Konec roku 2012 – č. 2

Konec roku 2012 – č. 2

Konec roku 2012 – pohled na současnou situaci z více úrovní poznání

 

(2)

 

 

 

Třetí úroveň se již nachází částečně mimo naší 3D realitu, i když do ní (ostatně jako všechny vyšší úrovně) svými vlivy zasahuje.

 

 

Na Zemi dopadají z kosmu (dle většiny informací z centra naší Galaxie) silné energie, které mají velký vliv na všechny bytosti včetně bytosti zvané Gaia. Energie působí převážně jako katalyzátor na zvyšování frekvence vibrací a jsou dnes vnímány mnoha lidmi včetně těch, kteří nejsou nijak zvlášť senzibilní. Tyto energie stále sílí, ale nelineárně, v jakési stoupající sinusoidě, což umožňuje bytostem (nejen lidem) jejich postupnému přivykání a adaptaci na ně. Rovněž u lidí z druhé pólu spektra narůstá neúměrně agresivita, a i proto jsou nutné poklesy intenzity energií, aby nedošlo k některým procesům, které by mohly mít nevratné následky. Většina průměrně senzibilních lidí je schopna tyto periody vnímat, pokud se na ně alespoň trochu zaměří. Pravidelný pokles intenzity nám tak dává vždy možnost jisté relaxace před novým vzestupem. Lze předpokládat, že zdroj těchto energií je (možná pro nás nepochopitelným způsobem) inteligentní, či že dokonce přímo energie mají svojí svébytnou formu inteligence, což je pro naši představivost poněkud obtížné. Na druhé straně i lidská bytost se dá z určitého zorného úhlu popsat jako inteligentní energie.

 

 

Obecně přijímanou představou je to, že energie vyzářené z centra naší galaxie, které je ve vzdálenosti 24 800 světelných let k nám doletí přibližně za 25 tisíc let. To však předpokládá pouze energie typu elektromagnetického záření, které se šíří rychlostí světla. Nejsou brány v úvahu jiné formy energie a informací, které současné vědě nejsou známy, a které se mohou šířit okamžitě. S tímto předpokladem není nutné řešit hypotézu, že tvůrčí inteligence by musela energie vyslat již před 25 tisíci lety, aby na nás začaly působit právě v tomto období.

 

 

Každý člověk si sám svým vlastním strachem vytváří energetické pole bránící v příjmu energií v současné době proudících na Zemi a vzhledem k tomuto poli dochází i ke zvyšování napětí, protože tím zvyšuje tlak na své biopole. Proto je vhodné k vyrovnání tohoto tlaku vědomě přijímat energii do svého biopole.

 

 

Planety Sluneční soustavy (jakožto svébytné bytosti) mají své aury (energetická vyzařování), které ovlivňují všechny bytosti ve Sluneční soustavě. Energie, které proudí z centra Galaxie, nezasahují pouze Zemi (jako laserovým paprskem), ale nepochybně i ostatní planety. Takže nejen Gaia, ale i ostatní planety zvyšují frekvenci svých vibrací a tudíž i energetické vyzařování a jejich aura a tím i ovlivňování bytostí na Zemi se vibračně zvyšuje. Je na zvážení, zdali zvýšení jejich frekvence vibrací a změna energetického vyzařování nemění i dosavadní astrologické předpoklady o aspektech jednotlivých planet a jejich vlivu na dění na Zemi. Například se může jednat o zmírnění negativního vlivu Saturnu v některých konstelacích. Některé informace hovoří o tom, že energie proudící z centra Galaxie ovlivňují celou Galaxii.

 

 

Občas se objevují názory, že Země se již přesunula do páté dimenze. Když pominu nepřesnost této formulace, na kterou jsem již poukazoval (Čtvrtá a pátá dimenze je poněkud nesystémově odvozena od tří rozměrů naší reality. Úrovni frekvence naší reality můžeme klidně dát číslo pět nebo sedm, je to jen číselné označení a výše frekvence vibrací je stejně jen relativní) a použiji dle mého názoru logičtější pojem vyššího pásma (kvantového stavu) frekvence vibrací, tak tuto informaci považuji za nepřesnou. V takovém případě bychom nebyli schopni Zemi vnímat, protože by pro nás byla obdobně jako ultrafialové světlo „neviditelná“. To však nevylučuje pravděpodobnější možnost, že Země zvyšuje frekvenci svých vibrací v rámci „našeho“ pásma, čemuž se zdá stav přírody odpovídat. Rovněž by tomu odpovídaly informace o zvyšování tak zvané Schumannovy frekvence Země.

Je obtížné a zcela určitě velmi nepřesné posuzovat zvyšování frekvence vibrací Země pouze dle chování přírody ve střední Evropě, ale pokud bychom tak učinili, tak si myslím, že příroda se přece jen v něčem změnila. Myslím tím volná příroda, ne technologicky upravená a svým způsobem lidmi znásilňovaná (není míněno pejorativně) pole. Proto je také vhodné (a téměř všemi doporučované) v rámci možností trávit co nejvíce času v přírodě. Je to rovněž jeden ze signálů možného vzestupu a transformace.

 

 

V souvislosti se schopností (či přesněji neschopností) vnímat vibrace vyšší frekvence se nabízí zajímavé vysvětlení, proč velká většina proroctví (či jiných pohledů do budoucna) je negativního charakteru, plná katastrof a apokalyps. Existuje více pravděpodobnostních budoucností a proroci a jasnovidci jsou schopni se napojit a vnímat pouze ty budoucnosti, které se vyskytují ve stejném pásmu frekvence vibrací jako je jejich frekvence vibrací. Vzhledem ke svým vibracím nevidí tito proroci světlou budoucnost, protože ta je ve vyšších vibracích než sami mají. Kromě toho je pravděpodobné, že jejich vize byly do značné míry vizuální, takže se v nich mohlo jednat pouze o katastrofy lokální a nikoliv celoplanetární.

 

 

V další úrovni, které by v rámci dosavadního schématu slušelo označení 3b, protože se jedná spíše o jiný úhel pohledu v oblasti třetí úrovně, se věnuji lidské DNA a jejímu postavení a významu v současné situaci. Částečně některé věci byly již uvedeny v souvislosti s DNA Slovanů.

 

 

Lidská DNA byla vytvořena (naprogramována) jejich tvůrci (pod tímto názvem je možno si představit archanděly, programátory Stvořitele našeho vesmíru apod.) v již velmi dávných dobách v rámci našeho pojetí času. Je obtížné se dopátrat skutečného záměru Stvořitele, i když se na něj vyskytuje poměrně dost názorů, a to i docela rozporných. Situace vypadá tak, že lidská DNA byla vytvořena s nedostatečnou „antivirovou ochranou“, ochranou proti genetickým manipulacím, vnášejícím do lidské DNA genetické kódy jiných bytostí (bytostí ve velmi širokém slova smyslu) než lidí, například jiných „ras“.  Otázkou zůstává, jak dalece byl tento „nedostatek“ záměrný.

Jedna z možností je, že programátor (či programátoři) tvořící lidskou DNA nesouhlasil plně se záměrem vytvořit člověka jako „dokonalou bytost“ (k obrazu božímu či spíše Stvořitele), de facto bez možnosti vývoje a transformace, a proto nechal lidskou DNA (nelze vyloučit, že záměrně všech bytostí) jako otevřenou. Je však možné, že programátor vložil do některé sekvence DNA i tak zvané samoopravné kódy, které při menším poškození či nežádoucích změnách (změnách, které se neosvědčily) provedou opravu DNA a případně deaktivují vložené cizorodé sekvence. DNA má pravděpodobně více pravidel pro vytváření řetězců, a tím by měla mít i vyšší schopnost vlastní opravy. Schopnost rozpoznat a správně opravit chyby v kódu je závislá na typu kódu a na vlastnostech samotného kódu resp. na pravidlech jeho vytváření.

Lze předpokládat, že samoopravné kódy jsou naprogramovány tak, že se mohou spustit při určitém signálu, při působení energie se zcela specifickými vibracemi.

Existuje určitá pravděpodobnost, že energie proudící z centra Galaxie (které však může být jen jakousi retranslační stanicí z vyšších center Vesmíru) jsou takovouto energií se specifickými vibracemi.

Kromě toho již v současné době existují i na naší pozemské úrovni metody či technologie umožňující přeprogramovat DNA, a tudíž i sekvence DNA obsahující ne-lidské prvky deaktivovat. Tyto metody jsou popisovány jako působení speciálních frekvencí vibrací (například i zvuk či hlas). Tato teorie pak ve svých důsledcích umožňuje i výše uvedenou hypotézu, že energie proudící z centra Galaxie nebo z kosmu jsou tou vibrací, která by mohla přepsat lidskou DNA (například deaktivovat její ne-lidské prvky). Většina lidí by se tak mohla (za předpokladu vnitřního souhlasu) „vrátit“ ke své původní čisté lidské (božské) podobě, čímž není myšlen pouze vzhled.

Na Zemi je však i dost duší ne-lidského původu, které netouží po „lidské formě“ a lidské duše, které se bojí změn a také těch, které si myslí, že si transformaci zatím ještě „nezaslouží“ vzhledem ke svým předchozím životům (i když se to může zdát podivné, takových lidí skutečně není málo). Vzhledem k tomu, že energie z centra naší Galaxie působí neselektivně a spíše zesilují převažující tendence celého komplexu lidské bytosti (DNA + duše), dochází k zviditelňování základních rysů všech lidí včetně těch, které se snažili tu lépe tu hůře zakrývat. Zjevným aspektem tohoto jevu je polarizace, tj. zjednodušeně řečeno slušní se stávají ještě slušnějšími a neslušní ještě neslušnějšími.

 

 

Jazyk (řeč) je velmi specifická vibrace, která velmi silně ovlivňuje DNA zejména malých dětí. To, co tvoří konkrétní národ je právě jazyk, který svými specifickými vibracemi ovlivňuje DNA a vytváří charakteristickou mentalitu národa. Názorně jsou rozdíly v mentalitě vidět na národech Slováků a Maďarů, přestože dle analýzy DNA (pozor, ale pouze dle její velmi krátké sekvence) Maďarů je 60% z nich  slovanského původu.

V této souvislosti bych chtěl upozornit na to, jak matky (ale i otcové) mohou velmi pozitivně ovlivnit malé děti svým zpěvem v rodném jazyce. Možná, že nejlepší jsou pro to národní písně, které jsou již dlouhodobě ukotveny v morfogenetickém poli.

Z určitého zorného úhlu je téměř zázrakem, že se český jazyk přes velký tlak ubránil germanizaci. Nedá se vyloučit, že k tomuto „zázraku“ přispěly vyšší duchovní bytosti v rámci vývojového plánu Evropy či dokonce Země. Obdobně na tom pravděpodobně bude i slovenština versus maďarština.

V této souvislosti vyvstane často uváděná nevhodnost mluvení dvěma rovnocennými jazyky na malé dítě, které s tím mívá později i velké problémy podobné určitému rozdvojení osobnosti, což je empiricky potvrzeno. V jedné DNA jsou obsaženy dva odlišné programy.

V průběhu prvních tří let je DNA dítěte nejvíce náchylná k ovlivnění, protože ještě není pevně ukotvená. Zdá se mi do značné míry problematické i zavádění výuky cizích jazyků a zejména angličtiny do mateřských školek.

 

Vliv umělého implantovaného jazyka angličtiny na DNA je nepochybný a není určitě bez zajímavosti, že anglicky mluvící ovládají tu více tu méně v posledních dvou třech stech letech celé lidstvo, případně se o to snaží včetně použití prostředků, které předpokládají absenci empatie a soucitu k ovládaným nebo dokonce porobených národům.

 

 

Čtvrtá úroveň se již více vzdaluje běžnému lidskému chápání a také je o ní méně informací.

 

 

Doba kolem roku 2012 a jeho konce je významná tím, že v tomto období se končí a začíná více cyklů (včetně takových cyklů, které jsou zcela mimo rámec nám známé historie) a dochází tak k synergickému efektu, čímž je vytvářen velký tlak na změny. Z astrologického hlediska, které však vychází z dějů kosmických, se jeví jako důležité období prosinec 2012 až březen 2013. Nejsem osobně velkým příznivcem významnosti dnů vázaným na náš kalendář jako je například 12.12.2012, protože vznik Gregoriánského kalendáře a jeho předchůdce Juliánského kalendáře je charakteristický vším možným než logikou, systematičností a vazbou na kosmické události. V uvedeném období by mělo dojít k zásadnímu rozhodnutí o budoucím vývoji lidstva, ale to neznamená, že je to období, ve kterém by mělo dojít ke kvantovému skoku a postupu do vyššího pásma frekvence vibrací. Mělo by dojít k nastartování procesu transformace.

 

 

Morfogenetická pole se stále mění, vyvíjejí a mají své atraktory. Znalost (poznání) těchto atraktorů je velmi přínosná, ale je obtížné ji dosáhnout a v některých případech v našich podmínkách i nemožné. Atraktor si lze snadno představit připodobněním k vodě vytékající z umyvadla. Voda se pohybuje ve víru a jednotlivé molekuly vody se pohybují zdánlivě chaoticky, ale nakonec vždy končí v otvoru umyvadla. Tyto atraktory jsou svým způsobem paralelní pravděpodobnostní budoucnosti.

Z tohoto pohledu je lépe pochopitelné ovlivňování vývoje vyššími bytostmi (například Stvořitelem), které existují mimo naší představu času a mohou tak ovlivněním budoucnosti ustavit atraktor pro naši přítomnost k dosažení žádaného cílového efektu, aniž by musely nastavovat přesně podmínky v přítomnosti. Některé informace hovoří o tom, že již bylo rozhodnuto a došlo k nastavení dvou atraktorů v budoucnosti, dvou paralelních a z našeho pohledu v obou případech pozitivních budoucností.

 

 

Vyšší bytosti či inteligence, a to pravděpodobně jak ty, které vnímáme na straně světla, tak i ty, které vnímáme na straně tmy, mohou používat a také nejspíše používají mimo jiné jednu speciální metodu k ovlivňování lidí. Jedná se o vnuknutí myšlenky člověku v době spánku, kdy se pohybuje při snění v astrálním světě v různém stupni somnambulního stavu. Několikerým opakováním myšlenky dochází postupně k přesunu informace z podvědomí do vědomí a dotyčný přebírá myšlenku jako vlastní, někdy s připuštěním možnosti, že byla vytvořena s pomocí intuice. Protože se často jedná o myšlenky vyšších inteligencí, je možné je vnímat jako geniální. „Obdarovaný“ pak může být okouzlen vlastní genialitou a s o to větším entusiasmem pak myšlenku ve společnosti prosazuje. Charakteristické to bývá pro různá náboženství a sekty a jejich mesiáše, ale nevyhýbá se to ani vědcům, politikům, ekonomům apod.

 

 

Mimo mnoho dalších podvariant a varianty, kterou považuji za zcela nepravděpodobnou, tj. že se v dohledné době nic podstatného nezmění, existují tři základní varianty budoucnosti.

  1. Země se posune do vyšší úrovně frekvence vibrací a Zemi začnou postupně opouštět bytosti s nízkou frekvencí vibrací a začne transformace.
  2. Země se neposune do vyšší frekvenční úrovně a zvítězí zde NWO či jiné formy systému vyznačujícího se dominancí.
  3. Dojde k rozdělení realit. Jedna se bude vyvíjet dle bodu 1), druhá dle bodu 2) a každému se tak dostane toho, „po čem touží“.

 

 

Více informací hovoří o tom, že jsou pro budoucnost lidstva nastaveny dva atraktory, a to atraktory uvedené v bodě 1) a 3). Lidstvo (a rovněž i jednotliví lidé) by mělo stavem svého vědomí ovlivnit, kterou z těchto budoucností si pro sebe vybere. Je pravděpodobné, že u dost podstatné části lidí už k tomuto rozhodnutí došlo. Jednotlivé duše už se rozhodly, do které skupiny se zařadí.

 

 

 

Pro web: www.matrix-2012.cz připravil a sepsal Mirostav Zelenka

/ 2012 / Štítky:

O autorovi

Gaspar

Šéfredaktor matrix-2012.cz