plynem. V prapevnině vznikají vulkanické zlomy a láme se na jednotlivé kry, které tvoří kontinenty. Vedle dnes známých pevnin se odlamují velké kry od severovýchodní Asie, Austrálie a Ameriky (zhruba mezi severní Kalifornií a sev. Chile), které později vstoupí do historie jako Mu: země, kde se zrodil člověk. Po roztržení Ameriky a Afriky vzniká rozsáhlá pevnina a řetěz ostrovů v Atlantském oceánu, která je známa jako Antarktida. Od východní Afriky se od trhuje velká subkontinentální kra, která se vydává na cestu k asijské pevnině, kde bude známá jako Indie.

 

3,8 miliardy let

Povrch je dosud neobyvatelný a zcela zahalen ve vodních parách, jejichž teplota se pohybuje kolem 165° C. Objevují se první stopy života (nálezy z Grónska). Dosud nelze rozhodnout, zdali pocházejí z prvotního přenosu živé hmoty při srážce Tiamát s Nibiru, nebo s příchodem inteligentních bytostí z jiné planety. Pokud by platila druhá alternativa, datovaly by nám tyto zárodky života možná prvé přistání na naší planetě. Pro podobnou domněnku hovoří následující: V první kapitole Nekronomikonu, údajně nejstarší knihy světa, čteme, že se na Zemi v dobách, když ještě nebyly pevniny (to může znamenat i to že nebyly obyvatelné), objevily bytosti, které sem přilétly z jiných planet a usadily se pod hladinou moře. Později vybudovaly města na pólech. Pokud by tehdy někdo chtěl žít na Zemi, jediným příznivým místem by bylo dno mělkých teplých moří na severním či jižním pólu. Podle Nekronomikonu byly tyto bytosti nazývány Starší a je možné, že jde o šedé malé bytosti, které mají pocházet z planety jedné z hvězd v souhvězdí Orionu. Podle sdělení amerického senátora Coopera, od roku 1947 opět obývají Zemi, poté co se dohodly s vládou USA. Svou planetu stejně jako svou reprodukční schopnost údajně zničily, takže jim hrozí vyhynutí. Tomu se snaží čelit genetickými manipulacemi na lidech, které unášejí za použití hypnózy.

 

3,5 miliardy let

Moře jsou obývaná mnohobuněčnými organismy.

 

3,5 – 0,5 miliardy let

Postupně jsou osidlovány pevniny a vznikají první města. Jejich pozůstatky je dnes třeba hledat velmi hluboko. Patrně v této době se na zemi objevují zástupci civilizace, která pochází nebo alespoň je spjata s Nibiru. Nekronomikon mluví o příchodu Starých, kteří vyhnali Starší. Bohužel neobjasňuje, jaká byla příčina tohoto sporu, který možná trvá dodnes. Je pravděpodobné, že Staří pocházejí ze soustavy Síria. Ve vrstvě staré 500 milionů let se nám zachoval otisk připomínající obutou lidskou nohu. Byl nalezen v Antelope Springs v USA. Bývá považován za nejstarší doklad přítomnosti civilizované bytosti na zemi. Podle sumerských textů přistály bytosti z Nibiru na zemi poprvé před 445 tisíci lety (datováno astronomicky). Tento údaj může být správný, ale je mnohem pravděpodobnější, že tabulka, kterou máme k dispozici, je pouhou kopií mnohem staršího textu, a tak tento údaj je třeba brát jako minimální.

 

500 000 000 – 64 000 000 let

O této době není prakticky nic známo, pokud jde o kulturní osídlení. Zhruba od poloviny tohoto období se na zemi objevují dinosauři. Podle stop pokládaných za lidské a skaních útvarů připomínající skulptury dinosaurů usuzují někteří badatelé na přítomnost člověka (ovšem též obřích rozměrů). Soudí, že tehdy existovala celosvětová civilizace, jíž peruánský geolog Daniel Ruzo nazval Masma. Jeho monografie, již vydal roku 1974 pod názvem ,,La historia fantastica de un descubrimiento?, i kultura, již popisuje, je však ignorována, neboť nezapadá do obecných představ. Toto období skončilo katastrofou nevídaného rozsahu, která zahubila téměř vše živé na povrchu planety. Paleontologové hledají příčinu buď v hypotetické temné hvězdě Nemesis, nebo ve srážce Země s velkým asteroidem. Jedna z teorií tvrdí, že tuto katastrofu způsobila opětná změna oběžné dráhy Země. Vynutilo si ji objevení se Venuše, která se málem srazila se Zemí a vytlačila Zemi na její současnou oběžnou dráhu.

 

64 000 000 – 4 320 000 let

Země se stala téměř pustou planetou. Po výše popsané katastrofě patrně došlo k silnému zalednění. Poté, co skončila doba ledová a opět se rozvinuly podmínky vhodné pro život, se nejspíše opět vracejí bozi – mimozemšťané a vysazují zde nové druhy zvířat, jimž bude dané klima vyhovovat. Dodnes se zachovaly legendy o tomto obhospodařování Země. Např. některé indiánské kmeny prohlašují, že medvěd byl přinesen z jiných světů? Ctihodný láma Lobsang Rampa, který též píše o bytostech z jiných světů, je nazývá ,,Zahradníky Země?.

 

4 329 600 – 2 601 600 let ~První věk lidstva~

Patrně od této doby je třeba klást genetické vytvoření dnešního člověka. Sumerské tabulky popisují důkladně celou operaci i důvod, co vedlo mimozemšťany k takovému kroku. Byla to nutnost těžby různých rud a kovů, především zlata. Sumerské tabulky však nejsou jediným zdrojem, který nás informuje o našem původu. Velmi detailní popis máme např. v knize Dzyan, kterou získala v Himálaji paní H. P. Blavatská v minulém století. Zde se dozvídáme, že člověk nevznikl nějakým stvořením, ale že bylo třeba mnoho pokusů, nežli se bytostem z jiných světů podařilo vytvořit biologicky reprodukovatelné tvory. Pro úplnost je však třeba dodat, že o pravosti této knihy existují značné pochybnosti. Na tomto místě je třeba vyjasnit jeden omyl. Všechna stará díla se zmiňují o čtyřech minulých obdobích (my žijeme v pátém) a současně se dozvídáme, že dnešní člověk je ,,čtvrtou verzí?. Běžně existují tendence spojovat jednotlivé věky s jednotlivými druhy člověka. Vzhledem k tomu, že tyto čtyři věky jsou od sebe odděleny rozsáhlými přírodními katastrofami a člověk byl geneticky uměle vytvářen mimozemšťany, nelze tyto dvě věci spojovat. Jednotlivé typy člověka lze podle knihy Dzyan shrnout následovně:

 

1. První pokusy. Bytosti nemají dosud pevný tvar a jsou zcela bez rozumu.

2. Bezpohlavní bytosti.

3. Lidé se rodí z vajec jako bipohlavní bytosti.Tyto tvorové jsou inteligentní

4. Pohlaví jsou oddělena a jedinci se dokáží sami rozmnožovat.

 

2 601 600 – 1 305 600 let ~Druhý věk lidstva~

Došlo k mohutnému rozvoji civilizace. Jejím střediskem byla dnes zničená pevnina Mu v Tichém oceánu. Bylo vytvořeno císařství, spravující 36 království po celé Zemi. Jedním z nejvýznamnějších měst bylo Tivanako, dnes asi 17 km od břehů jezera Titicaca v Andách, v době své slávy to však byl námořní přístav. V této době byly výjimečným osobnostem mezi lidmi svěřeny vimany, létající stroje s téměř neomezenou manévrovací schopností. Jejich vlastníky byli většinou vládci, kteří sloužili jako prostředníci mezi bohy  zástupci mimozemské civilizace a svými pozemskými poddanými. Většinou to byli kříženci pozemšťanů a mimozemšťanů. To byl i důvod, proč si nemohli či nechtěli brát za partnerky čistokrevné pozemšťanky.

 

1 305 600 – 441 600 let ~Třetí věk lidstva~

S technologickou úrovní císařství Mu rostla i jeho arogance vůči jeho královstvím, která mu však byla jen formálně podřízena. Tato situace vyústila v útok na Rámovo království v dnešní Indii. Byly nasazeny vimany, které měly svrhnout ničivé bomby (patrně atomové) zejména na severní oblasti Indie. Stopy po tomto bombardování lze nalézt ještě dnes, např. v Mohendžo Daru. Útočník však podcenil technickou vyspělost Rámova království, a tak útok skončil strašlivou porážkou Mu. Část byla zničena a část se potopila. Celkově došlo k destabilizaci podloží. Obyvatelstvo Mu počalo prchat zejména na okolní kontinenty, tedy do Asie, Austrálie a zejména do Jižní Ameriky. Tehdy se zde počínají objevovat indiáni. Do té doby byla Jižní Amerika do značné míry vyhrazena mimozemským bytostem jakožto strategická oblast těžby kovů. Indiáni tedy nepřicházejí přes Beringovu úžinu, ale přímo do Jižní Ameriky a teprve odsud časem některé skupiny migrují na sever. Jedním z takových kmenů byli Hopiové. Ještě dnes vyprávějí jejich báje o universitě v Palenque, kde vyučovali mimozemšťané, které nazývají kačina. Ve zkazkách řady indiánských národů rovněž nalézáme dramatické popisy postupné zkázy Mu. Dílo zkázy bylo patrně dokonáno srážkou Země s asteroidem. Tehdy se potopila poslední rozsáhlá území a jako připomínka existence snad nejvýznačnější civilizace na zemském povrchu zůstaly pouze některé ostrovy v Tichém oceánu, které jsou nekorálového původu. Ještě dnes na nich lze spatřit památky výjimečné megalitické kultury. Za všechny jmenujme alespoň proslulý Velikonoční ostrov a Nan Madol.

 

441 600 – 9 600 let ~Čtvrtý věk lidstva~

Svět propadl dlouhotrvajícímu barbarství, kterému se snažili čelit mimozemští učitelé, kteří se po dlouhé době opět vrátili. Nejzřetelnější stopy po jejich činnosti nacházíme v legendách řady přírodních národů, kde se říká, že celé kmeny byly ,,rychlými kovovými ptáky? (letadly) dopraveni do velmi vzdálených končin, kde žijí doposud. Zatím nám uniká smysl podobných přesunů. Snažili se mimozemš?ané těmito nucenými deportacemi zalidnit svět, dopravovat otroky na místa těžby, nebo v tom bylo něco jiného? Dochází též k obnovení civilizace. Střediskem se nyní stává rozsáhlý ostrov mezi Amerikou a Afrikou, který známe pod názvem Atlantis a, který bude později pojmenován Antarktida. Vlády se opět ujímají mimozemšťané. Babylonský kněz Berosus nástup božských králů klade do let 479 934. Jelikož však přesně nevíme, jak synchronizovat jednotlivé dynastie, je možné, že toto datum bude poněkud nižší a bude se krýt s počátkem čtvrtého věku lidstva.

 

29 934 př. Kr.

Dochází k mimořádně ničivé potopě v celosvětovém měřítku. Snad ještě horší škody na životech a majetku zanechává v myslích lidí. Ti si zvykli uctívat své ,,bohy? jako všemocné a nesmrtelné bytosti. Když je však viděli, jak v panice prchají na svých strojích, jejich úcta zcela vymizela. To má za následek, že se vlády ujímá v oblasti Předního východu 1.Kišská dynastie polobohů a mimozemšťané zůstávají v pozadí. Srovnáním zatím dostupných údajů se ukazuje, že mimozemšťané vždy opouštěli Zemi, když se blížila taková katastrofa, již mohli díky své rozvinuté technologii předpovědět. Obvykle trvalo velmi dlouho, nežli se opět vrátili.

 

13 000 př. Kr.

Jak se dozvídáme z pamětí obyvatel podzemního města Akakoru, v této době se u nich objevují bytosti, které položily základ k jejich civilizaci, která má trvat dosud. O tomto národu ,,bílých indiánů? toho víme zatím velmi málo, neboť ačkoli existují pověsti tvrdící, že tito indiáni skutečně žijí v pralesích Amazonky, žádnému bělochovi se nepodařilo s nimi navázat styk nebo se od nich vrátit. Proto jsou zvlášť cenné jejich dějiny, které německému novináři Karlu Brugerovi nadiktoval jeden z jejich náčelníků Tatunca Nara. Právě k tomuto lidu se ve dvacátých letech našeho století vypravil anglický cestovatel plukovník Fawcett. Není jistě bez zajímavosti, že se o nich dozvěděl od kněží na Cejlonu…

 

10 481 př. Kr.

,,Bohové? opět odcházejí. Patrně v této době byly vybudovány pyramidy v Gíze, aby v sobě ochraňovali dosud neobjevené archivy dávných civilizací. Pro úplnost je však třeba dodat, že oficiální věda je na základě dostupných datovacích metod pokládá za mnohem mladší. ,,Bílí indiáni? tento rok pokládají za rok nula svého kalendáře.

 

10 468 př. Kr.

Ve sluneční soustavě se opět objevuje Nibiru – křižující a opět má vliv na naši planetu – posouvá zemskou osu, takže Atlantida se přesouvá na Jih a stává se z ní Antarktida.

 

9 600 př. Kr.

Poslední zbytky Atlantidy se zaledňují. Její obyvatelé unikají především do Ameriky a na Saharu, která byla tehdy úrodnou zahradou. Část se usadila v nejzápadnějších částech Evropy. Egypt byl dosud jen spoře osídlen necivilizovanými lidmi. Důvodem byla rozsáhlá bažinatá území kolem Nilu. Vzhledem k úrodnosti Sahary nebylo ani nutné, aby toto území bylo osidlováno. Pyramidy zde byly postaveny z geometrických důvodů i proto, že vyznačovaly nové letové koridory, orientované na Ararat v Malé Asii. ,,Dynastická rasa? sídlila původně v Duátu, v jižní oblasti Alžírska a postupně, jak Sahara vysychala, se přemisťovala k Nilu.

 

9 600 – 3 166 př. Kr. ~Pátý věk lidstva~

Toto období charakterizují jihoameričtí indiáni velmi výstižně jako ,,období krve?. S pádem Atlantidy zanikly poslední zbytky civilizace a celý svět propadl barbarismu. Tento stav trval až do opětného návratu ,,bohů?, kteří znovu budují civilizaci v celosvětovém měřítku. V krátkém údobí několika let se na celém světě objevují vyspělé civilizace, které však již nejsou ani stínem předchozí úrovně. O datu 3 114 nás informuje mayský kalendář, který toto datum povýšil na zvlášť významné. Staré vědecké poznatky jsou jako celek zapomenuty a tradují se jen zlomky dávného učení, které jsou kodifikovány do epických skladeb, aby se zachovaly v co možná neporušené podobě do doby, kdy někdo porozumí odkazu dávných civilizací. V roce 6 351 zaniká říše Akakor a ti, kdo přežily, se uchylují do podzemí. Současně zhruba v této době vysílá faraón Sent loďstvo na západ, aby pátralo po zbytcích Atlantidy. Expedice žádné zbytky neobjevila. Podle popisu cesty se nejspíše dostala až do Sargasového moře, kterým nedokázala dál proplout. Papyrus je (nebo byl) uložen v Petrohradě.

 

3 166 př. Kr.

,,Bozi? se vrátili do Akakoru. V této době nastupuje vládu první egyptská dynastie, která sjednocuje celou zemi.

 

3 114 př. Kr. – 498 po Kr.

,,Bozi? zakládají mayskou civilizaci. Neustále se prohlubuje úpadek civilizace. Stále více je zapomenuto a mění se v pouhé báje, legendy a různé pověrečné vyprávění. I když na jedné straně se počíná rozvíjet primitivní forma technologií a společnosti se vyvíjejí tak, jak je všeobecně známé. Stále však přežívá paměť na něco velkého, z čeho jsme byli násilím vytrženi. Hroutí se starověké civilizace Evropy i Egypt, který spadá nyní pod evropský vliv.

 

498 – 1 500

S nástupem křesťanství v Evropě jsou systematicky ničeny i poslední zbytky dávné kultury. Evropa si namlouvá, že je středem civilizace, a zatím prochází nejtemnějším barbarismem, který provází netolerance a totalitní společnost, což vyús?uje v honbu na ,,čarodejnice?. Jsou předepsány názory i víra a jakýkoli jiný postoj je pronásledován.

 

1 500 – 1 700

Nové objevy a technický pokrok podmínily vznik a rozvinutí renesance. Hlavní hybnou a dosud nedoceněnou silou však bylo vydání hermetických spisů. Tento nesmírně hodnotný odkaz starého Egypta, který se zachoval prostřednictvím Řeků a Římanů, podnítil snahu porozumět starověkým civilizacím.

 

1 700 – 1 900

Další vědecké poznání ještě více oslabilo vliv církve, která se v Evropě projevovala jednoznačně jako zpátečnická síla. Zastánci rozumu však nebyli schopni rozlišit pověru od duchovního, a proto odmítli obojí. Nastoupil extrémní materialismus, který i člověka chápe jako mechanický stroj. I přesto je to doba, kdy začíná prvé skutečné poznávání našich reálných počátků a dějin, jaké skutečně byly. Objevují se první autoři, kteří ukazují historii poněkud jinak, než je vyučována oficiální vědou nebo církevním učením. Není bez zajímavosti, že jejich knihy vyšly v USA. V tehdy zkostnatělé Evropě by jistě nenašly nakladatele. Mám na mysli především Ignatia Donnellyho, Jamese Churchwarda a Charlese Hoy Forta. První z těchto badatelů shromáždil a utřídil materiál o Atlantidě již před více než sto lety na takové úrovni, že dodnes jsou jeho dvě knihy základním pramenem o dané problematice. Roku 1868 počal svůj asi šedesát let trvající výzkum James Churchward, který objevil záznamy o ztracené pevnině Mu. Charles H. Fort na přelomu minulého a tohoto století shromažďoval po 27 let z vědeckých pramenů jevy, které bychom dnes mohli označit za hraniční.

 

1913

Prameny spojené s ,,Montauk project? (americký tajný projekt) naznačují, že k oficiálnímu spojení s mimozemskou civilizací došlo opět tohoto roku. Tomu by odpovídala i některá pozorování. Namátkou uveďme pozorování z 9.2.1913, kdy bylo nad Kanadou, USA a Bermudami spatřeno zářící těleso, které se zdálo táhnout za sebou dlouhý stříbřitý ocas. Na základě zpráv mnoha pozorovatelů z různých míst lze říci, že šlo o letku 32 strojů neznámého původu. V lednu téhož roku byla pozorována řada podobných strojů nad Anglií. Všechny se pohybovaly na tehdejší dobu zázračnou rychlostí.

 

1935 – 1945

V roce 1933 se k moci v Německu dostali nacisté. Jádro této organizace tvořila tajná společnost, která se snažila ve velmi zvrácené podobě získat něco z odkazu předků. V jejich představách hledali svůj původ v rozvinutých civilizacích minulosti a odtud patrně pramenila i jejich zvrácená představa o jejich rasové nadřazenosti. Od roku 1935 až do konce války pořádali Němci expedice po celém světě a snažili se hledat stopy minulosti, které by mohli využít. Zajímali se hlavně o Tibet a Jižní Ameriku. Můžeme-li věřit jedné ze zpráv v Jitru kouzelníků, bylo v dobytém Berlíně objeveno několik mrtvých Tibeťanů v uniformách SS. Podle vyprávění Tatunky Nara, náčelníka kmene Ugha Mongulala z Jižní Ameriky, pronikly Němci v roce 1941 do Akakoru, podzemního města, patrně někde na území dnešní Bolivie. Rok 1945 mohl přinést zásadní obrat války ve prospěch nacistického Německa a Japonského císařství. Klíčem k úspěchu mělo být zdařilé odzkoušení V6 – prvého létacího talíře na bázi elektromagnetismu, který postavili v novověku pozemšťané. Toto zařízení dosahovalo pozoruhodných letových a manévrovacích výkonů. Poněvadž se jeho koncepce zcela vymyká tehdejšímu stavu vědy a současně je známo pohrdání německé vědy vědeckým názorem zbytku světa, naskýtá se otázka, zda se nejedná o mimozemské technologie. Mimozemskou pomocí (snad příslibem vojenské intervence?) by bylo možno vysvětlit i neuvěřitelnou jistotu celého vedení nacistického Německa, dokonce ještě v soudní síni norimberského tribunálu! Na něco čekali a doufali v něčí zásah… Neměli to být mimozemšťané?!

 

1947

Nejpozději tohoto roku prý došlo k navázání styků vlády USA a zástupců mimozemské civilizace z planety jedné z hvězd v souhvězdí Orionu. S největší pravděpodobností se jedná o ,,Starší?, o kterých hovoří Nekronomikon. Způsob navázání kontaktu naznačuje, že se ,,Starší? někoho obávali. Byli to ,,Staří?? V každém případě to musela být mocnost, jíž by nebyli schopní čelit. Smlouva se týkala výměny mimozemských technologií za vybudování základen, hlavně na území USA. Američané sice některé technologie skutečně získali, ale brzy poznali, že jsou hříčkou v rukou svých ,,hostů?, kteří si pochopitelně nechali v ruce vše, co by je mohlo ohrožovat.

 

1947 – 1977

V tomto období se množí únosy lidí, ale prakticky nic není o nich známo, neboť postižení jsou během celé operace pod vlivem hypnózy. Toto třicetiletí je zároveň doba, po kterou jsou tajeny materiály z ,,havárie? řady UFO v Rosewellu, v Novém Mexiku v USA. Začíná vycházet řada knih a článků o pozorování UFO. Vláda USA vytrvale popírá, že by o nich něco věděla. Je organizováno několik státních výzkumů UFO, ale u všech byl předem daný výsledek. Musí se přijít na to, že UFO vlastně neexistuje a že to jsou meteorologické a jiné přirozené úkazy. Tyto ,,výzkumy? byly pouze zastíracím manévrem, aby se dodalo neexistenci UFO, jako strojů z jiných světů, puncu objektivnosti. Vedle těchto kamufláží existují i další programy. Jejich největším nedostatkem bylo, že byly prováděny na různých úrovních státní správy, aniž si navzájem vyměňovali údaje. Klíčovou akcí byla Majectic 12.

 

1977 – 1994

Ze zákona se otevírají archivy. Vychází najevo, že vláda lhala a nejenže ví, co je UFO, ale je s jejich piloty v úzkém styku. Určitým mezníkem, který odstartoval zájem novinářů a nezávislých badatelů, je natočení filmu a později vydání knihy ,,3. Alternativa?, kde je odhaleno, že se hromadně ztrácejí lidé, kteří jsou používáni jako otroci zbavení vůle, vědci, kteří odcházejí sice dobrovolně, ale jen zřídka vědí, do čeho skutečně jdou. Výše zmíněný film byl zpracován novináři 4. Nezávislého kanálu anglické televize pro vědecký pořad. Na stopu celé akci přišli novináři tím, že se zabývali ,,únikem mozků? z Anglie. Film byl (a patrně ještě je) výslovně zakázán v Anglii, USA a Rusku. Celé pozadí událostí není dosud ani zdaleka známé, ale neustále vychází na povrch více a více skutečností. Již Charles Fort ve své ,,Knize zatracenců? došel v roce 1919 k závěru, že jsme něčí majetek. Podle sumerských a dalších zdrojů se lze domnívat, že Zemi si nárokují zejména ,,Staří? a ti zde jistě nevidí akce ,,Starších? rádi a budou proti nim něco podnikat. Jak jsme poznali, vzkřísily mimozemské zásahy několikrát pozemskou civilizaci. Není důvodu, aby zástupci z jiných světů nezasáhli i dnes. Bude záležet i na nás, ke komu se přikloníme, a právě proto je nezbytné, aby se podobné styky neodehrávaly za zády světové veřejnosti. Již dlouho plynou do světových sbírek památky, které znepokojují tím, že nezapadají do představ, jaké máme o naší minulosti. Na tom by nebylo nic tak zarážejícího, pokud by se naše představy na jejich základě měnily. To se však děje jen zřídka.

Nesmrtelné bytosti „odletěly” ze svého domova z Lemurie a vydaly se na malý ostrov na nově vyzvednutou pevninu z oceánu, na Atlantidu. Čekaly velice dlouhou dobu na ostrově, který pojmenovali Udal, a teprve pak začaly obnovovat svojí spirituální vědu. Pokud byste je v té době pozo­rovali, nepoznali byste, co dělají; pomysleli byste si o nich, že zešílely. Předtím, než vylíčím, co dělaly, musím vám nejprve popsat strukturu lidského mozku.

 

 

Struktura lidského mozku

 

Tento kruh představuje lidskou hlavu z pohledu shora. Je na ní vidět nos (N). Lidský mozek je rozdělen na dvě části, na levou a pravou stranu.

Na obrázku je levá strana mužská a pravá strana ženská. Obě jsou spojeny útvarem zvaným corpus callosum. Podle Thovta je povaha těchto hemisfér takováto: levá, mužská část se dívá na všechno absolutně logicky – dalo by se říci tak, jak to napohled ve skutečnosti vypadá. Pravá, ženská část je mnohem více zapojena do procesu si něco vyzkoušet, a ne to chápat. Ženské a mužské vnímání jsou navzájem svými zrcadlovými obrazy jako kdyby mezi nimi bylo zrcadlo. Když napíšete slovo LÁSKA do mužské části, ženská část vidí zrcadlový ob­raz slova, jak je vidět na obrázku. Když se muž­ská část podívá na to, jak to vnímá ženská část, řekne: „V tom není logika.” Když se ženská část podívá na tu mužskou, řekne: „Kde jsou v tom pocity?”

Mozek se dále dělí jemnějším způsobem na čtyři laloky. Další mužská složka mozku zrcadlí přední část a nachází se v místě za tím, co zrcadlí. Za ženskou částí je další zrcadlový obraz, který zrcadlí to, co je vpředu před ní. Za mužskou logickou částí je tedy část, která je zcela založená na zkušenosti a ženská zkušenostní část má za sebou složku zcela založenou na logice. Je to, jako by se všechna čtyři zrcadla odrážela navzájem čtyřmi možnými způsoby. Až se později podíváme na geometrie, uvidíte, že přední část mužského mozku, logická část, je založena na trojúhelníku a čtverci (ve dvou dimenzích) nebo na čtyřstěnu a krychli (ve třech dimen­zích). Přední část ženského mozku, zkušenostní část je založena na trojúhelníku a pětiúhelníku (ve dvou dimenzích) nebo na čtyřstěnu, dvacetistěnu a dvanáctistěnu (ve třech dimenzích). V mozku existují také úhlopříčné dráhy spojující levou přední logickou část s pravou zadní logickou částí a pravou přední zkušenostní část s levou zadní zkušenostní částí. Tak se tato kvalita založená na zrcadlení projevuje odrazem z jedné strany na druhou, zepředu dozadu a od jedné úhlopříčky k druhé úhlo­příčce. To je způsob, jakým jsme byli podle Thovta stvořeni.

 

Pokus o zrození nového vědomí na Atlantidě

 

Když nastal pravý čas, Naakalští z Lemurie vytvořili spiritu­ální zpodobnění lidského mozku na povrchu jejich Atlantského ostrova. Jejich záměrem bylo zrodit nové vědomí založené na tom, co se naučili v Lemurii. Věřili, že při vzniku nového vědomí Atlantidy bude první na řadě mozek a teprve potom tělo. Bude-te-li mít na paměti Thovtův obraz lidského mozku, můžete začít chápat smysl jejich konání. Nejdříve vybudovali zeď o výšce 40 stop41 a šířce 20 stop, která se táhla prostředkem ostrova shora dolů a zatarasila přístup z jedné strany na druhou. Pokud byste se chtěli dostat na druhou stranu, museli byste doslova skočit do vody. Pak vybudovali menší zeď, umístěnou kolmo k první zdi a rozdělili ostrov na čtyři části.
Potom jedna polovina z tisícovky lidí, kteří byli členy Naakalské mysterijní školy, se odebrala na jednu stranu a druhá polovina zůstala na druhé, podle jejich povahy. Mohlo by to znamenat, že muži zůstali na jedné straně a ženy na druhé, ale jak to chápu já, výběr neprobíhal podle lidského těla, ale podle toho, kdo jakou stranu mozku více preferoval. Takto se přibližně polovina členů stala mužskou částí mozku a druhá ženskou částí. V tomto fyzickém stavu strávili tisíce let, dokud nebyli připraveni k dalšímu kroku. Byli vybráni tři lidé jako před­stavitelé části mozku corpus callosum42, která spojuje levou a pravou hemisféru. Thovtův otec Thome byl jedním z nich. Pouze jemu a dvěma lidem bylo dovoleno se pohybovat po celém ostrově. Jinak musely obě strany ostrova být od sebe absolutně oddělené. Tito tři lidé poté začali vyrovnávat a spojovat obě strany, jejich energie, myšlenky, pocity a všechny aspekty lidství do integrovaného lidského mozku. Nezaměřovali se na lidské buňky, ale spíše na lidská těla.

Dalším krokem byla projekce formy Stromu života na povrch Atlantidy. Použili tento tvar (obr. 4-4) s dvanácti kruhy namísto deseti, přičemž jedenáctý a dvanáctý kruh se nacházely mimo hlavní ostrov; jeden kruh byl na Udalu a druhý ve vodách na jihu. Na hlavním ostrově bylo tedy deset kruhů, což je uspořádání, které dobře známe. I když délka ostrova měřila stovky mil, byla podle Thovta udělána projekce pouze do jednoho atomu. Existují náznaky, že podle proporcí Stromu života byla vypro­jektována dokonce i velikost a tvar měst na Atlantidě. Platon ve své knize Kritias tvrdí, že hlavní město Atlantidy bylo tvořeno třemi kruhovými pásy země oddělenými od sebe vodou. Hovoří také o tom, že město bylo postaveno z červených, černých a bílých kamenů. Tento způsob zbarvení pochopíte, až budeme hovořit o Velké pyramidě.

 

 

Povolané lemurské děti

 

Jednoho dne mozek Atlantidy, Naakalská mysterijní škola, zčistajasna vdechla život Stromu života na povrchu Atlantidy. Nad každým kruhem Stromu života se začaly tvořit energetické víry. Jakmile se víry ustálily, mozek Atlantidy psychicky zavolal lemurijské děti. Miliony a miliony Lemuřanů, které po potopě osídlily západní pobřeží Severní a Jižní Ameriky a další místa, se začaly stahovat do Atlantidy. Začala velká migrace a obyčejní lidé z potopené Lemurie se sem začali přesou­vat. Nezapomínejte, byly to bytosti zaměřené na ženskou, levou hemisféru a vnitřní komu­nikace jim nedělala velký problém. Avšak ve srovnání s planetárním vědomím dosáhlo vědomí lemurijského společenství věku pouze dvanácti let. Bylo stále dítětem a některá z jeho center ještě nefungovala; tito lidé sice pracovali s energiemi, ale dosáhli mistrovství pouze v osmi z nich. Každý migrující Lemuřan byl přitahován jedním z těchto center na Atlantidě, podle své individuální povahy. Přesídlili na Atlantidu a začali budovat města.

Zbylé dva víry nebyly používány nikým, žádnou konkrétní osobou. Tyto dva víry strhávaly životní energii k sobě a život nemůže mít nevyplněná místa. Život nalezl způsob, jak je naplnit. Třeba když jedete autem dlouhou dobu v závěsu za jiným autem, po čase se vzdálenost mezi vámi a oním autem zvětší, jiné auto do této mezery vklouzne, není-liž pravda? Pokud někde zůstane prázdné místo, život do něj vkročí a vyplní jej. To je přesně to, co se stalo v Atlantidě.

Ačkoliv Lemuřané osídlili pouze osm z deseti oblastí, mayské záznamy jasně tvrdí, že před jejím pádem bylo na Atlantidě deset měst. Tyto údaje si můžete prohlédnout v do­kumentu nazvaném Troanský kodex, který se nyní nachází v Britském muzeu. Stáří toho dokumentu, který detailně popi­suje potopení Atlantidy, je odhadováno na 3500 let. Pochází od Májů a podle francouzského historika a překladatele Le Plongeona obsahuje autentický popis kataklysmatu. Tyto záznamy říkají, že v 6. roce Kan v 1l. Mulucu v měsíci Zak se odehrálo hrozné zemětřesení, které trvalo bez přestávky do 13. Chinu. Krajina hor Mudu, země Mu byla obětována při dvojnásob­ném nadzdvižení. Kotlina se neustále třásla pod vulkanickými silami a během jediné noci zčistajasna zmizela. Tyto síly byly dlouho uvězněny pod povrchem a nakonec zapříčinily potopu, přičemž se země několikrát potopila a vynořila na různých místech. Nakonec se země poddala a deset krajin se roztrhlo vedví a v prach, neschopno ustát síly křečí. Atlantida se poto­pila i se svými 64 miliony obyvatel.
Deset krajin zde zmíněných se vztahovalo na deset bodů Stromu života. V dokumentu se dočtete, jak nesmírně důmyslně vybudovaná města, pyramidy a všechno ostatní bylo zničeno zevnitř a zvnějšku a jak lidé prchali na svých lodí, aby tomu unikli. Tato událost je popisována majským obrázkovým písmem.

 

 

Zhroucená evoluce

 

Dva prázdné víry přitáhly mimozemské rasy

Dva prázdné víry musely být vyplněny. Podle Thovta do nich proto vstoupily dvě mimozemské rasy – ne jedna, ale dvě naprosto odlišné rasy. První rasou byli Hebrejci, kteří přišli z naší budoucnosti. Thovt říká, že přišli z místa daleko od naší planety, ale neříká přesně odkud. Hebrejci byli jako dítě, které bylo v pátém ročníku, nedokončilo jej a muselo ho opět opako­vat. Nepostoupili na další úroveň evoluce, tak tento ročník museli znovu absolvovat. Jinými slovy, byli jako dítě, které již mělo za sebou matematickou zkoušku. Věděli mnoho věcí, které jsme ještě nevěděli. Dostali povolení od Galaktického velitelství, aby vstoupili v onom čase na naši evoluční stezku. Podle Thovta sebou přinesli mnoho koncepcí a idejí, o nichž jsme neměli ani ponětí, protože jsme dosud do těchto úrovní vědomí nevstoupili. Věřím, že jejich interakce přinesla naší evoluci prospěch. S jejich příchodem na Zemi a osídlením nebyly žádné problémy. Tehdy by v podstatě zřejmě žádný problém vůbec nebyl, pokud by sem vstoupila jenom tato rasa. Druhá rasa, která sem v této době vstoupila, však způsobila velké problémy. Tyto bytosti přišly ze sousední planety Mars. (Vím, že to může znít podivně, ale ještě podivněji to znělo, když jsem to v roce 1985 říkal před lidmi, jako je Richard Hoagland, kteří se v té době začali veřejně ozývat.) Stává se to čím dál tím zřejmější, protože situace, do které jsme se nyní dostali, má na svědomí tatáž rasa. Tajná vláda a světoví multimiliardáři světa mají marťanský původ nebo většinu marťanských genů a nepa­trné nebo žádné emocionální tělo.

 

 

Mars a luciferská vzpoura

 

Podle Thovta vypadal Mars před miliony lety podobně jako Země. Byla to krásná planeta. Měla oceány, vodu, stromy a byla fantastická. Avšak pak se tam něco přihodilo a její obyvatelé měli co do činění z minulou „luciferskou vzpourou”.

Na samém počátku tohoto experimentu jsme se nachá­zeli i my – a všechno boží stvoření je experiment. Experi­menty podobné luciferské vzpouře (pokud je chcete nazý­vat vzpourou) proběhly už čtyřikrát. Jinými slovy, kromě Lucifera se pokusily provést totéž tři další bytosti, ale po­každé to skončilo v celém univerzu naprostým chaosem. Před více než miliony lety se Marťané připojili k třetí vzpouře. Potřetí se život rozhodl tento experiment vy­zkoušet. A experiment dramaticky selhal. Planety okolo byly zničeny a Mars byl jednou z nich. Život se poku­sil vytvořit realitu oddělenou od Boha, což je totéž, co se děje nyní. Jinými slovy, část života se sama pokusila oddělit od ostatního života a vytvořit si svoji samostat­nou realitu. Jelikož je každý sám Bohem, je to v pořádku – můžete to udělat. Na druhé straně to však nikdy dlouho nefungovalo. Přesto se o to pokusili znovu.

Když se někdo pokusí oddělit od Boha, přetrhne svoje spojení s Realitou, která funguje na bázi lásky. Marťané (a mnoho dalších) vytvořili oddělenou realitu, odstřihli svoji pásku lásky – odpojili se od svého emočního těla  a díky tomuto sledu se stali ryzími mužskými bytostmi s malou nebo téměř žádnou ženskou kvalitou v sobě. Byli to čistě logické bytosti bez emocí. Byli jako Dr. Spock ze seriálu Star Trek. Na Marsu a na jiných místech, kterých byly tisíce, skončili všichni v nekonečné válce, protože zde chyběl soucit a láska. Mars se stal bitevním polem, kde válka probíhala stále dál a dál, až nakonec bylo jasné, že Mars nepřežije. Výsled­kem byla spálená atmosféra a zničený povrch planety.

Než byl Mars zničen, byly vybudovány čtyřstěnné pyramidy, které uvidíte na fotografiích ve druhém svazku. Pak byly také postaveny trojboké, čtyřboké a petiboké pyramidy a nakonec byl vystavěn komplex, kde byla vytvořena umělá Mer-Ka-Ba. Časoprostorové vozítko může vypadat jako vesmírná loď, ale také jako jiná konstrukce, která umí dělat tytéž věci. Vybudo­vali konstrukci, se kterou se mohli podívat za čas a prostor do obrovských vzdáleností a do vzdálených časových period.

Malá skupina obyvatel se pokusila opustit Mars, ještě než byl zničen. Přenesli se do budoucnosti a nalezli dokonalé místo ke znovuosídlení, než bude Mars zničen. Tím místem byla Země a odehrálo se to v naší minulosti před 65 000 lety. Zpozorovali, že na jednom malém víru na Atlantidě nikdo není. O povolení nežádali. Jelikož patřili ke vzbouřencům, neprošli normální procedurou. Jen řekli: „Nic se neděje, pojďme na to.” Vstoupili do tohoto víru a stali se tak součástí naší evoluční stezky.

 

 

Marťanské znásilnění lidského dětského vědomí a převrat

 

Když Marťané použili svůj časoprostorový dimenzionální stroj či stavbu, bylo jich pouze několik tisíc. Vydali se na Zemi. Jakmile dorazili, první, co udělali, bylo to, že se pokusili ovládnout Atlantidu. Chtěli vyhlásit válku a převzít moc. Byli ale zranitelní díky svému malému počtu a možná i z dalších důvodů, a proto to nemohli udělat. Nakonec byli však Atlan-ťany/Lemuřany podmaněni. Byli jsme schopni zastavit jejich dobývání, avšak nemohli jsme je poslat zpátky. Tyto události nastaly na naší evoluční stezce, když jsme byli ve věku čtrnácti­leté dívky. Je to podobné, jako kdyby se čtrnáctileté dívky nási­lím zmocnil mnohem starší muž, ve věku šedesáti nebo sedm­desáti let. Jinými slovy to bylo znásilnění. Byli jsme znásilněni, neměli jsme jinou volbu. Marťané sem jen přišli a řekli: „Jsme tady, ať se vám to líbí, nebo ne.” Nestarali se o to, co jsme si o tom mysleli nebo jaké jsme měli pocity. Ve skutečnosti se to nijak neliší od toho, co jsme udělali v Americe původním domorodým obyvatelům.
Jakmile byl počáteční konflikt zažehnán, Marťané souhla­sili, že se budou snažit pochopit ženské kvality, emocionální cítění, které postrádali nebo vůbec neměli. Na dlouhou dobu se problémy více či méně zklidnily. Avšak Marťané postupně začali do společnosti implantovat svou levohemisférovou tech­nologii, o níž Lemuřané nic nevěděli. Všichni Lemuřané znali pravohemisférovou technologii, o níž dnes víme jen velmi málo. Psychotronické stroje, virgule a tyto druhy věcí jsou pravohe-misférové technologie. Pokud byste je viděli fungovat, byli byste z mnoha z nich v úžasu. S pravohemisférovou techno­logií můžete dělat absolutně všechno, co si jen dokážete před­stavit, právě tak jako s levohemisférovou, když je dotažena do svého plného potenciálu. Ve skutečnosti však nepotřebujeme ani jednu z nich – a to je velké tajemství, které jsme zapomněli! Marťané postupně rozšiřovali svoje levohemisférové nápady jeden po druhém a usilovně v tom pokračovali, dokud se nezměnila polarita naší evoluční stezky. Začali jsme „vidět” věci skrze levou hemisféru a změnili jsme svůj charakter z ženského na mužský. Marťané kousek po kousku začali vše kontrolovat, až nakonec bez jediné bitvy ovládli všechno. Vlastnili všechny peníze a veškerou moc. Nepřátelství mezi Marťany a Lemuřany – a na stranu Lemuřanů dávám i Hebrejce – do samého konce Atlantidy neopadlo. Navzájem se nenáviděli. Lemuřané, ženský aspekt, byli odsunuti do pozadí a bylo s nimi zacházeno jako s méněcennými. Nebyla to moc záviděníhodná situace. Bylo to jako svatba, o kterou ženská strana nestála, ale nemyslím si, že by se ta marťanská část příliš starala o to, zda se jí to líbí, nebo ne. Takhle to zůstalo dlouhou dobu, přibližně do období před 26 000 lety, kdy pomalu začala nastávat další fáze.

 

 

Menší posun pólů a následný spor

 

Před 26 000 lety nastal další posun pólů a došlo k malé změně ve vědomí. Tento posun se odehrál v bodě elipsy kmita-vého pohybu pólů, nazývaném precese rovnodennosti, ke kterému se opět přibližujeme nyní (menší elipsa A na obr. 4-6). Posun neproběhl ve velké míře, ale současná věda ho zazname­nala. Dva malé ovály jsou body, kde se vždy změny odehrávají, a v současnosti jsme opět znovu v bodě A.

V době posunu pólů se část Atlantidy přibližně ve velikosti poloviny Rhode Island potopila do moře. Na Atlantidě to zvedlo obrovskou vlnu strachu, protože si lidé mysleli, že přijdou o celý kontinent, jako se to stalo v Lemurii. V tomto období už z větší části ztratili svoji schopnost nahlížet do budoucnosti. Byli dlouho zmateni, protože si nebyli jisti, co nastane. Stovky let žili v neustálém strachu, ale pak pomalu strach opadal. Trvalo přes 200 let, než se začali znovu cítit bezpečně.

Když nakonec polevil strach z pozemských změn, Atlantida se nacházela o malinko dál za spodním oválem v bodě A. Ale paměť zůstávala. Po nějakou dobu se Atlanťané opět hezky vyví­jeli, ale pak se z čistého nebe přibližně před 13 000 až 16 000 lety k Zemi přiblížila kometa. Přestože byla kometa hluboko ve vesmíru, Atlanťané o ní věděli, protože byli daleko více pokroči­lejší, než jsme nyní v současnosti. Její příchod byl dosvědčen.

Na Atlantidě nastal veliký spor. Marťané, kteří byli v menšině, ačkoliv Atlantidu ovládali, chtěli kometu vymazat z oblohy svou laserovou technologií. Ale mezi lemurskou populací vzniklo veliké hnutí proti použití levohemisérové marťanské technolo­gie. Ženský aspekt řekl: „Tato kometa je Božím pořádkem a my bychom ji měli nechat, aby věci mohly přirozeně plynout. Nechť dopadne na Zemi. Ať se stane, co se má stát.”

Samozřejmě že Marťané odpověděli: „Ne! Rozprášíme ji na obloze, máme velmi málo času, nebo nás všechny zabije.” Po mnoha argumentech Marťané zdráhavě souhlasili, aby kometa dopadla na Zemi. Když přiletěla, zasvištěla atmosférou a spadla do Atlantského oceánu právě u západního pobřeží Atlantidy, blízko místa, kde je teď město Charleston v Jižní Karolíně. Tehdy bylo toto město na pobřeží oceánu. Zbytky této komety se dosud nacházejí na území čtyř států. Věda konečně potvrdila datum dopadu komety na období mezi 13 000 a 16 000 lety. Stále se nalé­zají její zbytky. Ačkoliv většina úlomků byla soustředěna blízko Charlestonu, jeden ze dvou největších kusů zároveň zasáhl hlavní ostrov Atlantidy v jihozápadní oblasti. Kometa po sobě zanechala na dně Atlantského oceánu dvě velké díry a mohla být zároveň dozajista příčinou potopení Atlantidy. V tuto dobu se ale potopa nekonala, nastala nejdříve o několik století později.

 

 

Marťanské osudové rozhodnutí

 

Kusy komety, které se zřítily do jihozápadní oblasti Atlan­tidy, narazily právě do místa, kde žili Marťané, a přivodili smrt velké části jejich populace. Marťané byli nejvíce dotčeni tím, že souhlasili, aby kometa dopadla. Pro ně to bylo příliš poni­žující a bolestné. Byl to počátek velké ztráty vědomí na Zemi. Bylo to jako zasazení stromu hořkosti, stejného stromu, s kte­rým žijeme v současnosti. Marťané řekli: „Je po všem. Právě jsme se s vámi rozvedli. Od této chvíle budeme dělat jen to, co chceme my. Můžete dělat, co chcete, ale naše vlastní životy si budeme vést my a svým osudem budeme vládnout my. A dál už vás nebudeme poslouchat.” Tuto situaci jistě znáte. Vidíme to u rozvedených rodin po celém světě. A děti? Podívejte se na náš svět! My jsme děti!

Samozřejmě se Marťané rozhodli, že převezmou vládu nad Zemí. Nadvláda, marťanská styčná plocha s touto Reali­tou, rostla zároveň s jejich zlostí. Začali budovat stavební komplexy podobné, jaké před dlouhou dobou zkonstruovali na Marsu, aby znovu vytvořili syntetickou Mer-Ka-Bu. Jediným problémem bylo to, že poslední vytvořili před 50 000 po­zemskými lety a nyní si přesně nepamatovali, jak ji přesně vyrobit – ale mysleli si, že to dokážou. Postavili budovy a za­čali s experimentem. Tento pokus je přímo svázán z řetězem pokusů s Mer-Ka-Bou, který začal na Marsu před miliony lety. Později byl na Zemi proveden pokus v roce 1913, další v roce 1943 (nazvaný filadelfský experiment), následující v roce 1983 (nazvaný projekt Montauk) a o dalším se domnívám, že se ho pokusí udělat tento rok (1993) blízko ostrova Bimini. Tato data jsou okna v čase, která se v harmonickém sledu otevírají od prvopočátečního experimentu. Aby měly pokusy úspěch, musí být načasovány do těchto oken.

Pokud by Marťané uspěli s vytvořením umělé Mer-Ka-By, získali by absolutní kontrolu nad touto planetou, pokud by to byl jejich záměr. Byli by na této planetě schopni udělat komuko­liv cokoli, co by se jim zachtělo, ačkoliv by to nakonec zname­nalo i jejich vlastní zánik. Žádná vysoká bytost by neprosazo­vala nadvládu takovéhoto druhu nad ostatními, pokud skutečně rozumí Realitě.

 

 

Neúspěch marťanského pokusu s Mer-Ka-Bou

 

Marťané vybudovali na Atlantidě speciální stavby, připravili celý experiment a spustili spínač na zapnutí toku energie. Téměř vzápětí ale ztratili kontrolu nad celým experimentem, jako kdyby se propadali vesmírem a prostorem. Stupeň destrukce byl tak děsivý a hříšný, že nevím, jak ho vůbec popsat. V této Realitě sotva můžete udělat větší chybu než ztratit kontrolu nad vytvořenou syntetickou Mer-Ka-bou. Tento experiment způso­bil, že se roztrhl a otevřel otvor do nízkodimenzionálních rovin Země – ne do vyšších, ale do nižších. Uveďme analogii, lidské tělo má membrány uvnitř mezi různými částmi, jako je u srdce, žaludku, jater, očí a tak podobně. Pokud byste vzali do ruky nůž a rozřízli svůj žaludek, bylo by to jako rozpárání dimenzi­onálních úrovní Země. Různé aspekty ducha jsou odděleny od jiných těmito dimenzionálními membránami a jejich smyslem není smíchat oba aspekty dohromady. Účel krevní buňky je jiný než účel buňky žaludku.

Tito Marťané udělali něco, co téměř zabilo Zemi. Přírodní katastrofy jsou proti tomu nic, ačkoliv problémy, se kterými se dnes potýkáme, mají přímou návaznost na to, co bylo provedeno už dávno. S opravdovým pochopením a dostatkem lásky může být životní prostředí napraveno během jednoho dne. Avšak pokud by pokračoval tento experiment dál, byla by zničena Země navždy. Nemohli bychom nikdy znovu použít Zemi jako základnu pro rašení semen.

Marťané udělali velmi, velmi vážnou chybu. Tato ztracená kontrola nad polem Mer-Ka-By vypustila zástupy nízkodimenzionálních duchů do vyšších dimenzionálních rovin Země. Tito duchové byli přinuceni vejít do světa, kterému nerozuměli a který neznali, a zažívali totálním strach. Museli žít – museli mít těla, tak vstoupili do lidí. Na Atlantidě jich byly stovky v každé osobě. Atlanťané nemohli zastavit jejich vstup do svých těl. Nakonec téměř každá osoba byla posedlá těmito bytostmi z jiné dimenze. Tito duchové byli také Pozemšťany, jako jsme my, ale byli velmi odlišní a přicházeli z jiné dimenzionální roviny. Byla to totální katastrofa – největší katastrofa na Zemi, co se kdy odehrála.

 

 

Rušivé dědictví – Bermudský trojúhelník

 

Marťanský pokus o ovládnutí světa proběhl na jednom z Atlantských ostrovů v oblasti, kterou nazýváme Bermudský trojúhelník. Na tomto místě je dnes na dně oceánu stavba, v níž jsou tři rotující elektromagnetická pole hvězdy-čtyřstěnu, nasazená na sebe a vytvářející tak obrovskou syntetickou Mer–Ka-Bu, která se táhne skrze oceán do hlubokého vesmíru a je zcela mimo kontrolu. Toto místo se nazývá Bermudský trojú­helník, protože vrchol jednoho čtyřstěnu  statického vyču­huje ven z vody. Další dvě pole rotují proti sobě  a někdy se rychleji rotující pole obrátí opačně po směru hodinových ruči­ček, což je velmi nebezpečná situace. (Když říkáme po směru hodinových ručiček, myslíme tím zdroj pole, ne pole samotné. Pole samotné se jeví, že rotuje proti směru hodinových ručiček.) Pochopíte to, až se dozvíte více o Mer-Ka-Bě. Když rychlejší pole rotuje proti směru hodinových ručiček (z pohledu zdroje), je všechno v pořádku; ale když rotuje po směru hodinových ručiček (z pohledu zdroje), nastává deformace času a prostoru. V Bermudském trojúhelníku zmizelo mnoho letadel a lodí, protože doslova přešlo do jiné dimenzionální roviny, jelikož je toto pole mimo kontrolu.
Prvotní příčinou mnoha deformací na tomto světě pokroucení vztahů mezi lidmi, jako jsou války, problémy s manželstvím, emocionální rozrušení atd. – je toto nevyrovnané pole. Toto pole nezpůsobuje jen deformaci na naší Zemi, ale zapříčiňuje defor­mace daleko, daleko, daleko ve vzdálených oblastech vesmíru, protože Realita je takovýmto způsobem konstruovaná. To je důvodem, proč bytosti nazývané Šediváci a další mimozemské bytosti, o nichž ve vhodné době budeme hovořit, se pokoušejí napravit to, co se stalo před dlouhou dobou. Je to velký problém přesahující daleko Zemi. Co udělali v Atlantidě, bylo naprosto proti galaktickému zákonu. Bylo to nelegální, ale oni to přesto udělali. Náprava bude zjednána, ale ne před rokem 2012. Není toho moc, co mimozemšťané mohou mezitím dělat, ale zkoušet to pravděpodobně budou. Nakonec ale budou mít úspěch.

 

 

Převzato Nová Země

http://www.knihy-a.cz/

/ Historie / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz