Biblia a mimozemšťania

Biblia a mimozemšťania

Biblia a mimozemšťania

Niekoľko citátov z biblie na zamyslenie.

Pozrime sa na Ježiša – vieme o Ňom, že mal fyzické telo, ktoré podliehalo pozemským zákonom. Po smrti a zmŕtvychvstaní dostáva Ježiš nové telo, ktoré však bolo viditeľné a hmotné. A predsa to bolo telo, ktoré sa mohlo objavovať, miznúť a prechádzať cez zatvorené dvere.

Po ôsmich dňoch zase boli dnuká Jeho učeníci; aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Potom hovorí Tomášovi: Daj sem prst a viď moje ruky; daj sem ruku a vlož ju do môjho boku a nebuď neveriaci, ale veriaci. (Ján 20:26-27)

Pozrite mi ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a viďte, že duch nemá kosti a mäso, ako vidíte, že ja mám. (Lukáš 24:39)

Aj my raz budeme mať nové telo, ktoré sa bude vymykať všetkým známym fyzikálnym zákonom; bude nepomíňajúce a nesmrteľné. O vzkriesenom tele hovorí celá 15. kapitola Korintským:

Ajhľa, poviem vám tajomstvo: Všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme, razom, ihneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby. Lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní a my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť ne- smrteľnosť …A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklátiví, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánu. (1. Korintským 15: 51-53, 58)

Prorok Daniel opisuje nasledujúce videnie:

…Vtedy som zdvihol oči, obzrel som sa a videl som človeka oblečeného do ľanového rúcha; okolo bedier mal opasok z ofírskeho zlata; jeho telo bolo ako drahokam, jeho tvár vyzerala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, jeho ramená a lýtka ako bronzové zrkadlo a zvuk jeho slov bol ako hluk davu. Ja, Daniel, som videl zjav; mužovia, ktorí boli pri mne, nevideli zjav; ale prepadol ich veľký údes, takže ušli a skryli sa. Tak som zostal sám, keď som videl tento veľký zjav. Ale neostalo vo mne sily… (Daniel 10:5-8)

K ďalším zaujímavým statiam Biblie patrí kniha proroka Ezechiela:

…otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia… videl som, že prišiel burácajúci vietor od severu i veľ- ký oblak a blýskavý oheň s ja- som dookola; z jeho vnútra, totiž zo stredu ohňa sa lesklo niečo ako mosadzné zrkadlo. Z jeho stredu vystupovala podoba štyroch živých bytostí, ktoré mali takýto výzor, podobali sa človeku… nad hlavami živých bytostí bolo čosi ako pevná obloha, leskom podobná hroznému kryštálu, rozprestrená zhora nad ich hlavami… tu zaznel hlas sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami; keď zastali, zvesili krídla. Zhora nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bola podoba trónu, čo vyzeralo ako drahokam zafír. Na podobe trónu bola zhora postava, ktorá vyzerala ako človek. A videl som lesk, akoby lesk mosadzného zrkadla, čo vyzeralo ako oheň, ktorý mal okolo seba dvor… keď som to videl, padol som na tvár a počúval som hlas, ktorý hovoril. (Ezechiel 1)

A povstal boj na zemi. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi… (Zjavenie 12:7)

 

Lietajúci stroj v Biblii

 

 

Každý z nás si dokáže predstaviť rôzne technické zariadenia. Ak počujeme slovo rádio, vybaví sa nám v pamäti skrinka, z ktorej vychádza hudba alebo ľudský hlas. Pri pojme lietadlo si predstavíme obrovský stroj s krídlami pohybujúci sa vo vzduchu za veľkého hluku a veľkou rýchlosťou. Ale čo si predstavíme pri slovách archa zmluvy alebo cherubín ? Súvisia tieto výrazy nejako s technikou ? Akým spôsobom dokáže človek, ktorý nikdy nevidel modernú civilizáciu, opísať technické zriadenie, ktoré vidí ? Určite pri opise zvolí slovník jemu známy. Jednotlivé časti bude prirovnávať k zvieratám alebo predmetom, ktoré pozná zo svojho okolia. Existujú v biblii opisy lietajúcich strojov ? Určite ! Dokázal by človek spred troch tisícročí opísať pristátie lietajúceho stroja pohybujúceho sa reaktívnym pohonom bez toho, aby udalosť videl, tak podrobne, ako to dokázal svedok v biblických Mojžišových knihách alebo prorok Ezechiel ? Veď aj taký fantasta ako bol Jules Verne poslal svojich hrdinov románu na Mesiac v kabíne vystrelenej z obrovského dela. Nepoznal iný spôsob dopravy na našu obežnicu.

Hádam najzaujímavejšou knihou Biblie z hľadiska opisu technických zariadení je kniha proroka Ezechiela. Veľká časť knihy je posiata opismi neznámych zariadení a stavieb. Hneď v 1.kapitole knihy je opis pristátia lietajúceho zariadenia.

 

Ez 1-1 : „Stalo sa v tridsiatom roku, štvrtý (mesiac), piaty deň mesiaca, keď som bol medzi zajatcami pri rieke Chobar, otvorili sa nebesia a videl som nebeské videnie. 2 Piaty deň mesiaca – bol to piaty rok od zajatia kráľa Joachima – 3 prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri , rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. 4 Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu – zo stredu ohňa – čosi ako výzor lesklého kovu. 5 Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka, 6 každá mala štyri tváre a každá štyri krídla. 7 Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu. 8 Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla. 9 Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou. 10 Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla 11 boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá. 12 A každá kráčala pred svojou tvárou; kde sa usiloval ísť duch, ta išli, pri chôdzi sa však neobracali. 13 A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk. 14 Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. 15 Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach – pri všetkých štyroch – bolo po jednom kolese. 16 Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa. 17 Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali. 18 (Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí. 19 Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli. 20 Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. 21 Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. 22 Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami. 23 Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každej telo z jednej i z druhej strany. 24 I počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho. Keď išli, bol veľký šľahot ako hučanie tábora; keď postáli, mali krídla uvoľnené. 25 A sponad oblohy, ktorá bola nad ich hlavami, zaznieval hlas. (Keď postáli, mali krídla uvoľnené.) 26 Nad oblohou, ktorá bola nad ich hlavami, bolo čosi ako zafírový kameň, podobalo sa to trónu, na tom však, čo bolo podobné trónu – na ňom odhora -, bola postava, ktorá vyzerala ako človek. 27 Odhora toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako lesklý kov, vyzeralo to ako oheň, ktorý má dookola dvor; a oddola toho, čo vyzeralo ako jeho pás, videl som čosi ako oheň, ktorý mal dookola žiaru. 28 Ako vyzerá dúha, ktorá je v oblaku v daždivý deň, tak vyzerala žiara dookola.“

Je možné, aby pred 2500 rokmi opísal niekto presnejšie pristátie lietajúceho zariadenia vybaveného raketovým motorom bez toho, aby bol pisateľ očitý svedok udalosti ? A v 10. kapitole opäť veľmi podrobne opisuje zariadenie rovnaké ako v 1. kapitole. Ezechiel potvrdzuje, že videl to isté ako pri rieke Chebar.

 

Ez 10-1 : „Potom som zazrel, že na oblohe, ktorá bola nad hlavou cherubov, ukázalo sa nad nimi čosi ako kameň zafír, čo sa na výzor podobalo trónu. 2 I riekol mužovi, oblečenému do plátna: „Choď medzi kolesá pod cherubínmi a vezmi spomedzi cherubínov plné priehrštie žeravého uhlia a rozsyp to na mesto!“ Odišiel teda pred mojimi očami. 3 Cherubíni však stáli napravo od domu, keď ten muž vstúpil, a oblak zaplňoval vnútorné nádvorie. 4 Vtom sa Pánova sláva zdvihla sponad cherubínov na prah domu, dom sa zaplnil oblakom a nádvorie bolo plné lesku Pánovej slávy. 5 A šelest krídel cherubov bolo počuť až na vonkajšie nádvorie podobne hlasu všemohúceho Boha, keď .hovorí. 6 A keď rozkázal človekovi oblečenému do plátna: „Vezmi oheň spomedzi krútňavy, spomedzi cherubínov!“, on išiel a zastal pri kolese. 7 Vtedy cherub vystrel ruku spomedzi cherubov k ohňu, ktorý bol medzi cherubmi, nabral a dal do priehrštia tomu, čo bol oblečený do plátna. On vzal a odišiel. 8 A na cheruboch pod ich krídlami sa zjavila podoba ľudskej ruky. 9 Pozeral som a hľa, pri cheruboch boli štyri kolesá, po jednom kolese pri každom cherubovi, výzor kolies však bol ako lesk drahokamu tarzis. 10 Čo do výzoru mali všetky štyri rovnakú podobu, akoby bolo koleso v kolese. 11 Keď išli, išli na štyri strany, pri pohybe sa neobracali, ale ktorým smerom sa obrátilo predné, išli za ním, neobrátili sa pri pohybe. 12 A celé ich telo, ich chrbty, krídla aj kolesá boli dookola plné očí (pri svojich štyroch kolesách). 13 Kolesá však boli pred mojimi ušami nazvané Krútňava. 14 Každý mal štyri tváre: prvá tvár, tvár cheruba, druhá tvár, tvár človeka, tretia tvár leva a štvrtá tvár orla. 15 Vtom sa cherubi zdvihli: bola to tá živá bytosť, ktorú som videl pri rieke Chobar. 16 Keď cherubi išli, išli popri nich aj kolesá, a keď si cherubi zdvihli krídla, aby sa vzniesli zo zeme, kolesá sa neobrátili od ich boku. 17 Keď tí zastali, zastali, keď sa vzniesli, vzniesli sa s nimi, pretože v nich bol duch živej bytosti. 18 Tu Pánova sláva opustila prah domu a zastala nad cherubmi. 19 Nato si cherubi zdvihli krídla a pred mojimi očami sa pri odchode vzniesli zo zeme, podobne s nimi aj kolesá, a zastali pri vchode východnej brány Pánovho domu a odhora nad nimi bola sláva Izraelovho Boha. 20 To bola živá bytosť, ktorú som videl pod Izraelovým Bohom pri rieke Chobar a dozvedel som sa, že sú to cherubi. 21 Po štyri tváre mal každý a každý štyri krídla, pod krídlami však mali čosi ako ľudské ruky. 22 A čo do podoby ich tvárí, boli to tváre, ktoré som videl pri rieke Chobar (ich tváre aj ich samých). Každý šiel smerom svojej tváre.“

Čo videl prorok Ezechiel pri rieke Chebar (podľa iných prekladov Chobar, Kebar) ? Stačí si sadnúť, pojem zviera alebo chcerubín nahradiť slovným spojením technické zariadenie a kresliť.

Ďalší veľmi zaujímavý text s opisom „chrámu“ je v Ezechielovi v kapitole 40.

 

Ez: 40-2 : „…a postavil ma na veľmi vysokú horu, na ktorej bolo z južnej strany vybudované niečo ako mesto.“

Za týmto textom nasleduje veľmi podrobný opis komplexu budov až po koniec 42. kapitoly. Každá z vonkajších stien komplexu budov mala dĺžku 500 prutov (Ez. 42-15 až 20). Jeden prut mal dĺžku 6 lakťov (Ez. 40-5). Po veľmi hrubom prepočítaní je dĺžka jednej steny komplexu približne 1500 metrov. Čo videl Ezechiel v chráme, ktorý premeriaval ? Čo to bolo za obrovskú stavbu? V žiadnom prípade nešlo o mesto, to Ezechiel potvrdzuje slovami „…niečo ako mesto“. Potešilo by ma, ak sa nájde architekt ktorý, podľa opisu nakreslí stavbu. Pre ilustráciu uvádzam predstavu – rekonštrukciu lietajúceho telesa s „chrámom“. Obrázok bol uvedený v časopise Slovenka v roku 2004.

Za akým účelom bol komplex budov postavený ? Na otázku je v Biblii odpoveď hneď v ďalšej kapitole. V kapitole 43 opisuje Ezechiel príchod Hospodina do „chrámu“ :

 

Ez: 43-2 : „…a hľa, od východu prichádzala sláva Boha Izraela. Zvuk jeho príchodu bol ako zvuk mnohých vôd a zem žiarila jeho slávou. 3 Videnie, ktoré som teraz uvidel, sa podobalo videniu, ktoré som videl, keď prišiel zničiť mesto, a tiež tomu, videniu, ktoré som videl pri prieplave Chebar (Kebar).“

Ezechiel opäť potvrdil, že videl to isté ako pri rieke Chebar. Optické a akustické prejavy božej prítomnosti sú rovnaké ako aj pri putovaní Izraelitov po púšti pod vedením Mojžiša. Podľa opisu usudzujem, že chrám bol akýmsi servisným miestom pre lietajúce stroje.
Nachádzajú sa v Biblii aj ďalšie opisy lietajúcich zariadení ? Alebo Ezechiel bol jediný vyvolený, ktorý videl zblízka lietajúci stroj ? Fakt je, že tak podrobný opis lietajúceho stroja sa v Biblii na inom mieste nenachádza. Pri pozornom čítaní však zistíme, že aj v iných knihách Biblie sú náznaky, že vyvolení ľudia videli podobné lietajúce stroje. Opisy však zďaleka nie sú tak podrobné ako u Ezechiela. Porovnajte texty Ezechiela, Izaiáša a Apokalypsy apoštola Jána :

 

 

 

Ezechiel kap. 1.Izaiáš kap.6zjavenie Jána kap.4 6„…a nad podobou trónu na ňom zvrchu bolo na pohľad ako tvar človeka.“1„V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne;…“3„…a ten, ktorý sedel (na tróne), podobný bol tvárou jaspisu a sardiovi a okolo trónu bola dúha podobná smaragdu.“
28„Na pohľad ako dúha,…“
5 až 6„Zo stredu uprostred jeho sa ukázala podoba štyroch zvierat, ktoré sa vzhľadom podobali človeku. Každá z nich mala štyri tváre a štyri krídla.“2„Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.“6 až 8„…a uprostred trónu, okolo trónu štyri zvieratá, plné očí spredu i zozadu. Prvé bolo podobná levovi, druhé bolo teľaťu, tretia mala podobu človeka, štvrté zviera bolo podobné letiacemu orlovi. Všetky štyri zvieratá mali po šiestich krídlach okolo, a vo vnútri boli plné očí…“
10„Ich tváre sa podobali spredu tvári ľudskej, sprava mali všetky štyri tváre levie a zľava mali všetky štyri tváre býčie, a zozadu všetky štyri mali tváre orlie.“
18„…Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí.“
13„…oheň ustavične chodil medzi zvieratami, oheň mal blesk a z toho ohňa vychádzalo blýskanie.“5„Od trónu šľahali blesky a dunelo hromobitie.“

Treba vyššie uvedené texty Biblie komentovať ? Myslím si, že netreba. Iba neviem, prečo historici považujú jednoznačný opis pristátia lietajúceho telesa za akúsi fantáziu alebo symbolické obrazy našich predkov.

 

 

Na videnie proroka Ezechiela upozornil niekedy v šesťdesiatych rokov Erich von Däniken v niektorej zo svojich kníh (Spomienky na budúcnosť alebo Posolstvo bohov). Jeho myšlienky prevzali ďalší autori. Doteraz som sa však v žiadnej literatúre nestretol s porovnaním opisu Ezechiela s tým, čo opisuje Izaiáš a Ján v Apokalypse. (V časti o prorokoch uvádzam ďalšiu podobnosť príbehov Ezechiela a Izaiáša.) Americký konštruktér z NASA Jozef Blumrich podľa opisu proroka Ezechiela vytvoril model vesmírnej lode. Pozrite sa na jej podobu a porovnajte s opismi Ezechiela, Izaiáša a Jána. (obrázok je z knihy „Sme deťmi mimozemšťanov ?“ od Renaty a Jaroslava Malinovcov.)

 

 

Převzato:  http://www.zahadybiblie.szm.sk/

/ UFO / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz