Kdo je Online

Právě přítomno: 62 hostů a žádný člen

4375132
Dnes
Včera
Týden
Minulý týden
Měsíc
Minulý měsíc
Celkem
3023
721
3744
3157822
53172
95181
4375132

Your IP: 3.235.137.159
2020-09-22 11:00

 

Otevřený dopis presidentu

 

Francouzské republiky

 

 

 

 

14.03.2009 18:30

 

 

 

Zásady obezřelosti ve vztahu k jevu UFO.Úvod

 

 

Budoucnosti se nepodrobujeme, budoucnost vytváříme. (Georges Bernanos)
Zásah mimozemské civilizace by i při vyloučení jakéhokoli nepřátelského úmyslu mohl způsobit újmu našemu prostředí, které chápeme jako souhrn přírodních, sociálních a kulturních podmínek jež vytvářejí scénu pro naše lidské činnosti.

 

Charta ochrany životního prostředí, jež má ústavní hodnotu, stanoví pro případ kdy nastávající újma, i když z pohledu vědeckých znalostí neurčitá, by se mohla vážným a nevratným způsobem dotknout životního prostředí, úřady při uplatnění zásady opatrnosti [ ] zajistí vyhodnocování rizik.

 

 

 

Jev UFO

 

 

V našem vzdušném prostoru se pravidelně objevují neobvyklé astronautické jevy (phénomènes aérospatiaux insolites). Obecně je nazýváme UFO (Unidentified Flying Object, neurčený letící objekt – pozn.překl.) . CNES (Centre national d´études spatiales, Národní středisko pro kosmický výzkum) tyto jevy přednostně označuje PAN (phénomènes aérospatiaux non identifiés, neurčené astronautické jevy).

 

Dříve než pro ně budeme hledat vysvětlení, je třeba uznat zcela prostou samozřejmost: tyto jevy existují. Jistěže velká část z nich představuje omyly, přeludy nebo halucinace, avšak nezanedbatelná a významná část jak se zdá svědčí o neznámých fyzikálních zákonech a o podílu inteligentního prvku.

 

Tyto jevy daly vzniknout novému oboru s názvem ufologie, jež zahrnuje dvě různé aktivity: jednak shromažďování údajů, a jednak jejich výklad. S ohledem na zvyklosti budeme v následující části tohoto dopisu druhovým termínem „jev UFO“ (phénomène ovnien) (OVNI – Objet Volant Non Identifié – francouzský výraz pro UFO – pozn.překl.) označovat souhrn neurčených astronautických objektů, pro které po přezkoumání nezískáme žádné rozumné vysvětlení z pohledu našich vědeckých znalosti.

 

 

 

Data


Výzkumná skupina vycházející z CNES a nazvaná GEIPAN (Grouppe d´études et d´information des phénomènes aérospaciaux non identifiés, Skupina pro výzkum a informace o neurčených astronautických jevech) získala ve Francii oficielní pověření ke sběru, analýze a uchovávání dat týkajících se PAN. Díky této organizaci a úporné práci nezávislých vyšetřovatelů máme dnes k dispozici banky dat obnášející několik tisíc pozorování. Z jejich statistického vyhodnocení vyplývá složitost a nenáležitost tohoto jevu, který zahrnuje desítky typů úkazů počínaje zcela banálními a jednoduchými anomálními světly na obloze až po naprosto udivující radarové záznamy objektů v nevysvětlitelných pohyblivých formacích. Avšak objevuje se zde také jistá vnitřní logičnost a relativně stabilní, vzácně vyvrácené obecné vlastnosti fyzické reality a nikoli nepřátelské, nevtíravé, skryté a zastřené inteligentní chování.

 

 

Vysvětlení

 

 

Mezi ufology nejrozšířenější výklad podporuje názor, že jev UFO je ovládán jednou nebo více nepozemskými inteligencemi. Při této domněnce je třeba přijmout myšlenku, že tento jev v sobě skrývá potenciálně nepřátelské rysy, program vycházející z nějaké strategie. Jaký je to program? Kdo jsou jeho autoři? Jaká je jejich strategie? To jsou otázky, které vyvstávají tváří v tvář neznámé aktivitě. Proto jsou tedy ke zkoumání jevu UFO příslušné metody pro vyhodnocování komplexních situací, přičemž se berou v úvahu inteligence s dvojznačnými úmysly a zvláštní, sporadické a zastřené informace.

 

Hypotheticko deduktivní, iterativní (opakované) a adaptivní metody
Co je to za metody? Tyto metody mají vojenský charakter, objevily se během posledního světového konfliktu současně s operačním výzkumem. Přednášejí se na vysokých válečných školách (ve Francii Collège interamées de défence, Vševojsková škola obrany) a používají je štáby velkých mocností. Velké podniky, vystavené ekonomicko politickým tlakům a střetávající se s konkurencí, kde se běžně uplatňuje desinformace, přejaly tyto metody a upravily je pro své vlastní potřeby. To vysvětluje používání vojenských metafor a terminologie ve vyjadřování řídících osob společností.

 

Tak jako u operačního výzkumu i cílem těchto metod je překrýt nedostatek poznání a zdravého úsudku vůči neurčitým situacím, které závisejí na mnohočetných parametrech a zdůrazňují objektivní faktory podrobené náhodným přírodním událostem. Avšak na rozdíl od operačního výzkumu tyto metody berou v úvahu vměšování vnější inteligence nadané vůlí a schopné zastírání a svévolného, zdánlivě iracionálního chování. Jsou vhodné zejména při desinformaci a při asymetrických konfliktech stavících proti sobě odpůrce s různou logikou, s protichůdnou morálkou a nepodobnými způsoby myšlení, jako je boj proti terorismu nebo v tomto případě mimozemské zásahy.

 

Na jakém způsobu uvažování spočívají tyto metody? Jsou to metody hypoteticko deduktivní. Spočívají ve formulování předpokladů, u nichž předběžně prozkoumávají etickou, technickou, ekonomickou a operační pravděpodobnost, z čehož se vyvozují minulé i budoucí důsledky, které lze ověřit pozorováním a průzkumem. Jestliže se dospěje k experimentálnímu ověření těchto důsledků, jsou uznány za platné. V opačném případě jsou buď vyvráceny nebo přezkoumány, aby byly slučitelné se zkušeností. Svou skladbou jsou tyto metody iterativní a adaptivní (opětovací a přizpůsobivé). Vedou k formalistickému a přesnému myšlení. Při správné úvaze dospějeme k závěru, že jde vlastně o dost věrnou aplikaci vědecké metody Karl Poppera.

 

Tyto metody představují opačný přístup než je induktivní postup myšlení, který vede od jednotlivého k obecnému a činí si nárok na obecnou výpověď vycházející z omezeného počtu pozorování. Pro ufologii je induktivní metoda nevhodná s ohledem na značně znehodnocenou informaci. Takovéto uvažování vedlo bohužel ke dvěma krajnostem: na jedné straně keskepticismu nebo k odmítnutí všech snah o vysvětlení, protože mnohotvárné a nesmyslné projevy, které vykazují jevy UFO už po šedesát let nedovolují ospravedlnit obecný výrok; na druhé straně došlo neoprávněnými extrapolacemi k vytváření riskantních vysvětlení a tvorbě konspiračních hypotéz.Možné mimozemské vměšování

 

 

Jestliže předem vyloučíme vědecky nevyvratitelnou hypotézu o existenci inteligence převyšující hmotný svět, je nutné přijmout domněnku, že máme možná co do činění s mimozemským vměšováním, tedy s nežádoucí přítomností inteligentních bytostí náležejících k jedné nebo více planetám Mléčné dráhy nebo jiné galaxie.

 

Aby bylo možné použít pro tento případ hypoteticko deduktivní metody, je kromě toho třeba dokázat, že o těchto bytostech můžeme v rozumné míře vytvářet předpoklady. Překážka tedy vyvstává z odlišností v rozsahu znalostí a ve vývoji jejich a naší civilizace: jistý rozdíl týkající se vědy a technologie; pravděpodobná odlišnost v biologickém, sociálním a morálním vývoji.Nová forma nesouměřitelnosti?

 

 

Všechno se vrací k otázce zjištění, zda inteligentní bytosti na nestejné úrovni znalostí a vzdáleného psychického a biologického vývoje by byly schopné navzájem se dorozumět. Pouze za těchto podmínek budou mít naše předpoklady smysl a bude možné je přijmout jako heuristické hypotézy.

 

Současný stav svědčí ve prospěch některých ufologů, kteří podle Carl Sagana předpokládají, že rozdíly ve znalostech a v evoluci by ve skutečnosti byly nepřekonatelnými překážkami, které by učinily nemožným, abychom pochopili nebo dokonce vnímali vměšování.

 

Jestli je pravda, že řeč představuje navždy nepřekonatelnou propast mezi člověkem a zvířetem, nemuselo by se naproti tomu jednat o absolutní překážkou mezi naší civilizací a civilizacemi jiných světů technologicky a možná psychicky vyššími. Exobiologie skutečně považuje za pravděpodobné, že všechny inteligentní bytostí ve vesmíru jsou nadány schopností logického úsudku a že vnímání času a jejich myšlenková schémata jsou se vší pravděpodobností analogická, ne-li identická. Z toho vyplývá oprávnění použít pro jevy UFO hypoteticko deduktivní metody a následně i snahy hledat za jejich způsoby přemisťování se v prostoru úmysly z našeho pohledu jako možné vměšování.Předpoklady

 

 

Předpoklady se musejí týkat povahy těchto bytostí, jejich svobodného nebo determinovaného rozhodování, sociální a politické organizace, společenské morálky, jejich úmyslů a činností. Má život jinde radikálně odlišné formy? Mají biologické mimozemské bytosti nadané inteligencí fysiologii podobnou lidské? Vytvářejí ze svých společenství civilizace? Při domněnce, že některé z nich by dosáhly schopnosti ovládat prostor, jakou sociální a politickou organizaci by musely mít, aby dosáhly takové úrovně znalostí? Jakou by měly morálku? Uznávala by morální pravdu? Jakou strategii by zachovávaly vůči navštíveným civilizacím? Ve jménu jakého poslání? Řídily by se zásadou opatrnosti? Jaké postupy přístupu by použily? Byly by známky jejich přítomnosti vnímatelné?Desinformace a zastírání

 

 

Od té doby co se mimozemský vliv považuje za pravděpodobný, je třeba se ptát po jeho původu, motivu a nebezpečí:

 

 • - Jsme v současnosti jedinou civilizací nebo jednou z více civilizací jednajících ve spolupráci nebo nezávisle?
 • - Jedná se o prostý dohled na dálku, o cílenou intervenci nebo o snahu získat vliv nebo kontrolu?
 • Je marné doufat, že ze zjevných a nezastřených projevů UFO vzejdou někdy vbrzku odpovědi na tyto závažné otázky, protože se jedná o jev nenápadný, tajný a zastřený, který se nezdá být připravený odhalit se. Tyto odpovědi mimoto nevyplynou ani ze zkoumání pomocí indukce, neboť se stále více zjišťuje, že tyto jevy jsou od počátku předmětem postupů s cílem maskování a deformací pravdy:
 • - desinformace uskutečňovaná autory báchorek s temnými úmysly a vládními agenturami motivovanými strategickou vsázkou a nezbytného utajování;
 • - více méně úmyslné přehánění některých svědků a vyšetřovatelů;
 • - zastírání a maskování samotnými vetřelci.

 

 

Desinformace a zastírání se vyskytují v takové míře, že je nesnadné rozlišit mezi realitou a výmysly a obnovit spolehlivé a důvěryhodné informace i ze samotných vyprávění svědků. Za schopné odstranit tyto potíže se považují hypoteticko deduktivní metody.
Riziko planetární ethnocidy

 

I kdyby nebyl neprokázán žádný nepřátelský úmysl, představovalo by mimozemské vměšování nebezpečí chaosu, který by mohl vést k ethnocidě, kdyby se náhodou objevilo v plném světle bez jakýchkoli pochybností o svém původu. Bez předchozí psychologické přípravy by lidé mohli ztratit důvěru ve svou schopnost ovládat svou budoucnost. Byla by tím narušena rovnováha světa.

 

Zatímco genocida znamená vyhubení etnické nebo náboženské skupiny, ethnocida znamená zničení její kultury. Chaos není vlastní jen fyzickým systémům. K chaotickému vývoji dochází stejně tak v jiných složitých přirozených systémech sestávajících z více podsystémů, které navzájem silně reagují. Vnější události, ekonomové je nazývají „otřesy“, by mohly hrát rozhodující roli při uvolnění nevratných involucí. Lze si snad představit prudší kulturní otřes s více nestabilizujícími účinky než je nenadálý kontakt s mimozemskými bytostmi, které by podrobily Zemi svému pozorování?

 

Riziko ethnocidy nelze přehlížet. Musí být vzato v úvahu na nejvyšší úrovni státu. Také jedině tam mohou hypoteticko deduktivní metody poskytnout přesnou pomoc při rozhodování.

Vycházeje z předchozích obecných úvah a vzhledem k tomu, že

 • - ve Francii existuje oficiální organizace GEIPAN pro sběr a analýzu údajů o neurčených astronautických jevech,
 • - posláním GEIPAN a jejího pilotního výboru (comité de pilotage) není vysvětlování jevu UFO,
 • - v případě, kdyby byly tímto posláním pověřeny, by jim chyběla pravomoc, prostředky a metoda, aby své poslání mohly dobře plnit,
 • - jev UFO může být projevem vměšování jedné nebo více mimozemských civilizaci,
 • - i přesto, že vměšování není vědecky prokázáno, existují v jeho prospěch závažné hypotézy, jak pod svým vlastním jménem ve své nedávné knize uvádí p. Yves Sillard, předseda pilotního výboru GEIPAN, bývalý generální ředitel CNES a bývalý generální pověřenec (délégué général) pro výzbroj,
 • - mimozemský zásah vychází nutně z politiky, která respektuje morálku a vnucuje program využívající strategii,
 • - strategie odvolávající se na cizí inteligenci s neurčitými motivy by mohla zasáhnout naše prostředí chápané jako souhrn přírodních, sociálních a kulturních podmínek, které vytvářejí scénu pro lidské aktivity,
 • - se tedy musí stát předmětem zkoumání za účelem vyhodnocení risik pomocí vhodné metody, a to zejména rizika ethnocidy, za použití zásady opatrnosti v souladu s článkem 5 Charty ochrany životního prostředí,
 • - jedinou vhodnou metodou vůči neurčité hrozbě je vyhodnocování komplexních situací pomocí metody zpřesněné velkými štáby,
 • - jev UFO je věc příliš vážná na to, aby byla ponechána pouze organizaci GEIPAN, ufologům, ufologickým společnostem a hlasu lidu,
 • - pokud je známo, nebyl ve Francii až dosud proveden žádný oficielní výzkum, který by přinesl vysvětlení jevu UFO,
 • - v návaznosti na zveřejnění Condonovy zprávy byl v USA pravděpodobně ve vší důvěrnosti takový výzkum prováděn a jeho závěry by stačily k vysvětlení desinformace, kterou tato země jak se zdá uplatnila, aby ochránila svou dominantní situaci a možná, aby vyloučila risiko ethnocidy, níže podepsaní mají tu čest požádat pana presidenta republiky, aby laskavě nařídil vyčerpávající výzkum jevu UFO za použití hypoteticko deduktivní metody převzaté ze štábů. Tento výzkum by měl spojovat velké kompetence v oblastech přímo dotčených: politika, vojenství, přírodní vědy, sociologie, filosofie a ufologie. Měl by mít za úkol vyvrátit nebo potvrdit mimozemské vysvětlení a popřípadě ozřejmit strategii uplatňovanou vetřelci a pokud možno i jejich prostředky. Po ukončeném ověřeni by tak vláda Francie byla schopna vytvořit specifické činnosti vědeckého výzkumu a informací, poté formulovat vlastní strategii a dále upevnit národní politiku vhodnou k uplatnění ve věcech obrany, bezpečnosti, výzkumu, zdraví a správy informací. Kromě jiného by tak získala vhodné prvky k rozhodování o tom jakou pozici je třeba zaujmout na mezinárodní scéně a se kterými informacemi by případně bylo nutné seznámit instituce a veřejné mínění.Versailles, 14.dubna 2008

 

 

Gilles Pinon, kontraadmirál (2s)

Jacques Costagliola, doktor medicíny

Claude Lavat, inženýr ESME (ESME – firma produkující tlaková a jiná regulační zařízení)

Francis Collot, chirurg

Alain Labèque, inženýr CNRS (CNRS - Le Centre National de la Recherche Scientifique,
Národní středisko vědeckého výzkumu)

Vincent Morin, MCU doktor elektroniky

Rémi Saumont, bývalý ředitel výzkumu INSERM (INSERM – l´Institut National de la Santé
et de la Recherche Médicale, Národní středisko zdraví a lékařského výzkumu)

 

 

Z francouzštiny přeložil: JUDr. Jiří Kult

 

Převzato:  http://www.exopolitika.cz/

 

 

Copyright © 2020 Matrix-2012.cz. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.