Sebeochrana

Sebeochrana

Dětem Země 

Sebeochrana

Úvod

 

 

Tento artikl, či snad návod, je zpracován s vědomím, že ne všichni návštěvníci této stránky akceptují myšlenky a úvahy tak charakteristické pro tento Web…

Po teroristickém útoku na civilní budovy v USA se zvedla vlna zájmu o individuální ochranu. Důsledky tohoto útoku byly nejen bezprostřední, na fyzické úrovni, ale z dlouhodobého hlediska jsou i politické. Sdělovací prostředky si opravdu daly záležet na tom, aby se hrůzné detaily donesly opravdu až do nejposlednějšího hnízda. Útočníci nepoužili vojenských prostředků vyráběných a užívaných k uplatnění politického vlivu po tvrdé linii oficiálními mocnostmi; k nevídané destrukci použili dostupného prostředku – civilních dopravních letadel, která změnili v „řízené střely“.

V této souvislosti si neodpustím jednu “jedovatost”. Akceptujeme-li rétoriku válečných stratégů a popíšeme jejich suchým jazykem to, co se stalo, můžeme použít těchto vět:
… za účelem dosažení politických cílů byl boj přenesen na území nepřítele a provedena letecká kampaň s cílem výrazně narušit morálku a zásobování. Při této letecké kampani bohužel došlo k nutným vedlejším ztrátám, které jsou sice politováníhodné, ale hlavním přínosem je, že cíl operace byl úspěšně naplněn…

Debilitu výpovědi umocní poznání, že obdobné formulace jsou skutečně používány ve vojenském žargonu psychologie “odlidštění”, jejímž cílem je odtrhnout vlastní obyvatelstvo od elementárních citových vztahů platných mezi lidskými bytostmi. Skutečný cit k “nepříteli” je v případě vojenského konfliktu “nebezpečný”, lidskost by mohla vést k domácí politické a takto i vnější vojenské prohře. Za tímto účelem se o nepříteli nutně vždy hovoří jako o „věci“, kdežto o lidech vlastní komunity jako o „výjimečných bytostech s rodinami, dětmi a manželkami“. Musí se podporovat patriotismus, nacionalismus a já nevím jaký ještě -izmus, protože jen takováto vědomá a cílená manipulace umožňuje hnát lidi na jatka…

Podle výše uvedeného a v rámci principů, na nichž funguje naše technologická civilizace, je určován způsob poškození, jeho následků a dopadu na ještě žijící civilní obyvatelstvo. Je nesporné, že všechny války (ať už vedené „oficiálně“, mezi státy nebo mezi státy a neformálními skupinami) mají nejtvrdší dopad vždy, jen a pouze na civilní obyvatelstvo.

Je tedy potřeba rozeznat reálné ohrožení civilního obyvatelstva. Z vojenské doktríny ČR (alespoň donedávna) vyplývá, že se do roku 2015 „nemusíme ničeho obávat“… Faktický stav však ukazuje něco úplně jiného.

Průmyslové havárie a při nich unikající škodliviny jsou za normálních okolností detekovány a likvidovány hasiči, nebo speciálními jednotkami se speciálním vybavením. Zde se předpokládá lokální ohrožení, které je včas sanováno a masivní zasažení obyvatelstva nehrozí. Uvedené scénáře předpokládají, že bude fungovat elektřina, rozhlas, telefon, apod. Celkem přehledně a standardně jsou popsány v příručce pro obyvatelstvo, a proto se jimi na tomto místě nebudeme dále zabývat.

 

 

OHROŽENÍ ZBRANĚMI ABC

 

 

Jsme prakticky v nevyhlášené válce a v případě ohrožení teroristickým útokem (nebo odvetným úderem) musíme kalkulovat s několika variantami reálných škod, které mohou postihnout civilní obyvatelstvo. Jedná se zejména o možnost použití biologických zbraní (B), protože jejich vývoj je finančně nenáročný a mají velký „praktický účinek“. Jediným rizikem pro útočníka je, že se stane obětí vlastního útoku, což ale, jak víme, není pro předpokládaného útočníka rozhodující moment.

Těsně v závěsu za biologickou zbraní následují bojové chemické látky (C), přičemž z výrobního a distribučního hlediska jsou na tom nejlépe sarin a chlór. Následují finančně a organizačně náročné projekty, vyhrazené spíše státům (sofistikovaně organizované teroristické skupině) jako je yperit, soman, tabun, plutonium, popřípadě absolutní zbraň – jaderná puma (A).

Velmi podrobně a precizně je to zpracováno na tomto Webu. Tento zdroj považuji za velmi kvalitní, přičemž zde lze pokládat i další, upřesňující dotazy. Autor Milan Božok je absolventem Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši (Fakulta pozemného vojska – katedra radiační, chemické a biologické ochrany).

Materiálem a radou nemalou měrou přispěl ing. Josef Kočí, CSc, autor knihy „Země, lidé a katastrofy“. Srdečné díky!

 

 

Podle výše uvedených stupňů náročnosti pořízení a obtížnosti “aplikace” zbraní ABC na civilní obyvatelstvo lze již celkem s velkou pravděpodobností určit, které látky či prostředky mohou být případ od případu použity “nepřítelem”. Je nutné jen zjistit, zda jím bude Afghánistán či Irák. Každý z uvedených států má jiné možnosti. Kardinální problém představuje včasné zjištění těchto látek v prostoru.

Radioaktivní, otravné a biologické látky nejsou zjistitelné lidskými smysly a musí být zjišťovány objektivními prostředky detekce. Rychlost detekce je přitom velmi rozdílná. Orientačně: u radioaktivních látek je zjistitelnost okamžitá,  otravné látky lze zjistit v rozmezí od několika sekund do několika minut.

 

U biologických látek není  rychlá a spolehlivá detekce dosud uspokojivě vyřešena.

Jedinou spolehlivou detekcí jsou proto uši !!

Pokud v televizi nebo rádiu uslyším, že došlo ke kontaminaci, je to pořád lepší než když spatřím její důsledky na vlastní oči. Budu-li mít toto „štěstí“, mohu si být takřka jist, že mi do tří dnů budou strasti tohoto světa naprosto „ukradené“…

 

 

 

Biologické bojové prostředky z vojenského hlediska

 

 

Ničivé účinky bojových biologických prostředků a jejich efektivní použití na živou sílu závisí na specifických vlastnostech použitých druhů choroboplodných zárodků a jimi produkovaných toxinů.

Podle názoru vojenských odborníků jsou pro hodnocení vhodnosti použití (fuj…) choroboplodných zárodků a toxinů k vojenským účelům rozhodující tyto vlastnosti:

— Vysoká choroboplodnost (patogenita), tzn. schopnost vyvolávat už při vniknutí nepatrného množství mikroorganizmů nebo dávek toxinů do organizmu vážná infekční či neinfekční onemocnění. Velikost dávky, potřebné k účinnému zamoření vzduchu, potravin nebo vody k vyvolání nemoci v polních podmínkách, tedy klesá s rostoucí patogenitou použitého materiálu.

— Vysoká bojová účinnost. Takto se označuje schopnost choroboplodných zárodků vyvolat krátce po proniknutí do organizmu těžké infekční choroby se smrtelnými následky, nebo způsobit trvalé, popřípadě dlouhodobé vyřazení živé síly z boje. Vzhledem k uvedeným požadavkům zde nelze zařadit mikroorganizmy, které sice mají vysokou patogenitu, ale vyvolávají jen lehká onemocnění s krátkodobým léčením. Požadavkům (kvůli nepozorovanému rozšíření na co největší okruh osob) rovněž nevyhovují původci chorob s krátkou inkubační dobou.

— Vysoká stálost a schopnost dlouhodobě uchovat bojové vlastnosti v polních podmínkách. Stálost bojových biologických prostředků ovlivňuje celá řada faktorů. K nejzávažnějším patří vliv vlhkosti, teploty, světla, kyslíku a vlastního složení prostředí. Velkou stálostí a schopností přežít ve vnějším prostředí i za nepříznivých podmínek se vyznačují především spory některých mikroorganizmů, které mohou vyvolat nákazu u lidí nebo zvířat i po několika letech, přežitých ve vnějším, často nepříznivém prostředí.

Poslední dobou se věnuje pozornost přípravě biologických směsí, obsahujících viry i rickettsie. Oba druhy mikroorganizmů se vyznačují vyšší odolností vůči působení různých fyzikálních a chemických vlivů. Je známo, že některé viry a rickettsie si uchovávají své vlastnosti i za nízkých teplot a vysušeném stavu. Velké úsilí je věnováno výzkumu zvýšení jejich odolnosti vůči běžně používaným dezinfekčním a léčebným prostředkům.
Jestliže si takto shrneme odolnost některých virů a rickettsií, například v případě použití infikovaných komárů, je zřejmé, že za ideálních podmínek (hlavně v prostředí vhodném pro dlouhodobé přežití komárů) mohou ohniska nákazy přetrvávat dosti dlouho. Taktéž nastávají problémy s jejich dezinfekcí. Někteří z živých šiřitelů přenášejí choroboplodné zárodky i na své potomstvo.

— Možnost aplikace BBP nejúčinnějšími ve výzbroji zavedenými prostředky a způsoby napadení. Za hlavní způsob šíření bojových biologických prostředků se považuje zamoření vzduchu aerosoly biologických směsí. (… v poslední době se objevil nový možný nosič — živá biologická bomba…)

— Neexistující účinné léčebné prostředky nebo očkovací látky proti některým infekcím. (Nebo jejich akutní nedostatek z důvodu finanční náročnosti produkce a krátkodobé skladovatelnosti.) V tomto směru splňují uvedené podmínky především takové nové druhy biologických prostředků, jejichž charakteristika a stupeň napadení je neznámý. Tyto skutečnosti mohou představovat rozhodující výhodu v případě použití biologických prostředků, zejména proto, že protivník nedisponuje účinnými protiopatřeními. Účinek je ještě vyšší, použije-li se takovéhoto nového prostředku ve směsi s nějakým známějším.

— Obtížnost odhalení příprav k použití biologických zbraní protivníkem a omezené možnosti zjišťování jednotlivých BBP indikačními prostředky v okamžiku vlastního biologického útoku znemožňuje včasnou organizaci opatření sloužících k aktivnímu ničení biologických zbraní ještě před jejich použitím. Tento cíl je naplňován maximálním utajením příprav použití biologických zbraní dezinformacemi, které vedou k oslabení připravenosti vojsk, na něž se plánuje použití biologické munice. Indikační prostředky jsou v dnešní době dost neúčinné, protože přesná identifikace použitého prostředku potřebuje delší dobu (danou časem nutným k vypěstování vzorků použitých virů či baktérií).

— Psychologický účinek použití biologických zbraní má velký vliv na morálku nedostatečně připravených vojsk a obyvatelstvo. Náhlé propuknutí a rychlé rozšíření infekční choroby, například moru, žluté zimnice aj., může za určitých okolností vyvolat úplnou dezorganizaci života obyvatelstva a udržovat ho ve stavu nadměrné paniky a obav z dalších následků použití biologických zbraní.

 

 

 

 

 

NĚKTERÉ BIOLOGICKÉ PROSTŘEDKY (B) PŘICHÁZEJÍCÍ


V ÚVAHU PRO PŘÍPAD ZNEUŽITÍ TERORISTY

 

(tyto BBP, mimo jiné, pravděpodobně vlastní Irák)

 

 

 

 

ANTRAX (sněť slezinná, nazývaná také MOR)

 

 

Antrax, je infekt vyvolávající akutní kožní, plicní nebo střevní onemocnění.

Bacil je 5 – 6 µm dlouhý a 1 – 1,5 µm široký (důležitý údaj kvůli zachycení filtrem).

 

Ve vodě a v temnotě přežívá až několik let (i 10)!! Je značně odolný proti běžným dezinfekčním prostředkům. Slunečnímu záření (UV) odolává pouze několik dní. Odolá rovněž teplotám až 140 0C po dobu 3 hodin.

 

 

Charakteristika choroby

 

Akutní infekční onemocnění sleziny. Nemoc může mít tři formy, závislé na aplikaci:

 

Vdechnutím do plic — těžká velmi rychle se rozvíjející varianta. Následují vysoké horečky 39 – 40 °C. Příznaky choroby jsou zápal plic, dusivý kašel a vykašlávaní krvavého hlenu. Plicní forma končí za dva až tři dny smrtí.

Střevní forma — je spojená se vznikem velkého počtu vředů v tenkém střevě. Příznaky této formy jsou obvykle žaludeční nevolnost, značné bolesti břicha, později krvavé zvratky a krvavý průjem. Po třech až čtyřech dnech následuje smrt, před níž prudce poklesne tělesná teplota.

Kožní forma — v místě vstupu nákazy se utvoří puchýř s krvavým nebo hnisavým obsahem, obklopený zčervenalou kůží. Později se od vředu táhnou červené pruhy k lymfatickým uzlinám (jako při otravě krve). Celkové příznaky: malátnost, horečky, ztráta chuti k jídlu, bolesti hlavy a končetin. I tato forma zpravidla končí smrtí.

Použití — nejpravděpodobnějším použitím je pro vysokou stálost hlavně kontaminace vody, zásob krmiva a potravin, bez ohledu na roční období.

Zdroj nákazy — vniknutím biologického aerosolu obsahujícího antraxové zárodky do dýchacích orgánů, požitím kontaminované vody nebo potravin a při styku s kontaminovanou osobou

Inkubační doba — 1 až 7 dní. Obvykle se choroba projeví po 3 dnech. U plicní formy je inkubační doba jen 24 hodin.

Úmrtnost — plicní forma je 100 % smrtící. Střevní forma končí smrtí v 80 % případů, přičemž hodně záleží na čase od rozpoznání choroby po počátek léčení. Úmrtnost na kožní formu je v porovnání s oběma předcházejícími o 50% nižší.

Léčení — k léčbě užívá antibiotik (penicilín, tetramycin, aureomycin, chloromycin) v kombinaci se sulfathiazolem (mast) a léčebným sérem. Toto platí pro běžné mírové podmínky, čemuž odpovídají i skladové zásoby příslušného séra. Sérum je pod zahraniční licencí a stav zásob je proto udržován na spodní hranici (velké finanční náklady). V případě hromadného výskytu uvedené nákazy proto nelze očekávat, že potřebné sérum bude okamžitě k dispozici.

Opatření státu — v případě prokázání hromadného onemocnění obyvatelstva na koncentrovaném místě (třeba Praha) se přistoupí k radikálnímu omezení pohybu obyvatelstva, zamezení distribuce volně tekoucí vody a zákazu prodeje nebalených potravin. Paniku mezi obyvatelstvem bude z důvodu zamezení šíření nákazy pacifikovat vojsko ve spolupráci s policií. Prezident republiky v tomto případě na návrh vlády vyhlašuje stav ohrožení státu a nařizuje povolání záloh podle zákona 218/1999 Sb. § 42 odstavec 2 (posledních 7 nejmladších ročníků).

Opatření pro ochranu jednotlivce — K ničení baktérií je nutný aspoň 30-ti minutový var. Spóry se likvidují jódem a aktivním chlórem. Potíž je v tom, že jód je dnes jen na předpis. Taktéž manganistan draselný. Děti (a také teroristi) z toho vyrábějí bouchací směsi. Co nejdřív se ukryjte v uzavřené místnosti. Uzavřete a utěsněte okna a dveře a další otvory. Vypněte ventilaci. Pro tento účel si také pořiďte širokou lepící pásku na zalepení spár. Zamezte jakémukoliv pohybu vzduchu, který by mohl vniknout zvenčí do místnosti. Místnost desinfikujte roztokem Chloraminu B nebo Savem. Potraviny používejte jen balené (konzervy, vakuované sáčky, balená voda). Počítejte s tím, že takto budete muset vydržet až 14 dní. Pokud budete muset vyjít ven (obrovské riziko!) je potřeba použít ochrannou masku, pláštěnku a rukavice. Maska chrání obličej, oči a dýchací cesty před otravnými látkami nebo biologickými prostředky, používanými ve formě par, plynů a aerosolů.

Druhým vážným kandidátem na použití je:

 

BOTULOTOXIN

 

 

Botulizmus (také ismus) se projeví po požití kontaminované potravy. V závislosti na druhu mikrobu se získává několik druhů mikrobiálních jedů kategorie A, B, C, D, E a F. Toxiny jsou proti výše uvedenému Antraxu málo odolné vůči venkovnímu prostředí. Účinkem tepla a slunečního a UV záření po krátké době ztrácejí toxické vlastnosti, stálost ve vodním roztoku bez provzdušnění je asi 1 týden. Varem po dobu 5 – 15 minut toxicita mizí. Jsou málo odolné vůči běžným dezinfekčním prostředkům a velmi rychle ztrácí toxické účinky. Typy A, B a E jsou velmi účinné na lidi, C a D na zvířata. Velikost mikrobu je 5 – 8 µm.

 

 

Charakteristika choroby

 

Botulotoxin vyvolává otravu organizmu. K prvním příznakům otravy patři bolesti hlavy, závratě a celková nevolnost. Další příznaky jsou zvracení a průjem. Typické pro tuto otravu je ochrnutí očních svalů, vyvolávající „dvojité vidění“. Projevuje se pokles očních víček. Otrava probíhá obvykle bez teplot. Sliznice otráveného jsou nápadně suché. Smrt je způsobena paralýzou dýchacích a srdečního svalu.

Zdroj nákazy — zdrojem toxinu je anaerobní bakterie. Vyskytuje se obyčejně spolu s jinými mikroby v půdě znečištěné výkaly zvířat. Rozmnožuje se za nepřítomnosti vzdušného kyslíku na živných půdách. Baktérie jsou málo odolné vůči kyslíku, který brzdí produkci toxinu.

Přenos — k intoxikaci dochází průnikem do organizmu dýchacími cestami, oční spojivkou, zažívacím traktem a poraněnou pokožkou. Choroba není přenosná z člověka na člověka. Stačí však provést hromadnou intoxikaci v místě vysoké koncentrace osob. Například stačí v metru vytřepat kapesník a ventilace se již postará o zbytek.

Latentní doba — první příznaky se objeví až po několika hodinách, obvykle po 72 od vniknutí baktérie do organizmu.

Úmrtnost — 65 – 80 %. Typy A a B jsou považované za nejjedovatější. Podle teoretických výpočtů může jediný miligram toxinu usmrtit 8 až 10 tisíc osob. Praktická účinnost je však mnohem menší, záleží hlavně na způsobu zasažení organizmu a na prostředí, v němž se otrava rozvíjí.

Léčení — ohrožené osoby je možné preventivně chránit očkováním botulinickým antitoxinem. Jeho terapeutická hodnota je však nízká. Další léčení je možné pomocí polyvalentního protibotulinického séra. Problematika je však stejná jako u Antraxu. Antibiotika nic neřeší. (Tady snad pomůže jen Becherovka a slivovice…)

Opatření jednotlivce — Ke zničení toxinu postačí 15-ti minutový var. Varem se ovšem nezničí spory, které jsou zdrojem toxinu !! U potravin platí stejná opatrnost jako u Antraxu. V každém případě je nutné vyhnout se napadenému území. Člověk, který pozřel nakaženou potravinu, se musí podrobit výplachu žaludku a střev a měl by dostat sérum. Podle doby mezi nakažením a prvními příznaky lze odhadnout množství požitého jedu, a tím i vyhlídku na přežití. Čím rychlejší a razantnější je nástup příznaků, tím menší je šance na přežití. V případě vdechnutí je možné vdechovat kyslík z masky (jsou k dispozici vyvíječe kyslíku).

 

 

 

 

BOJOVÉ CHEMICKÉ LÁTKY (C)

 

 

Situace u detekce těchto látek je podstatně lepší. Při troše zručnosti je detekci pomocí průkazníkových trubiček schopen provést v podstatě každý. Potřebnou výbavu lze získat z výprodeje armádních skladů, za „lidových“ 500,– Kč. (CHP-71)

Pro ekonomicky slabé teroristické skupiny je nejlépe zpracovatelný SARIN. Čistý sarin je bezbarvá kapalina podobná vodě, bez výraznějšího zápachu. Pravděpodobní útočníci by jej však nepřepravovali v této podobě, ale zřejmě by ho vyprodukovali přímo na místě. V létě se Sarin udrží v terénu 2 až 6, v zimě ale 6 až 12 hodin. Velmi dobře se mísí s vodou a organickými kapalinami. Ve vodě je aktivní 7 až 14 dní. Potom se rozpadne.

Charakteristika otravy — zúžení zorniček, zvýšené vylučování slin, poruchy dýchání vyvolané křečí hladkého svalstva, zpomalení srdeční činnosti a silné pocení. Charakteristické jsou záškuby obličejového svalstva. Následují křeče, poruchy dýchání, řeči, celkové ochrnutí, mdloba a smrt. V ústech může být pocit cizích, kovových pachutí. Střední doba účinku Sarinu od doby zasažení je 20 až 30 minut. Prahová dávka, kdy jsou rozpoznatelné počáteční potíže, se pohybuje kolem 0,002 mg/l vzduchu. Dávka 0,5 – 0,8 mg/l spolehlivě usmrtí 50% zasažených osob. Vyšší koncentraci nikdo nepřežije.

Léčení — při nižších dávkách je možné zabránit křečím hladkého svalstva podáním Atropinu v objemu 2 až 5 mg – dospělí ( děti 0,05 mg na kg váhy). V tomto dávkování je nutno pokračovat v 10 až 20 minutových intervalech, až do mírné atropinizace (hypersekrece). Atropin je však pouze na lékařský předpis. Je možné pokusit se získat toto antidotum (včetně automatického dávkovače) u vojenských lékařů. Dávka se nejčastěji aplikuje do stehenního svalu. Smrtící účinek této látky spočívá v tom, že přechodně vyvolá přerušení toku nervových vzruchů mezi svalstvem a mozkem. Tělo umírá, mozek to plně vnímá, ale není schopen reagovat. Nervové spojení mezi svalstvem a mozkem se časem opět obnoví.

Opatření jednotlivce — sehnat Atropin (na osobu 20 mg). Pokud půjde o aerosol otřít jeho kapkami zasažená místa tampónem a potřít odmořovacím (neutralizačním) roztokem. Lze použít čpavkovou vodu nebo nějakého zředěného chlornanu. V souhrnném přehledu na závěr vyjmenuji všechny možné kombinace.

Naprostou samozřejmostí jsou při pohybu v zasaženém terénu maska, pláštěnka, rukavice a návleky na obuv.

 

 

 

 

RADIOAKTIVITA

 

 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobnost přímého použití jaderné zbraně na území ČR je nepravděpodobné (ale kdo ví), přichází v úvahu tzv. druhotné zamoření, například z poškozené jaderné elektrárny ať již u nás nebo v jedné ze sousedních zemí. Situace v měření radiace je pro soukromou osobu značně příznivější, než v případě chemických či biotoxických látek. Například zásilkový obchod Conrad nabízí ve svém katalogu tři typy příručních digitálních měřičů úrovně radioaktivity v cenách od 1 490,– do 12 990,– Kč. Finančně výhodnější, jednodušší, ale poněkud nejistou alternativou je opět návštěva výprodejního vojenského skladu a zakoupení vyřazeného intenzimetru IT- 65. Je zde totiž problém, a to s nastavením tohoto přístroje. Armáda prodává vyřazené intenzimetry bez kontrolních zářičů. Podle zákona totiž civilní osoby nesmí mít v držení radioaktivní látky, přičemž standardní součástí tohoto přístroje je radioaktivní kalibrátor, jehož pomocí se „cejchuje“.
Jakýmsi řešením je nechat si ho pevně nastavit v servisním středisku, přičemž ale o indikované hodnotě vždy rozhoduje momentální stav baterie!!!

Jiný problém představuje zmatek (nevím zda úmyslný) v jednotkách intenzity měřené radioaktivity. Existuje několik v této souvislosti užívaných fyzikálních jednotek.
Někdy je totiž úroveň záření uváděná v Sievertech (Sv), jindy v Becquerelech (Bq) nebo také Gray (Gy)… Pro zpestření ji starší přístroje uvádějí v rentgenech (R). Když došlo k havárii v Černobylu, naše „noviny“ této skutečnosti úspěšně využívaly k matení veřejnosti. V současné době se používají údaje v Sievertech a jednotkách Gray. Každá z uvedených jednotek však vyjadřuje jinou fyzikální podstatu záření a z toho odvozenou úroveň působení na organismus.

 

 

 

Pro stručné objasnění platí:

 

Aktivita radioaktivního zdroje se uvádí v Bq, což je podíl radioaktivních přeměn (rozpad) v časovém intervalu. 1Bq = 1rozpad za 1sec a nemá nic společného s ozářením člověka. Tímto se definuje jen intenzita zdroje.

Dávka je podíl energie záření absorbované objemem hmoty. Jednotkou je 1Gy a uvádí se v J/kg (Joulech na kilogram). Tato jednotka se dnes používá a vyjadřuje celkovou dávku absorbovanou tělem člověka. Není ale uváděná v časové souvislosti, a proto ji nelze zaměňovat s úrovní radiace! Lze jen orientačně stanovit souvislost s délkou  pobytu v zamořeném prostředí. Starší jednotka je 1 rad = 0,1 Gy. Tuto dávku může člověk získat jednorázově nebo například nastřádat během roku při obsluze jaderného zařízení (viz níže, osobní dozimetr EDOS).

 

Dávkový ekvivalent — měřící jednotkou je Sv (Sievert) / starší jednotka se uvádí v mR/hod.

 

Platí vztah, že 1 mR/hod = 0,01 mSv/hod

Tato hodnota se uvádí v časové souvislosti. To znamená, že při úrovní záření dané výše obdržíte během jedné hodiny uvedenou dávku. Pokud pobyt v zamořeném prostoru snížíte na půl hodiny, obdržíte jen poloviční dávku, atd. Níže uvedené hodnoty jsou vztaženy k různým měřícím přístrojům.

Na starších vojenských přístrojích se tedy setkáte s těmito údaji:

 

 

Intenzimetr – IT 65

Má dva přepínatelné rozsahy. Prvním rozsahem, který je uveden v mR/h, se měří stupeň zamoření bezprostředního okolí a věcí, které používáte. Únosný rozsah zamoření je popsán v příručce k tomuto přístroji.

Druhý rozsah je již v R/h (tisíckrát více!) a pokud budete indikovat údaje v poslední části této stupnice (červená) pak pište závěť…

 

EDOS

Osobní dozimetr udává kumulovanou (nikoliv okamžitou) dávku záření, kterou jste obdrželi od doby posledního vynulování. Rozsah stupnice je od 0 až do 800 rad (1rad=0,1Gy) Průměrný člověk je schopen absorbovat ročně cca 6 Gy. Ale pokud tuto dávku obdržíte v krátkém časovém úseku 2 – 3 dnů, což znamená že na měřáku bude něco mezi 60 až 100 rad, pak je amen….

Aby Vám naměřené údaje k něčemu byly (chcete přece vědět jak na tom jste a jaké máte vyhlídky), je nutné vést deník, do nějž se pravidelně zapisují údaje o průběžné úrovni radiace a hlavně data měření, aby se dalo zpětně vypočíst zatížení organismu. Znovu opakuji, že dávka kterou obdržíte kumulovaně za celý rok (cca 400 R – jen si to přepočítejte) je zcela „v pohodě“, ale pokud tutéž dávku obdržíte během jednoho dne, nejpozději za 14 dní už nebudete potřebovat vodu… Pokud nemusíte opustit úkryt, neměřte venku ani ze zvědavosti – zbytečně vystavujete organismus zátěži. Rozhodující je kolik toho schytáte nebo neschytáte, než jaké je venku počasí…

 

 

Charakteristika poškození

 

 • ozářením dochází k ionizaci molekul, ke zlomu vlákna DNA a následné buněčné mutaci. Různá intenzita ozáření se projeví odstupňovaně.

 

 

 

Ozáření větší části těla

— do 1,0 Gy (zhruba do 100 R/hod nebo do 1000 mSv/hod)

„Chřipkový stav“, tělesná únava, skleslost, bolesti hlavy, zvracení. Po 1-2 týdnech dochází k poklesu lymfocytů a trombocytů. Po 6-8 týdnech se stav zvolna zlepšuje.

— od 1,0 – 3,5 Gy  (zhruba nad 100 R/hod nebo 1000 mSv/hod. až do 300 R/hod nebo 3000 mSv/hod)

Předchozí příznaky, ale výraznější, přidává se krvavý průjem, později neprůchodnost střev, jejich perforace – sepse. Poruchy vodního a minerálního hospodářství v těle. Poruchy imunity.

—nad 4,0 Gy (zhruba 400 R/hod nebo 4000 mSv/hod.) vyvolává psychickou dezorientaci, zmatenost, později křeče, bezvědomí a zasažený zpravidla do týdne až čtrnácti dnů umírá.

 

 

 

Lokální ozáření

— do 0,5 Gy Rozšíření kapilár – zčervenání místa zasažení. Po 2 až 4 týdnech dochází k otoku a ztrátě ochlupení. Zasažení oční čočky vyvolává zákal.

— od 1,5 do 2,0 Gy Vznikají vodnaté puchýře a následné infekce. Zůstávají neodstranitelné jizvy.

— nad 3,0 Gy Postižená tkáň odumírá, tvoří se vřed. V pozdějším období dochází k tvorbě druhotného vředu, který se musí operativně odstranit.

 

 

Léčení

Před rokem 89 se na snížení následků ozáření používal CISTAMIN. Není mi však známo, zda se dnes ještě dá sehnat. Dotaz v lékárnách a specializovaných pracovištích vyvolává jen udivené kroucení hlavou. Jako pomocný prostředek byl vždy nabízen vitamín B12, multivitamínová kombinace a Pyridoxin.

Na lokální poškození pokožky je nejideálnější mast Calcium pantothenicum, která je volně v prodeji. Radioaktivní částice jódu 131 se usazují ve štítné žláze, kde jejich koncentrace vyvolá rakovinu. Zabraňuje se tomu preventivním užíváním jodidu draselného (KI) v tabletách, který orgán „zasytí“ a blokuje tak příjem radioaktivního jódu. Problém je, že jodidové tablety získají jen občané s trvalým bydlištěm do 20 km od JE. Pokud si tablety chcete koupit, máte smůlu – jsou na předpis. Jako náhražku lze zakoupit zvláštní výživu s jódem. Koncentrace jódu je v ní ale velmi nízká.

 

 

Opatření jednotlivce

Je třeba identifikovat zdroj záření a posoudit podle směru vzdušných proudů, hrozí-li spad v mém směru (jak víme, jazyk může být až 1000 km dlouhý!). Je nutné zajistit balené potraviny a balenou vodu. Je nutné upustit od užívání povrchové vody, zamezit víření prachu (např. kropením), a omezit pohyb mimo chráněný uzavřený prostor na minimum. Při nutnosti opustit úkryt či izolovanou  místnost vždy použít ochrannou masku, pláštěnku, rukavice a návleky na boty. Po návratu vše důkladně očistit nebo ještě lépe použité věci odložit a později zakopat. Radioaktivní prach nelze neutralizovat, lze ho pouze setřít a zakopat.
Pro správné rozhodnutí o pohybu na volném prostranství je nutné znát úroveň radioaktivního zamoření. Buď ji oznámí rozhlas (záleží jaké jednotky a hodnoty bude hlásit – viz. výše) nebo si úroveň radiace změříte a vyhodnotíte sami.

Polknutý nebo vdechnutý radioaktivní prach časem vyvolá rakovinu. Dostane-li se na nechráněnou část pokožky lze jej setřít či spláchnout (ne vetřít!) a zasažené místo ošetřit shora uvedenou kalciovou mastí. Do 10% zasažení těla prachem lze přežít. Zasažená místa se chovají jako popáleniny.

 

Nekupujte do zásoby tekuté mléko. Počítejte se 14-ti dny až měsícem než se prach usadí. Velkou roli zde hraje pohyb vzdušných proudů a počasí podle ročního období (dobu zamoření podstatně zkrátí například vytrvalý hustý déšť).

Počítejte vždy s tím, že stát vám není schopen poskytnout žádné ochranné prostředky a kryty v městech mají kapacitu pro zhruba 10% obyvatel daného území !

 

 

 

 

ŠTĚSTÍ PŘEJE PŘIPRAVENÝM!

 

VYBAVENÍ POTŘEBNÉ PRO INDIVIDUÁLNÍ OCHRANU

 

 

Není nutné aby všichni vlastnili některé technické prostředky. Vytvoříte-li skupinu, je výhodnější se o jejich obsluhu podělit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnutnější a zároveň cenově nejdostupnější prostředky osobní ochrany

Aktivní uhlíAbsorpce polknutých jedovatých látek

AmylnitridPři cyanóze vytěsňuje z krve kysličník uhelnatý

AtropinNeutralizace nervově paralytických látek

Čpavek, čpavková vodaOdmořuje Sarin a Yperit (ale pomalu)

DextrózaPřírodní (hroznový) cukr, rychlá dodávka energie

Drcené dřevěné uhlíProvizorní náhrada na filtraci vody nebo její předčištění

DOSOsobní dozimetr pro zjištění kumulované dávky ozáření

350,-Kč

Hydroxid sodnýVe vodním roztoku působí jako univerzální odmořovadlo (pozor na koncentraci, žíravina !)

Chloramin BUniverzální odmořovadlo

CHP – 71Chemický průkazník otravných látek (sada)

500,-Kč

Intenzimetr IT- 65Přenosný přístroj pro zjištění úrovně radiace

200,- Kč

Jód (BETADIN)Desinfekce vody, pokožky (jen 3 – 4 kapky na 1l vody )

Lepící páskaUtěsnění oken a dveří

Manganistan draselný

Desinfekce vody, pokožky, likviduje plísně

Předpis

Maska M10Vojenská maska vyřazovaná ze skladů (nejmenší dospělá velikost je 1, dětské masky armáda nemá, zkuste hasiče)

Filtry použít z dodávky do Zálivu

Mechanický vodní filtrNapříklad Katadyn, nebo v ČR nejlevnější WATERMATE – s vložkou RF01 – jedna vložka je schopna vyčistit až 400 l vody.

Dodavatel: ENVIROmarket,
0628/321396

NatriumthiosulfátNeutralizace Yperitu

Penicilín či jiná silná antibiotikaLéčení nákazy z biologických látek (jen některé)

Phar-X, SagenDesinfekce pitné vody (dle návodu)

Pláštěnka JP-75Celotělová pláštěnka i s návleky a rukavicemi

30,- Kč

SAVOChlornan sodný – likviduje bakterie a viry

Mnoho igelitových sáčků — 10 lPoslouží jako nádoba na vodu a obal na zamořené věci

 

Závěrečné poznámky

 

 

V tabulce uvedená odmořovadla jsou v obchodě dostupná a všechna se ředí vodou. Samozřejmě lze získat i odmořovadla v alkoholovém roztoku. Jenže to již vyžaduje návštěvu specializované prodejny s chemikáliemi, což je odborná záležitost a vymyká se představě o prostředcích snadno dostupných pro každého.

Mezi potřebnými věcmi jsou uvedeny i takové, které jsou jen na lékařský předpis.

Máte tři možnosti:

 

1 — můžete věřit, že Vám budou včas poskytnuty odborným lékařem

2 — nebudete věřit a požádáte předem známého lékaře o předpis

3 — na všechno se vykašlete a budete se je snažit „sehnat“ nelegálním způsobem až v případě potřeby…

 

 

Nezapomeňte, že bude vyhlášeno ohrožení státu, přičemž se razantně změní některá ustanovení trestního řádu…

Budete-li hledat úkryt (pokud nechcete zůstat ve městě) pátrejte po místech s vlastním vodním zdrojem (ne vodovodní přípojkou…) !

Stravu omezte na balené potraviny, včetně balené vody – tyto věci je nutné zakoupit předem. V období chaosu a paniky nic nekoupíte. Základní zásoba by měla vystačit minimálně na týden, myslete především na 4 l pitné vody na osobu a den(!) bez nutnosti vycházet z úkrytu (chemický WC).

 


Kompletní přehled prodejen s ochrannými pomůckami je na adrese:

http://www.mvcr.cz/hasici/o_o_o2/ochr_pro/prodejny.html

 

Pokud nechcete sdílet radosti civilizace a zajímá vás survival, mrkněte sem: http://mujweb.cz/www/commando/army.htm

 


Základní pojmy užívané v individuální ochraně, ochranné prostředky pro děti, masky, filtry

 

Radiační situace v ČR a další informace

http://www.suro.cz , http://www.sujb.cz

 

 

 

 

 

NÁSLEDUJE ARTIKL O ÚPRAVĚ, BUDOVÁNÍ A VÝBAVĚ OCHRANNÝCH PROSTOR

 

 

Autoři se zříkají jakéhokoliv copyrightu.

V případě, že chcete tyto stránky publikovat na jiných webech, za což vám budeme vděční nejen my, NEKOPÍRUJTE JE, ALE UVEĎTE PROSÍM TENTO ZDROJ

http://www.gewo.cz/survive/co.htm

 

STRÁNKY JSOU PRŮBĚŽNĚ INOVOVÁNY podle nejnovějších poznatků!

Základní pojmy užívané v individuální ochraně, ochranné prostředky pro děti, masky, filtry


 

PIO – prostředky individuální ochrany.

Ochrana filtrační – ochrana dýchacích cest a povrchu těla pomocí filtrace vdechovaného vzduchu (např. ochranné masky s filtrem).

Ochrana izolační – ochrana dýchacích cest a povrchu těla vdechováním vzduchu nebo kyslíku z izolovaného zdroje (přívod z lahví anebo ze vzdálenějších prostor hadicí).

Sorbent – speciálně upravené aktivní uhlí ( např. impregnací solemi mědi, chrómu, stříbra atd.)

Adsorpce – záchyt plynů na tuhé fázi ( sorbentu ) mechanismem zhuštění plynů na povrchu částice vlivem přitažlivých sil molekul sorbentu na molekuly plynů.

Absorpce – záchyt plynů na tuhé fázi mechanismem prolínání plynu do hmoty sorbentu za vzniku polotuhého roztoku.

Chemisorpce – záchyt plynů na základě chemické reakce nebezpečných látek ve filtrovaném vzduchu se sorbentem.

 

Koeficient průniku (Kp) – podíl koncentrací nebezpečné látky za filtrem a před filtrem:
C1 = koncentrace za filtrem, C2 = koncentrace před filtrem Kp = C1 / C2 nebo v %  Kp = (C1 / C2 ) . 100

 

Rezistenční doba filtru – (RD) – doba od počátku filtrace až do okamžiku průniku nebezpečné látky za filtr.

 

Zorné pole – v podst. poměr mezi plochou viděnou lidským okem a plochou, viděnou skrz ochrannou masku; vyjádřeno v %.

 

Zorné pole všeobecné (efektivní) – měřeno jedním okem (Euro norma EN 136 – min. 70 %).

Zorné pole binokulární (překryté) – měřeno oběma očima (norma připouští min. 80 %).

 

Snesitelnost, doba snesitelnosti – doba po kterou za daných podmínek (teplota, vlhkost vzduchu, charakter vykonávané práce atd.) lze setrvat v oděvu – závisí do značné míry na individuálních disposicích dané osoby.

 

Rezistenční doba (doba ochranného působení; ochranná mohutnost RD) – doba, která uplynula od okamžiku styku jedné strany zkoušeného ochranného materiálu s kapalnou nebo plynnou otravnou látkou do objevení se par této otravné látky na opačné straně zkoušeného materiálu v množství rovném prahovému množství.

 

Doba použitelnosti PIO – dána konstrukcí, vlastnostmi materiálu, ale především na kvalitě – skladování a ošetřování.


 

 

 

OCHRANA PRO DĚTI

 

 

DĚTSKÉ VAKY –  do 18 měsíců

 

jsou  určeny k přenosu dětí do chráněného prostoru ( ukládají se do vaků lehce oblečeny) při teplotách nad 25 °C je vhodné překrývat jejich gumo-textilní části vlhkými kusy textilu.

DV – 65 – je vyroben z pogumovaného textilu, opatřen jedním difúzním filtrem, průhledem a manipulační rukavicí. Napíná se na kovovou kostru, k níž je možné připojit popruh na přenášení vaku. Doba snesitelnosti až 8 hod, hmotnost 5350 g.

DV – 75 je určen pro děti až do 2 let

Je vyroben z pogumovaného textilu, vybaven 2 difúzními filtry a dvěma manipulačními rukavicemi. Uvnitř vaku jsou 2 kapsy pro zásobu plen a kojeneckou láhev, 2 průzory a propojovací zařízení pro podávání stravy zvnějšku do kojenecké láhve. V příslušenství k vaku je zásobní láhev opatřená uzávěrem s injekční jehlou a sací láhev s dudlíkem, nosný popruh a nafukovací podložka pod hlavu dítěte. Vak se napíná na skládací kovovou kostru. Pomocí tvarovaného prostěradla se dá upravit jako postýlka v nezamořeném prostoru.


 

 

 

DĚTSKÉ KAZAJKY

(pro děti od 1,5 roku do 3 let)

Jsou určeny pro děti od 15 měsíců do 3 až 4 let – vhodné pro děti nesnášející ochrannou masku a pro děti s onemocněním dýchacích cest. Konstrukce znemožňuje samovolné sejmutí kazajky dítětem.

DK – 62

Je zhotovena z pogumovaného textilu žluté barvy.

Hlavní části:

 

 • hlavová kukla opatřená průzorem z plexiskla
 • část kryjící tělo až do pasu dítěte a rukávy pevně spojené s bezprstými rukavicemi
 • ventilová komora s vdechovacím ventilem umístěným na hrudi
 • do kazajky se vhání vzduch přes filtr typu MOF připojený ke křídlovému dmýchadlu vrapovou hadicí, výdechový ventil je umístěn na vrcholu hlavové kukly.
 • snesitelnost po nácviku až 6 hodin
 • hmotnost soupravy 1740 g

 

 

 

DK – 88  jsou určeny pro děti od 18 měsíců do 3 až 4 let

 

Oděvní část, sahající až do pasu dítěte, je vyrobena z pogumované textilie, opatřena filtroventilační jednotkou a pouzdrem na zdroje. Vzduch je nasáván ventilátorkem přes filtr MOF, který je umístěn na nástavci hlavové kukly, výpustný ventil je na kukle, pod panoramatickým plastovým průzorem. Jako zdroj proudu slouží 6 monočlánků, v případě vybití zdrojů nebo poruše ventilátoru lze použít ruční dmychadlo;  pryžový měch a vrapovou hadici
Souprava nevyžaduje trvalou obsluhu dospělé osoby, je nutný pouze dozor. Je vybavena systémem pití.

Snesitelnost až 12 hod.


 

 

DĚTSKÉ MASKY

(pro děti od 3 do 10, respektive 12 let)

DM – 1

Obličejová maska s páskovým upínacím systémem a kulatými zorníky. Lícnice je pevně spojena s vrapovou hadicí a opatřena uvazovacími tkanicemi.

CM – 3/3 h

Totožná s ochrannou maskou typu CM- 3 (viz níže) velikost č. 3. Komplet masky je však přizpůsoben pro použití dětmi s větším obličejem ve stáří do 10 let s tím, že je doplněn o vrapovou hadici.


 

 

OCHRANNÉ ROUŠKY

jsou jednoúčelovým prostředkem k ochraně proti radioaktivnímu prachu, částečně chrání i proti BBP

 

! Nechrání však proti otravným a ostatním průmyslovým látkám !

 

OR – 1

Skládá se z přední části lícnice, podbradníku, těsnění a zadní upínací části –  v lícnici jsou kruhové otvory (zorníky) – ve spodní části lícnice jsou mezi dvě textilní vrstvy vloženy textilní filtrační vložky, schopné zachycovat prachové částice. Mohou ji používat i děti od 9 měsíců.


 

 

OCHRANNÉ MASKY

 

 

Slouží v kompletaci s příslušným vhodným ochranným filtrem k ochraně dýchacích orgánů a očí před všemi radioaktivními, chemickými, biologickými ( bakteriologickými ) a průmyslovými látkami. Lze je použít jen tehdy, je-li koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu vyšší než 17 % a koncentrace nebezpečné látky nepřesahuje 1 obj. %
Nechrání proti CO a podobným malomolekulárním látkám (nutno použít hopkalitový filtr)

Hlavní součástí masky

 

 • lícnice
 • filtr vhodných vlastností
 • upínací systém k upevnění masky na obličej
 • výdechová komora ( výdechový a vdechový ventilek ) k zabezpečení výdechu vzduchu z prostoru masky.

Přenáší se v upravené brašně s příslušenstvím – ( glycerinové mydélko, korekční brýlové vložky)

Správná velikost ochranné masky se měří faciometrem


Možno sehnat ve výprodeji – pozor na filtry!

 

Vojenská maska M – 10

Tato maska se začala vyrábět v roce 1970. Jde o okopírovanou americkou masku M 17.
U této masky byla použita pásková upínací soustava, dva lícnicové filtry, průzvučnice a vnitřní polomaska. Maska se vyráběla ve velikostech 1 – 2 a 3. Hmotnost kompletu 3 Kg. Maska se nejprve nosila v látkových, později v brašnách s pogumované tkaniny.

 

 

Vojenská maska M – 10 m

Přidáním picí hadičky vylepšená maska M10. Kopie americké masky M 17A. Maska M10m postupně vytlačovala masku M10 z výzbroje a používá se i v Armádě české republiky. Součástí masky jsou dva přídavné zorníky.

 

Civilní masky

CM – 4

Obličejová maska s pětipáskovým upínacím systémem, panoramatickými zorníky, průzvučnou vložkou a ventilovou komorou, vyrobenou se sklolaminátu. Na šroubení ventilové komory se připojuje filtr MOF (případně filtr průmyslového typu). Lícnice masky má na okraji těsnící manžetovou linii a je doplněna pevně zabudovanou polomaskou.
Modifikace CM – 4M umožňuje pití (zabudován uzel pití ), CM – 4 K umožňuje kombinaci s izolačním dýchacím přístrojem. Rozsah použití -30 až +50 °C, snesitelnost až 12 hodin.
Vyrábí se ve velikostech 3 (nejmenší ), 4 a 5. Hmotnost 420 g

CM – 5

Obličejová maska s upínacím celopryžovým nebo pryžotextilním systémem.
Vyznačuje se velkoplošným panoramatickým zorníkem z polymetylmetakrylátu. Maska má širokou, anatomicky tvarovanou těsnící pásku, která zvyšuje komfort při dlouhodobém nošení. Lze ji používat buď s jedním nebo dvěma vydechovacími ventily. Nasazená maska má velmi dobrou srozumitelnost, zajištěnou průzvučnou vložkou. Vyrábí se ve dvou velikostech. Hmotnost 475 g


PROSTŘEDKY PRO OCHRANU POVRCHU TĚLA

doplňují individuální protichemickou ochranu dýchacích cest a povrchu těla proti radioaktivnímu prachu a látkám působícím na pokožku.

SOO CO

(Speciální ochranný oděv, pouze pro speciální personál, chemiky a papaláše…)

 

Vyrábí se ve třech velikostech. Jednodílná kombinéza s kapucí, vyrobená z pogumovaného polyamidového textilu šedého odstínu. V přední části je umístěn vstupní otvor s našitým tunelovým nástavcem, umožňujícím neprodyšné uzavření kolem těla pomocí upínacích trnů


 

 

FILTRY PRO OCHRANNÉ MASKY

Jsou výměnnou součástí soupravy ochranné masky. Zabraňují průniku nebezpečné látky do vnitřní části masky. Bývají kulatého nebo oválného tvaru, vrchní část je opatřena šroubovým hrdlem pro připojení na lícnici, dno vstupním otvorem pro vdechovaný vzduch.

Filtr se skládá ze dvou základních částí – filtrační (zbavuje vzduch prachu a aerosolů) a sorpční (zachycuje otravné látky a páry). Filtry lze použít pouze v případě, je-li koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu vyšší než 17 % a koncentrace nebezpečné látky nepřesahuje 1 obj. %.

Nechrání proti CO (kysličníku uhelnatému) a podobným malomolekulárním látkám (nutno použít speciální hopkalitový filtr)!

MOF – ( 1, 2, 4, 5, ) – v současné době se vyřazují z použití! NEKUPOVAT! (Nejlépe zfackovat každého nezodpovědného chytrouše, který by se na tom chtěl napakovat!!!)

Univerzální kombinované filtry používané v CO jsou zaměnitelné, válcovitého tvaru, nahoře je filtr opatřen závitovým hrdlem uzavřeným šroubovací krytkou z polyetylénu s pryžovým těsněním. Filtry mají barvu khaki.

(Použitý zdroj žádné typové označení nových filtrů neudává…)


PRŮMYSLOVÉ FILTRY

jsou určeny k záchytu chemických látek z procházejícího vzduchu

 

PROTI PLYNŮM

Filtry typu A, B, E, K mohou být vyráběny podle sorpční kapacity:

•    malé        třída 1       do vnější koncentrace 0,1 obj.%

•    střední    třída 2       do vnější koncentrace 0,5 obj.%

•    velké       třída 3       do vnější koncentrace 1,0 obj.%


ČÁSTICOVÉ FILTRY

 

KOMBINOVANÉ FILTRY

kombinace obou skupin ( značení př. A2 – P3 )

Převzato:  http://www.gewo.cz/

/ Záchrana / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz