Vytisknout
Zobrazení: 20778

 

 

 

2

 

Tajemství Amenti 

7. Atlantská konspirace od finálního pádu Atlantidy po faraona Achnatona


7.1 Rekapitulace Atlantské konspirace

Pozn. Pro lepší srozumitelnost jsou kurzivou v tomto textu označeny aktivity Strážců.

Po finálním pádu Atlantidy přeživší obyvatelstvo migrovalo do celého světa, kde postupně začalo budovat nové civilizace. Bohužel i Soupeři v rámci Luciferiánské úmluvy, pokračovali v pronásledování těchto po celém světě se nově tvořících kristovských civilizací a samozřejmě že velkou pozornost věnovali Egyptu, kde zůstala pod přísným utajením ukryta všechna tajemství Sfingy, Velké pyramidy, Schránky úmluvy, Mostu (Archy) úmluvy, Agarty a Učení o vzestupu atd. a které Soupeři, od tehdy spojeni Luciferiánskou smlouvou, v rámci Atlantské konspirace, hodlali dobýt a dostat pod svoji celosvětovou kontrolu.
V této době dle klasické historie údajně probíhala na planetě doba kamenná a lidé se teprve učili používat pazourky - k smíchu nebo pláči? Pojďme se tedy podívat, co se v tomto období skutečně dělo - a že toho zajímavého bylo skutečně hodně. V každém případě mějme na paměti správné chápání představy o době kamenné v tom smyslu, že po pádu Atlantidy a odvezení krystalové technologie ze Země se lidské civilizace skutečně kulturně i technologicky posunuly zpět natolik, jako kdyby se naší dnešní civilizaci sebrala elektřina a ta by tak metaforicky řečeno - klesla na úroveň doby kamenné.


7.2 Templářská pečeť a evoluční objížďka přes Alkyon

Po genetických mutacích realizovaných v důsledku implementace ochranné Frekvenční ohrady, byl život na planetě opět velmi zakrnělý a těžký. Bez krystalové technologie a antigravitačních přístrojů muselo být vše uděláno ručně. Většina těchto rekonstrukčních prací byla dělána pod vedením Serres-Egypťanů, Annu-Melchizedeků a Hebrejců, tedy těch, kteří byli pověřeni (po omezení interdimenzionální komunikace v období pozemské karantény) ochranou výše uvedených tajemství (Melchizedekové/Muvariánci nebyli v této době již ve větším počtu na Zemi, ale stáhli se do Agarthy). Postupně se ale ukázalo, že genetické zkreslení genomu ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců bylo příliš závažného rozsahu a proto bylo Palaidoriánci rozhodnuto o nápravě těchto zkreslení prostřednictvím vynucené evoluce těchto ras prostřednictvím inkarnací v Hvězdném systému Alkyonu. Za tím účelem bylo morfogenetické pole těchto ras vyňato ze Sféry Amenti a bylo přemístěno do morfogenetického pole Alkyonu. Toto bylo realizováno úpravami v kvantových vláknech DNA a to tak, že bylo vyňato 6. frekvenční pásmo 2.vlákna, 6.pásmo 4.vlákna a 12.pásmo 5.vlákna. Toto vyčlenění ras Annu-Melchizedeka a Hebrejců ze Sféry Amenti a s tím korespondující genetická mutace je známa jako tzv. Templářská pečeť a byla realizována v období 8000 př.n.l..

Představitelé vedoucí společenské vrstvy těchto kultur byli Palaidoriánci z Agarty instruováni o tom, aby se, z důvodů nešíření této limitující genetické mutace do ostatních T-2 ras, jejich příslušníci nekřížili s ostatními T-2 rasami. Bohužel v následujících generacích si zejména Hebrejci začali tuto instrukci vykládat zcela obráceně, když ji považovali za důkaz své rasové nadřazenosti. Co všechno to dodnes způsobilo, asi nemusím explicitně rozvádět. Roli Strážců Mostu úmluvy pak postupně převzali Serres-Egypťané a originální Melchizedekové.
Po implementaci Templářské pečetě a odchodu Hebrejců a Annu-Melchizedeků ze Země se Egyptská civilizace více diverzifikovala a postupně expandovala do dalších regionů, jak podél Nilu směrem k Thébám a do Nubie, tak i mimo Egypt, zejména do Mezopotámie, Sumeru a Israele/Palestiny, kde postupně splynuli a promíchali se s dalšími lidskými kmeny a rasami. Serres-Egypťané a originální Melchizedekové zůstali v oblasti Gizy, kde pokračovali v opravách a další výstavbě své kultury a i ochraně Mostu úmluvy. Pod vedením Palaidoriánců z Agarty se rovněž věnovali opravě Atlantskou katastrofou poničené Velké pyramidě a Sfinze, kteréžto práce musely být prováděny zdlouhavě a ručně. Oprava Velké pyramidy byla dokončena v roce 5566 př.n.l. a stala se opět centrem náboženského života, i když jako teleportační stanice, v důsledku ochranné Frekvenční ohrady a z ní plynoucí pozemské karantény již nemohla sloužit. Oprava Sfingy byla dokončena o 100 let později v roce 5466 př.n.l., ale nesla v obličeji již víc podobností s pozemskými Serres-Egypťany, než se svými původními staviteli - Síriánskými Anunnaki. Přesto zůstalo zachováno původní lví tělo, jako památka na starobylou předlohu - Síriánskou Lví rasu.

V období kolem 3500 př.n.l. se situace opět začíná komplikovat a vzniká zde nejstarší Egyptská faraonská kultura kontrolovaná Soupeři, jako důsledek působení dalších lidských kultur a postupných infiltračních vlivů Soupeřů. Vědomosti o Mostu úmluvy, Sféře Amenti a Schránce úmluvy s UHF energetickými nástroji žezlem a berlí (používanými v křížové konfiguraci) se z bezpečnostních důvodů staly utajovanými skutečnostmi v uzavřeném okruhu Serres-Egyptských knězů a originálních Melchizedeků, pracujících pod vedením Palaidoriánců z Vnitřní země - Agarty.

Mimo toto úsilí lidských kristovských kultur o zakládání svých nových civilizací, probíhala paralelní činnost Soupeřů směřující k ovládnutí celosvětově se nově tvořících civilizačních center. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tuto činnost, která byla pro formování naší dnešní reality určující a rovněž tak určovala hlavní událostní linku a možnosti jak pokračovat a případně i úspěšně dokončit Záchrannou misi Amenti.


7.3 Atlantská konspirace od pádu Atlantidy po misi faraona Achnatona

A v tomto okamžiku našeho výkladu přichází na řadu objasnění mise faraona Achnatona, která poměrně zásadním způsobem ovlivnila další vývoj událostí. Pojďme se tedy podívat, co se vlastně tehdy, v nastávající době 2.vzestupné vlny z Alkyonu se vrátivší rasy Annu-Melchizedeka událo, když víme, že Egypt byl v této době pod kontrolou s Anunnaki soupeřících Drakoniánců.


7.4 Atlantské konspirace - mise faraona Achnatona

1353 př.n.l. - Mise faraona Achnatona - smyslem událostí kolem mise faraona Achnatona byl organizovaný pokus o návrat celé pozemské Hyksosské královské linie Luciferiánských Anunnaků a jejich spojenců z Galaktické federace pod mírovou Smaragdovou úmluvu Strážců a to prostřednictvím bio-regeneračního programu, kdy k nápravě Hyksosského rodokmenu byl využit genom Serres-Egypťanů. Šlo vlastně o komplexní plán na zužitkování 2.vlny návratu rasy Annu-Melchizedeka z jejich "evoluční, bio-regenerační objížďky" na Alkyonu poté, co byla z jejich morfogenetiky vyjmuta Templářská pečeť, implementovaná jim v období 8000 př.n.l., kdyby tato (nyní Zákon Jednoty opětovně respektující) hybridní rasa Anunnaků v podstatě na Zemi nahradila "již nežádoucí" rasu "signovaných" Templářů, kteří by posléze přešli do vlastního bio-regeneračního programu. Provedením tohoto úkolu byl Strážci pověřen faraon Achnaton (čistokrevný Anunnaki z Koncilu ze Síria, inkarnován v roce 1398 př.n.l. v Thébách, po otci Serres-Egypťan, po matce Annu-Melchizedek), který po pohnutém průběhu svého života  (kdy byl mimo jiné k provádění vzestupů školen v Agartě) ovšem ve finále selhal, opustil zájmy prosazované Strážci a Serres-Egypťany a misi do úspěšného konce nedotáhl. V tehdy vrcholících bojích mezi Luciferiánskými Anunnaki a Drakoniánci se odklonil od záměru Strážců a Serres-Egypťanů a přidal se na stranu Luciferiánských Anunnaki. Při organizování vzestupů,  které prováděl po dobu 5 let, začal výrazně preferovat svou mateřskou rodovou linii - Anunnacké Hyksosské příslušníky rasy Annu-Melchizedeka, což zapříčinilo velké spory jak se Serres-Egypťany, kteří měli samozřejmě zájem i o vzestup příslušníků připravených lidských kristovských ras T-2, tak i s v Egyptu vládnoucími Drakoniánci, kteří naopak usilovali o ovládnutí provozu nad Síněmi Amenti a zastavením provádění vzestupů pro kohokoliv. Tento spor skončil jeho usmrcením, organizovaným jeho strýcem Haremhabem, který byl jeho hlavním soupeřem, aniž by tak svoji misi dovedl do úspěšného konce.

V průběhu působení faraona Achnatona došlo ke Strážci kontrolovanému sloučení Sféry Amenti se Zemí a tak mohl být opět organizován vzestup a to pro všechny lidské kristovské rasy a nejen pro z Alkyonu vrátivší se Annu-Melchizedeky a to prostřednictvím portálů Síní Amenti, které byly za tím účelem otevřeny v roce 1374 př.n.l.. Nicméně Achnaton odmítl asistovat při vzestupu jiným rasám, což zapříčinilo vznik rozporů. A když posléze zjistil, že vzestup začínají organizovat i samotní Serres-Egypťané bez něho, došlo mezi nimi k potyčce, v průběhu které došlo k poškození energetických nástrojů Schránky úmluvy a rozštěpení samotné Sféry Amenti.

V důsledku tohoto poškození Sféry Amenti došlo k nepatřičnému a nežádoucímu otevření dimenzionálních průchodů do nižších podsvětí dimenzí D1 a D2, odkud došlo ke kontaminování Sféry Amenti temnými silami a tedy i těch Duší, které takto poškozenou Sférou Amenti chaoticky prošly. Tomuto nežádoucímu provozu ve Sféře Amenti sice Strážci-Elohimové bez prodlení učinili přítrž, ale přesto bylo nutno tuto situaci napravit. Tato náprava byla realizována v podobě druhé morfogenetické pečeti, která je známá jako tzv. 2.Templářská-Axionová pečeť, kterou byla na úrovni individuálního morfogenetického pole zablokována možnost vzestupu na Taru všem Duším, které přišly do kontaktu s kontaminovanou Sférou Amenti. Toto vzestup znemožňující opatření se týkalo nejen příslušníků hybridní rasy Annu-Melchizedeka, ale i kristovských Serres-Egypťanů a postupně se bohužel, skrze další generace a křížení inkarnátů rozšířilo po celém světě, nicméně dnes výrazně převažuje u ras Annu-Melchizedeků a Hebrejců. Konkrétně tato pečeť vypadala tak, že v kvantové DNA byla zablokována - 6.pásmo 1.vlákna (D1), 6.pásmo 5.vlákna (D5) a 6.pásmo 6.vlákna (D6). Byla to tedy právě tato numerická kombinace zablokovaného šestého frekvenčního pásma tří vláken DNA (zablokovaných dimenzí), která dala vzniknout symbolismu čísla 666, které tak označilo a dodnes značí odkaz na podíl temných sil v morfogenetice některých lidských jedinců a skupin (nepřesně označované jako signum Bestie), i když, jak víme, jeho originální původ sahá mnohem dál do hlubší minulosti, do období vzniku Anunnaki rasy Nefilimů a jejich blokačního signování po Tisíciletých válkách, o čemž jsme si  již ale vyprávěli. Administrací této 2.Templářské-Axionové pečetě byli ustanoveni Strážci - konkrétně Arkturiánci, kteří rozhodli, že takto signovaná Duše musela (s cílem očisty a průkazu, že se navrátila pod Zákon Jednoty) postupně projít skrze hvězdné systémy:

Teprve průchodem těmito sférami a učením se Zákona Jediného, se mohla 2.Templářskou-Axionovou pečetí označená Duše "poléčit" a opět uvažovat o své další evoluci - vzestupu. Mnoho lidí v současnosti tak nese část nebo i celou tuto pečeť ve svém "dědictví" a je jen na nich, zda s tím chtějí něco dělat. Nemusí ale čekat, až si jejich Duše po smrti svého inkarnáta bude moci svoji situaci prohlédnout, ale mohou se ještě za svého současného života orientovat na spirituální nauky a učit se Zákonům Jednoty a tak pracovat na tom, aby se vlivu této blokační pečetě definitivně zbavili a tak připravili své tělo a kvalifikovali se k zpětnému návratu a vzestupu na Taru, křesťansky řečeno - spasili svoji Duši a vstoupili do Království nebeského a to zejména v situaci, kdy k tomu opět zrají vhodné podmínky v současném  SAC 2000-2022.

Jak vidíme, situace se v průběhu mise faraona Achnatona velmi zkomplikovala a proto není ani divu, že Galaktická federace v důsledku výše popsaného vývoje událostí odstoupila od Smaragdové úmluvy a i Strážci (konkrétně organizátoři Achnatonovy mise - Elohimové z HU-3) byli velmi roztrpčeni tímto vývojem událostí. Důležitými nežádoucími výsledky těchto neblahých událostí pak bylo mj. i to, že bylo ze strany Strážců přistoupeno k deaktivaci energetických nástrojů Schránky úmluvy a tím i zastavení možnosti využívat teleportační zařízení - Most/Archu úmluvy v Egyptě k interdimenzionálnímu cestování, vzestupům a dalším aplikacím (terapeutickým,...) interdimenzionální fyziky. Na místo Strážců Mostu/Archy úmluvy nastoupili po zkompromitovaných Annu-Melchizedecích a Hebrejcích příslušníci další originální lidské kristovské rasy - Hibiruánci/Aryánci. Rozštěpená a neprovozuschopná Sféra Amenti byla přemístěna do ochranné karantény a vstupní portály do Agarty byly uzavřeny pro všechny kultury a rasy z povrchu planety. Další vývoj v této situaci musel čekat až na další období SAC 196 př.n.l., kdy pomyslný štafetový kolík spolupráce se Strážci a tedy i přípravu na úspěšný průběh tohoto budoucího období převzala skupina známá jako tzv. Bratrstvo Essenských.

Nyní se však ještě na chvíli vraťme a dokončeme si stručně další klíčové události v průběhu Atlantské konspirace v období po odeznění neúspěšné mise faraona Achnatona.

906 př.n.l. - Pád Šalamounova chrámu - Král Šalamoun, po svém otci Hyksosském králi Davidovi, ale po matce Serres-Egypťan byl pod vedením Galaktické federace veden k tomu, aby se opětovně pokusil ukrást Schránku úmluvy (z držení Drakoniánců) a navázal na záměr ohledně dobytí Hebrejského kristovského lidské kmene v Israeli, této "země zaslíbené" a pokročil tak ve snahách o dosažení celosvětové dominance v rámci Luciferiánské úmluvy. Když se mu pak i skutečně podařilo Schránku úmluvy ukrást a ukrýt ji ve svém chrámu, vstoupili do situace Strážci (konkrétně v tomto případě Serres-Plejáďané) s cílem nedopustit, aby bylo možno využít tyto nástroje k útoku proti "zaslíbené zemi" Israeli, obydleném Hebrejským kristovským kmenem. Zahájili proto organizaci své mise s cílem, získat Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu zpět. Na tuto aktivitu zareagovala Galaktická federace, která chtěla Strážce předejít a prostřednictvím teleportačního paprsku se pokusili Schránku úmluvy z Šalamounova chrámu vyzvednout předtím, než by se to případně podařilo Strážcům. Tento pokus jim však nevyšel a namísto toho došlo ke kompletnímu zničení celého Šalamounova chrámu. Strážci pak měli situaci zjednodušenou a tak se jim podařilo Schránku úmluvy získat do svých rukou a zabránit tak i tomuto pokusu o progresi v Luciferiánské či Drakoniánské, světovládné agendě,

26 př.n.l. - Římská invaze - Drakoniánská agenda již po staletí vládnoucí v Egyptě zareagovala na postupný civilizační pohyb a zahájila svoji expanzi proti dalšímu kristovskému centru na Apeninském poloostrově - Iónskému císařství. Nakonec se jim podařilo porazit i tuto lidskou kulturu/andělský kmen a převrátit ji ve svoji vlastní silnou základnu známou jako Římské císařství. Postupně infiltrovali celou tuto oblast, zmanipulovali zdejší spirituální učení a nakonec položili základy toho, co dodnes známe jako velmi účinný, komplexní a dogmatický nástroj nadvlády - tedy Římsko-katolickou církev a její kruté, genocidními křižáckými výpravami správně charakterizovatelné, náboženství. 1.(drakoniánská) Říše římská byla na světě.

23 n.l. - Mise Essenských - Byla vyprojektována Strážci s cílem dosáhnout nápravy v klíčových záležitostech Záchranné mise Amenti, kterými byly zejména - znovu získání, znovu ukradené Schránky úmluvy a jejich energetických nástrojů - žezla a berle a dále realizací některých nápravných opatření (problémů vzniklých v době faraona Achnatona), umožňujících žádoucí průběh dalšího období možného hromadného vzestupu - SAC 2000-2022. Za tím účelem byla vyslána v rámci Essenského bratrstva na misi (inkarnaci) skupina zasvěcenců, kteří byli pověřeni realizací těchto záměrů. Tito zasvěcenci se soustředili kolem tří klíčových osob - Jana Křtitele, Ježíše a Marie, vůči kterým bylo následně organizováno ohromné pronásledování ze strany Soupeřů, zejména Galaktickou federací a Luciferiánskými a Jehoviánskými Anunnaky a jejich Hyksosských Templářských a Annu-Melchizedek pozemských iluminátských loutek. Bez dalších podrobností, které si řekneme později je potřeba vědět alespoň tolik, že tato Mise  Essenských skončila pouze částečným úspěchem. Podařilo se dosáhnout navrácení Schránky úmluvy do rukou Strážců, ale z jejich energetických nástrojů se podařilo zpět získat pouze žezlo, přičemž berli nikoliv, ta zůstala i nadále v rukou Galaktické federace a Hyksosské templářské iluminátské linie. Rovněž z dalších nápravných opatření se jim podařilo dosáhnout pouze některých a tak lze říct, že tato mise nastolila v situaci, z hlediska alternativ průběhu SAC 2000-2022, jakoby patovou či vyrovnanou situaci. Jednou z věcí, kterou se jim nepodařilo úspěšně dotáhnout do konce bylo přetrvávající nežádoucí reverzní energetické propojení pozemského tzv. Merkaba pole na planetu Nibiru a i Nibiruánská diodová krystalová síť NDCG zůstala v provozu. Na tuto jejich misi, s cílem ji dokončit, později navázala mise krále Artuše a jeho rytířů kulatého stolu, ale o tom všem si něco víc řekneme až později. Naopak jednou z věcí, kterou se napravit podařilo byla oprava rozdělené Sféry Amenti a opětovné začlenění morfogenetického pole Hebrejské rasy (vrátivší se z "bio-regenerace" v Alkyonu) do ní. Touto opravou Sféry Amenti bylo dosaženo opětovné možnosti vzestupu pro všechny pozemské kristovské lidské rasy/kmeny T-2 v tehdy budoucím SAC 2000-2022, což je skutečnou podstatou Evangelia čili tzv. Dobré zprávy či Radostné zvěsti. No a samozřejmě, že s tímto SAC 2000-2022 souvisí i prorokovaný tzv. Druhý příchod Krista a jeho účinkování v dnešních dnech SAC 2000-2022.

Pojďme se nyní poněkud podrobněji podívat na období mise Essenských, která byla pro naši dnešní situaci tak klíčová. Na tomto notoricky známém příběhu si rovněž budeme moci ukázat míru manipulace a falzifikace, s jakou jsou dnešnímu lidstvu prezentovány všechny historické události, jakož i celý kontext lidské planetární situace.


7.5 Essenské bratrstvo a jejich dvě skupiny (1240 př.n.l. - 12 př.n.l.)

Velmi neblahým důsledkem Achnatonova velkého fiaska a selhání se stalo to, že došlo k významnějším rozporům a rozdělením mezi Strážci - konkrétně Elohimy z HU-3, koncilem ze Síria z HU-2 a Konfederací Ra, tedy mezi dosavadními klíčovými zastánci a pomocníky lidských kristovských ras. Elohimové v podstatě rezignovali na svůj zájem na zabezpečení vzestupu lidských ras T-2 a ochraně Annu-Melchizedeků a Hebrejců, kteří byli v bio-regeneračním programu, v důsledku čehož se věci postupně dostávaly do většího a většího nepořádku a chaosu. Elohimové nakonec začali preferovat pouze jediný způsob jak zabezpečit genetickou čistotu lidstva a to přísnou nadvládou mužů nad ženami a jejich možnostmi kontrolovat s kým budou mít potomky a proto požadovali zavedení diskriminace pohlaví. Tím chtěli zabezpečit genetickou kontrolu toho, kdo bude moci napříště přistoupit k vzestupu a kdo nikoliv. Přiklonili se tak k dřívějšímu, patriarchálnímu učení Kněžstva Melchizedeka z dob Atlantidy, dávno před misí faraóna Achnatona v Egyptě. Toto řešení se však nelíbilo ostatním Strážcům a tak nakonec byla v tomto kontroverzním duchu provedena výzva Konfederaci RA, aby rozhodla a o dalším postupu. Ti se přiklonili k názoru, že Elohimy navrhovaná diskriminační strategie (patriarchální židovské náboženství) by nebyla prospěšná pro další lidskou evoluci a neschválili ji a naopak stanovili, že pro další lidskou evoluci bude zapotřebí zrenovovat poškozenou Sféru Amenti tak, aby skrze ní v nejbližším dalším možném období SAC - tedy v období 2000-2022 n.l. opět mohly masově vzestoupit všechny pozemské kristovské rasy T-2 a tyto za tím účelem k tomu připravovat - tedy rozhodli o nediskriminační cestě k vzestupu a další etapě Záchranné mise Amenti.

A tak kolem roku 1240 př.n.l. - Azurité a Elohimové (pracující společně prostřednictvím originální rasy Melchizedeka) založili tzv. Essenské bratrstvo, vyznávající tuto nediskriminační bezpečnostní evoluční filosofii. V době svého příchodu na Zem bylo toto bratrstvo složeno z 25 rodin originální rasy Melchizedeka. Jejich úkolem bylo přinášet nezkreslené učení Zákona Jednoty ostatním pozemským rasám a skrze ně tak veškeré lidstvo připravovat na další masovou vzestupnou vlnu, o které se samozřejmě vědělo, že se odehraje v období SAC 2000-2022 n.l.. Jak již víme, příslušníci originální rasy Melchizedeka, kteří se již dříve začali křížit s příslušníky originální rasy Hibiru tak přivedli na svět křížence známé jako Hebrejci. A právě v jejich prostředí postupně vznikaly dvě širší, samostatné větve Essenských, na což zareagovali Elohimové, kteří Hebrejce podporovali ale opětovně začali projekt tlačit vlastním diskriminačně - patriarchálním směrem. Z důvodu nesouhlasu s obnovováním původně odmítnutého patriarchálního náboženství se kolem roku 1150 př.n.l. Kněžstvo Ur rozhodlo odloučit se od tohoto většinového proudu Essenského bratrstva (narůstajícího diskriminačního, židovského patriarchátu) a věnovat se ochraně několika vybraných, geneticky čistých essenských rodin ras Melchizedeka a Hibiru, věrných schválené nediskriminační evoluční cestě a masovému vzestupu v období SAC 2000-2022 pro všechny pozemské lidské rasy. Snahou této vyčleněné skupiny bylo vyčistit znečištěné patriarchální učení a obnovit evoluční cestu pro všechny rasy v období příštího SAC 2000-2022. V roce 700 př.n.l. Konfederace RA výslovně pověřila Azurity dohledem nad tímto schváleným evolučním vývojem lidstva pro všechny rasy a opětovně je zařadila mezi Palaidoriánce, žijící v Agartě. Tito se pak přímo spojili se zástupci Kněžstva UR a jejich chráněnými pozemskými Essejskými rodinami a společně vešli ve známost jako tzv. Modrý plamen Melchizedeka.

Původní, patriarchálně orientované Kněžstvo Melchizedeka (podporované Elohimy) bylo v té době aktivní již od roku cca 1982 př.n.l., tj.v dobách před činností faraona Achnatona v Egyptě. Tehdy, v roce 1979 př.n.l., se jeden nesmrtelný Nefilim, siriánsko-humanoidní hybrid z dob 2.osídlení dostal na Zemi a přinesl s sebou patriarchální verzi chrámového náboženství, které obnášelo poznatky o vzestupu a tom, jak geneticky ochránit jím vybrané - vyvolené - rasy Hibiru a Aryan před tím, aby jim nebyl vzestup znemožněn. Vešel ve známost pod jménem Melchizedek, král Salemu (později se ze Salem stal JeruSalem), ale známějším se stal pod jménem Jehovah. A tak se toto chrámové učení tohoto rasově diskriminujícího Nefilim-Anunnakiho následně stalo výchozím aspektem patriarchálního Judaismu, který tak má dodnes ve svých kabalistických kořenech tuto výjimečnost a vyvolenost ras Hibiru, Aryan a Hebrejců zakotvenu. Tento patriarchálně orientovaný Nefilim Jehovah a jemu sloužící Hebrejští Essenští vešli ve známost jako tzv. Chrám Melchizedeka a byli to oni, kdo byli přímými potomky těch Hebrejských Melchizedeků, kteří v období 8000 př.n.l. obdrželi blokační Templářskou pečeť a jejíchž morfogenetické pole zůstalo na Alkyonu, nebylo do Sféry Amenti integrováno a jejich vzestup tak do té doby nebylo možné uskutečnit. A byla to právě tato Hebrejská skupina Chrámu Melchizedeka, kterou tehdy již nikoliv nestranní Elohimové učili, že právě je si bůh - tedy oni vyvolili k tomu, aby drželi klíče k vzestupu a že oni jsou vyvoleným božím národem, kterážto víra a přesvědčení u nich trvá dodnes. Tato jejich linie je tedy tou osou příběhů Staré zákona a jeho elitních postav jako byli Noe, Abraham, Mojžíš, David, Šalamoun a jejich bůh Izraele - Jehova.

V roce 196 př.n.l. zahájili svoji práci na Zemi Azurité spolu s Koncilem ze Síria tím, že se pokusili o nápravu narůstajících rozporů uvnitř rodin Essenských a to tak, že zkombinovali obě dvě hlavní věroučné větve essenských -  židovstva (novější učení Strážci podporovaných stoupenců Modrého plamene Melchizedeka a staršího učení Nefilimem Jehovou protěžovaného Chrámu Melchizedeka - tedy vzestup pro všechny versus diskriminačně-patriarchální učení a vzestup jen pro někoho). Navzdory poměrné úspěšnosti snahy Azuritů o překonání těchto věroučných rozporů a sjednocení, přece jen zůstalo toto židovské náboženství rozpolceno na dvě výše uvedené a stále stejně nesmiřitelné skupiny. Patriarchálně a diskriminačně orientovaná Jehovova skupina Chrámu Melchizedeka pak později těžce destruktivně ovlivnila i celé křesťanské hnutí (vycházející z novějšího učení stoupenců Modrého plamene Melchizedeka) a další evoluční vývoj. Na rozdíl od této patriarchální židovské skupiny Chrámu Melchizedeka, druhá skupina Modrého plamene Melchizedeka neobsahovala ve své genetice blokující Templářskou pečeť a tak jejich morfogenetické pole bylo obsaženo ve Sféře Amenti a byli tudíž k vzestupu skrze ni kvalifikováni. A právě tato skupina Modrého plamene Melchizedeka byla tou, uvnitř které účinkovala tajná zasvěcenecká skupinka, která byla ze strany Azuritů zasvěcena do všech tajemství Sféry Amenti, Síní Amenti, Mostu/Archy úmluvy a nauk o účelu reinkarnace ras, vzestoupení, mimozemské realitě i skutečné historii lidstva. Byli vyučováni v původních naukách Zákona Jednoty a nepatriarchálního (ženy nediskriminujícího) všelidového, humanistického bratrského náboženství, ze kterého vyrůstalo první křesťanství. A tak sice nesmiřitelně, ale bez větších třenic vedle sebe koexistovaly dvě skupiny židovstva/essenských a to až do období 12 př.n.l., kdy Azurité spustili další etapu událostí, nezbytných k umožnění masového vzestupu v období SAC 2000-2022. Na scénu dějin přichází mise Jana Křtitele, Ježíše a Marie.8.  Mise Ježíše Krista


8.1  Jan Křtitel, Ježíš, Marie a podstata jejich mise

Jak vidíme, ani tato mise nedokázala napravit všechny problémy, které stály v cestě úspěšnému a pokojnému průběhu příštího SAC 2000-2022 (naši současnosti), proto bylo potřeba v těchto aktivitách pokračovat. Další pokus, který se odhrál s cílem dokončit tuto misi tří Essenských zasvěcenců nás posouvá do doby krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Pojďme si tedy žíci rovněž něco pravdivého k této již nedávné etapě lidských, pozemských dějin.


8.2. Mise krále Artuše a Rytířů kulatého stolu


8.3  Křížové výpravy proti Albigenským, invaze do Ameriky, nástup iluminátů


8.4. Zeta Rigeliánci přicházejí na scénu, kontext jejich působení

Nicméně v tomto okamžiku se dostáváme v našem výkladu do místa, kde je načase, abychom si podrobněji popsali naše Soupeře. Pojďme se tedy podívat na to, jak lze tyto lidské protivníky strukturovat s tím, že v této podobě se s nimi Strážci a současné lidstvo setkávají na prahu našeho současného SAC 2000-2022.

 


9. Vnitřní struktura Soupeřů


V průběhu našeho vyprávění jsme se postupně setkali s celou řadou kolektivů a společenství, které souhrnně vystupují v roli anti-kristovsky orientovaných Soupeřů. Pojďme se nyní poněkud podrobněji a systematičtěji podívat na tyto kolektivy, které v poslední fázi současného SAC pragmaticky uzavírají různé koalice a aliance. Můžeme si je strukturovat do 12-ti samostatně operujících společenství, přičemž teprve nedávno se spojili dohromady a proto si je nazveme UIR neboli - Spojené hnutí odporu Soupeřů, o nichž již víme, že se účelově spojili proti Centrálnímu zdroji či Bohu a proti povzneseným bytostem, stojí na straně zla, vyznávají temnotu a neřídí se Zákony Jednoty. Všech 12 společenství dnes tvoří tzv. Luciferovu Armádu a jakousi protisílu vůči Zdroji, povzneseným bytostem, IAFW (ohromné Intergalaktické sdružení svobodných světů – zakladatelé Guardian Alliance, jakési své Delta Force:) a Guardian Alliance – Společenstvu Strážců, kteří stojí na straně dobra, vyznávají světlo actí zákony Jednoty. Společně mají v úmyslu zvítězit v současném dramatu a dosáhnout tak relativně velkého vítězství ve svém odboji vůči Zdroji a podrobení si planetárních zdrojů i lidstva jako biologického druhu. Jejich vítězství by pro lidstvo bylo v mnohém velmi neblahé. Základní způsob jejich práce v naší D3 je infiltrace mezi kristovské andělské kmeny skrze své pozemské hybridní rasy, známé jako Ilumináti a skrze jejich loutko-vedení (vědomé i nevědomé) ovládnutí rozhodovacích, mocenských, mediálních a silových pozic v lidských organizacích, s následným převzetím jejích správy se silovými, donucovacími složkami v pozadí. Samozřejmě, vše kryto vícenásobnou vrstvou mystifikací a falešných informací s cílem zmást kauzální a logické uvažování ovládnutých lidských společenství (národů) aby tito nedokázali správně identifikovat svoji situaci. Přestože tedy Ilumináti tvoří velikou minoritu v ovládnutých společenstvích, drží ve svých rukou klíčové právní, ekonomické, informační, energetické a silové (královské) pravomoci, které jim umožňují takto ovládnutému společenství vládnout s konečným cílem stanoveným jejich ET sponzory - stáhnout naši Zemi a všechny kristovské andělské kmeny do jejich reverzního Fantomového matrixu, ovládnout systém pozemských Hvězdných bran a tím získat kontrolu nad interdimenzionálním provozem v celém tomto našem, potažmo poté již jen jejich, vesmíru. A přitom celá tato gigantická šachová partie jde do finále v našem SAC 2000-2022. Pojďme se tedy podrobněji podívat na tyto anti-kristovské síly a vlivy, naše Soupeře, kteří se do této anti-kristovské sjednocené formace - UIR uspořádali v roce 2000.


Nekromitoni z Andromédy (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z Andromedy, jsou zakládajícím a vedoucím kolektivem v UIR)


Luciferiáni z Alfa Centauri A, B a C (C je Proxima Centauri) a Modrá rasa kentauřanů (jedná se o hybridní rasu padlých Anu-Serafimů z Omega Centauri)


Zeta Rigeliánci a Zeta Retikuli rasa Zefelium, tzv. Greys – Šediváci (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega)


Drakoniánci z Omikronu (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega, ovládají morfing - změnu podoby)


Drakosové (jedná se o padlou hybridní lidsko-serafimskou rasu Drakoniánců z Orionské konfederace)


Reptiliánci z Odedikronu (jedná se o padlé Serafímy ze systému Lyra/Vega a Alnilam z Orionu)


Mardukovi luciferiánští Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)


Marduk-Draminové - satanističtí Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)


Enlilovi Anunnaki z Odedikronu (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)


Jehovovi Anunnaki (jedná se o padlý kolektiv Annu-Elohim, soustředěný kolem padlého avatara z D11 - Jehovy)


Samjasovi luciferiánští Anunnaki z Plejád (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)


Thoth-Enki-Zephelium Anunnaki (jedná se o hybridní rasu padlých Annu-Serafimů z  Lyry/Aveyonu)

Na závěr si jen poznamenejme, že s tím jak jde celá diskutovaná šachová partie do finále, děje i uvnitř UIR se velmi a rychle mění, takže v dnešních dnech je aktuální koaliční situace již jiná. Dlužno podotknout, že na misku vah strany Soupeřů se nově tlačí zejména kolektivy kolem drakoniánských Nekromitonů (Černá agenda), na úkor kolektivů padlých andělů, Anunnaků (Belial agendy). O tom si však něco víc řekneme až v závěru našeho seriálu. Předtím se však ještě vrátíme ke klíčovým  událostem 20.století.

 


10. Klíčové události 20.století


10.1 Druhá světová válka


10.2 Studená válka, invaze z Orionu a Hvězdné války


10.3 Rudý pulz, projekt Montauk (1972 - 1992)


10.4 Intervence Strážců a jejich přístup k řešení vzniklé situace (1983 - 1992)11. Finální drama 1987-2000, tři cesty do budoucnosti 2000 - 2022


11.1 Hlavní dějotvorné události od roku 1992 do zahájení SAC ve vztazích UIR a GA

Pro přehlednou rekapitulaci těchto dějů si nyní přesněji seskupme hlavní hráče vystupující v našem Finálním dramatu. Obecně samozřejmě vycházíme z toho, že Kristovské síly se soustředí kolem skupiny Strážců - tzv.Guardian Alliance a jejich protivníci se soustředí do účelově proměnlivé koalice Soupeřů - v naší současnosti v podobě tzv. UIR. Předmětné zájmové kolektivy jsme si již podrobněji specifikovali a tak pro naše nynější účely si pojďme aktuálně účelově strukturovat naše hráče do šesti níže uvedených zájmových skupin, z nichž pouze skupina A stojí na straně současného andělského T-2 lidstva:

 1. Guardian Alliance a Indigo týmy (GA+IT) - Strážci a tzv. Diamantová agenda
 2. Annunaki kolektivy tzv. padlých andělů (tzv. Belial agenda)
  1. Samjase-Luciferiáni z Plejád
  2. Enlil-Nibiruánští Luciferiáni z Odedikronu
  3. Thoth/Enki-Nibiruánci/Zefelium
  4. Marduk-Luciferiáni (ze skupiny Galaktické federace)
  5. Marduk-Dramin satanisté (ze skupiny Galaktické federace)
  6. Jehova Anunnaki (Bipedal Doplhin)
 3. Dočasné a účelové spojenectví :
  1. Zeta Rigeliánců a Zeta Retikuli - tzv. šediváci rasy Zefelium
  2. Nekromiton Androméďanů - stvořitelé Nefilimů, míšenců Androméďanů a Anunaků
 4. Dočasné a účelové spojenectví : (tzv. agenda Černého slunce)
  1. Drakoniánců z Omikronu
  2. Drakosanů
  3. Reptiliánců z Odedikronu
 5. Kentaurští modří Luciferiáni z Alfa Centauri A, B, C


Tyto výše uvedené, dočasně ustanovené koalice tak představují naše hlavní hráče Finálního dramatu a nyní se již podívejme na chronologický přehled hlavních událostí, které jsou předmětem našeho zájmu a to zhruba od roku 1992 do začátku SAC, kdy začíná startovat další otevřené kolečko událostí typu akce-reakce.

Skupina C se mohla vrátit k další, vyšší aktivaci a součinnosti svých sítí Phi-Ex a Falcon.


11.2 Některé motivace a souvislosti


11.3 Plán a přípravy Strážců na průběh SAC 2000-2022

Až do tohoto okamžiku bylo o plánech a přípravách na průběh SAC možno psát z pozice plán = realizace, tedy to co bylo naplánováno se i cca uskutečnilo. Nicméně v období bezprostředních příprav a zahájení SAC se v důsledku intenzivní činnosti Soupeřů - UIR a jejich oficiálního vyhlášení války muselo od plánů ustoupit a skutečný průběh SAC 2000-2022 přizpůsobit této akcelerující době - apokalyptické koncovce miliony pozemských let trvající šachové partii. Jak tedy vidíme, v závěru minulého století a na začátku 21.století - odstartováním SAC vedle sebe běžely jakoby dvě paralelní osy událostí - snahy lidstva a Strážců o realizaci naplánovaného průběhu SAC 2000-2022 (dokončení Záchranné mise Amenti skrze hromadnou vzestupnou vlnu využitelnou všemi pozemskými andělskými rasami T-2 a bifurkační BZP Projekt mezidimenzionálního posunu vzestupné Země) a vedle toho reálné protipůsobení sjednocených koalic Soupeřů, přičemž se tyto dvě souběžné událostní linie jakoby protkly v roce 2000, otevřeným (pro drtivou většinu lidstva však nevědomým) vyhlášením války lidstvu, dne12.9.2000 ze strany Soupeřů. Tímto okamžikem vzaly všechny plány a snahy o mírový, koordinovaný a poklidný průběh SAC za své a začala nová, konfrontační a daleko interaktivnější etapa, která samozřejmě probíhá dodnes a která přinesla (a asi i přinese) i další nové a neočekávané zvraty. Mj. však přinesla opětovné ochranné působení Strážců nad lidstvem, protože to by bez jejich pomoci a asistence (vzhledem ke stále nízké úrovní své emancipace) již nemělo šanci samo krizovou situaci, ve které však opět začalo jít o víc než jen o situaci na Zemi, zvládnout. Proto ta reakce ze strany Strážců, posvěcená z nejvyššího evolučního patra (HU-5) inteligencí Breneau - vyhlášení Krizového intervenčního plánu. Válečným stavem na Zemi se totiž v krizi ocitl opět celý náš vesmír, potažmo HU-1 až HU-5, nejenom naše a sousední (vzestup řešící) "vesmírné" patro HU-1 a HU-2 (D1 až D6). Reakce Soupeřů na sebe nenechaly dlouho čekat a tak jsme dnes již všichni přímými svědky těchto globálních událostí a i když ne vždy jim správně rozumíme, přesto bytostně cítíme, že něco není hodně v pořádku. Tato nová válečná etapa v koncovce naší šachové partie o sobě dala důrazně vědět dnem 11.9.2001, kdy notoricky známou, teroristickými útoky kamuflovanou záminkou/katastrofou Světového obchodního centra v New Yorku (WTC) bylo ze strany Soupeřů-UIR zahájeno úsilí o vyprovokování 3.světové války s cílem definitivně destabilizovat průběh SAC 2000-2022, zničit Sféru Amenti, dosáhnout snížení vibrací Pozemské mřížky a tuto připojit na své PINy, ovládnout pozemský Planetární hvězdný komplex - Síně Amenti, znemožnit hromadný přestup připraveného lidstva do BZP Země (dokončení Záchranné mise Amenti) a dokončit celé její stažení do svého anti-kristovského, Fantomového světa. Na závěr si uveďme, že pokud by základní koaliční situace na straně Soupeřů - UIR zůstala v tomto apokalytickém období nezměněna, pravděpodobně by pro Strážce nebyl zásadní problém ukočírovat průběh SAC v žádoucím průběhu. Nicméně tato premisa se nenaplnila. Na straně Soupeřů totiž v tomto finiši došlo k poměrně dramatickému zvratu, kdy to do hry vstoupili noví zájemci o vítězství (jiní než ti, které jsme si již identifikovali). Tito noví zájemci prokázali takovou sílu a možnosti, že zcela ovládli dění v UIR, toto zcela rozvrátili a převzali v něm vedoucí úlohu. Jejich cíle se pak staly natolik dalekosáhlé, že např. Anunnakové opětovně odstoupili od soupeření se Strážci a naopak, opětovně zahájili jednání o "vstup pod jejich ochranná křídla". Pro dokreslení nově nastalé situace (hovoříme o roku cca 2004) lze uvést, že nepříznivé důsledky, vyplývající z nové přítomnosti této nové skupiny Soupeřů (nazvěme si je např. Budhara) jsou natolik dalekosáhlé, že v celém našem vesmíru/matrixu byl poprvé od svého vzniku (950 miliard let !) uveden do aktivace "autoimunitní proces" zvaný HetharO, v rámci kterého dochází k emisím originálních kristovských matric, využitelných připravenými Vědomími k náležité reakci. Ale o všech těchto věcech, které opět předpokládají hlubší teoretické znalosti, si budeme případně vyprávět až zas někdy příště, pokud tedy na to ještě bude čas.

Na závěr této "historické části" našeho seriálu si ještě řekneme něco víc k samotnému pojmu SAC 2000-2022 - Hvězdnému aktivačnímu cyklu, čímž bychom si měli zkompletovat docela ucelenou představu o světě ve kterém žijeme a co od něj můžeme čekat v blízké budoucnosti a tím se i dostatečně uschopnit k tomu, abychom si svůj život i smrt mohli vzít zpět do svých vlastních rukou. A tomu se budeme věnovat v příští, poslední části našeho povídání.

Vážení čtenáři následujícím dílem jsem měl v plánu ukončit svůj seriál O čem to všechno. Tématem tohoto závěrečného dílu měl být SAC 2000-2022, tedy něco podrobnějšího k právě probíhajícímu velmi významnému transformačnímu období. S tím je na místě předpokládat i diskusi, v rámci které bych případně i dovysvětlil, co by Vás konkrétněji zajímalo. Nicméně časově to vyšlo tak, že celou první polovinu září nebudu mít příležitost se s Vámi v diskusi setkat a proto jsem se rozhodl, odložit vydání tohoto posledního dílu až někdy na druhou polovinu září 09, kdy bych opět měl být přítomen a seriál včetně diskuse k němu tak dokončit (nakonec to dopadlo tak, že seriál jsem dokončil až o cca měsíc později a téma poslední části jsem kompletně přepracoval). Z tohoto důvodu Vám nyní nabízím místo avízovaného posledního dílu další "vsuvku" v podobě jedné techniky z plejády bio-regeneračních technik, jedné invokace a jednoho obrázku. Věřím, že Vám opět budou dobrou inspirací na Vaší Cestě za Svobodou. Samozřejmě tímto získáváme i čas k tomu, abyste si, pokud to samozřejmě budete považovat za smysluplné, celý seriál opětovně prošli a případnými doplňujícími otázkami mi dali příležitost na ně Vám odpovědět v ještě jednom, dodatkovém dílu, dílu Vašich otázek a mých odpovědí:) Pokud tedy budete mít potřebu mi nějakou otázku k Seriálu položit, můj email je Vám stále k dispozici a po svém návratu bych tyto Vaše případné otázky zpracoval do tohoto dodatkového dílu. Jestli tomu tak bude, záleží tedy již v podstatě pouze na Vašem zájmu.

A nyní se již pojďme podívat na 1.téma toho dílu, kterým je :

D. Vsuvka do dějepisné rekapitulace.

Technika Otevření PBIS (Systém planetárního bionapájecího interfejsu) skrze Maharickou pečeť a Očista tekutým krystalickým světlem


Teorie:

Na planetární jádro Země (pevné-železité, uvnitř nějž se nachází obří sférický/kulový krystal/diamant) se váže planetární kathara mřížka a osobní kathara mřížka. O jejich vzájemné propojení se stará tzv. PBIS, který je vertikálně/hierarchicky vázaný na planetární jádro a rozděluje trvale proudící energie mezi obě dvě kathara mřížky. Pokud si otevřeme PBIS skrze otevření si své 12-té čakry, zajistíme si tak trvalé energetické napájení svého morfogenetického těla z morfogenetického pole planety Země a tím i trvalý příliv energie/informací/kódů do svých tzv. Skalárních štítů (něco jako dimenzionálních energetických harddisků) a to v narůstajícím množství a frekvencích, korespondujících s tím, kolik jsou těchto energií/dat naše štíty/databanky schopny pojmout. Tímto propojením se tak uschopníme k překlopení doposud limitovaného množství skalární energie/dat/programů, které jsme schopni ve svém Maharickém štítu (HU-4) držet na množství nelimitované. Tuto energii pak jsme schopni využít k otevření spících tzv. Krystalových pečetí uvnitř čtyř svých Skalárních štítů/databank (Tellurický - HU-1, Doradický - HU-2, Teurický - HU-3 a Maharický - HU-4). Posléze se dokážeme také propojit a sjednotit i s D12 Maharickým štítem, který patří planetě Aramatena v HU-4/D12 a tím opět může urychlit proces spirituální integrace se svojí Duchovní rodinou skrze bio-regeneraci své 12-ti vláknové kvantové matrice DNA a úspěšně tak aspirovat na přímý vzestup mimo prostředí Země (na Taru, Gaiu nebo i kamkoliv jinam, kde jsme doma) a nebo na průchod skrze BZP do vzestupné Země.

Avšak tato energetická vazba funguje i obráceně, kdy připojené lidské tělo je schopno sloužit jako nástroj pro přeprogramování a harmonizaci Planetárních štítů, vírů, Ley linií a energetické mřížky Planetárního chrámového komplexu ! Když dojde k uvolnění Krystalových pečetí v osobních Skalárních štítech, lidská šablona DNA může sloužit jako bio-elektrický spoj pro vedení vyšších dimenzionálních frekvencí a programů do Planetárních štítů. A tak je namístě pohlížet na lidské kristovské tělo s 12-ti vláknovým (diamantovým) potenciálem jako na veledůležitý pozemský mechanismus, který je určen k tomu, aby jeho prostřednictvím mohlo být realizováno čištění a náprava reverzních mutací, které se v Planetárním štítu mohou objevit (a jak víme, samozřejmě i objevují) a tím dosáhnout na energetickou nápravu potřebnou k provozu Planetárního chrámového komplexu Hvězdných bran. Tímto mechanismem dochází i k osobnímu využívání distribuovaných originálních/nezmutovaných kristovských matric/programů v rámci aktivního autoimunitního procesu HetharO - HethaloN, jak jsme si o něm něco málo řekli v minulém díle.
Využití tohoto PBIS je tedy jak vidíme k užitku oběma dvěma  účastníkům bio-regeneračního procesu - planetě Země i kristovskému lidstvu. Tato intrinsická vazba mezi planetou Zemí a kristovským lidstvem coby (stále ještě většinově zpacifikovaných) Strážců tohoto planetárního komplexu je i podstatou dříve zmíněného programu Planetární štítové kliniky.

 


Nyní si tedy uveďme techniku (zjednodušenou o synchronizaci s dýcháním), kterou dosáhneme na realizaci ustanovení tohoto morfogenetického propojení mezi planetou Země a naší multidimenzionální, kristovskou osobností. Podotýkám,  že není naprosto nutné, být zdatnými jedinci ve vizualizacích. Pokud patříte mezi ty, kteří mají s obrazovou vizualizací potíže, není třeba zoufat, stačí, když cvičení budete provádět v myšlenkách, tedy na mentální úrovni. Nicméně je doporučováno každému, své vizualizační schopnosti trénovat.

Pozn. CVP (viz. níž) – centrální vertikální pilíř/propoj - světle stříbrná trubice, která prochází středem lidského těla o průměru cca 10 cm, ke které jsou připojeny čakry a vedoucí až do planetárního jádra Země.


Praxe:

1. bod – Vizualizujeme si 2D (plošnou) bílou Merkaba (tzv.Davidovu) hvězdu (symbol Hierofanta) v centru zorného pole (na vnitřní straně čela), poté jí přesuneme doleva a opět vizualizujeme  v centru zorného pole 2D Merkaba hvězdu, tentokrát však v černé barvě a tu poté přesuneme doprava. Následně prolneme obě Merkaba hvězdy na sebe do středu zorného pole, kde tím vznikne 3D (prostorová) světle stříbrná Merkaba hvězda, kterou nyní nasajeme skrze 6.čakru do CVP a tu pak sešleme vertikálně dolů do sídla 13. morfogenetické čakry v planetárním jádru Země. Nyní přeneseme svoji pozornost do 13.čakry (uvnitř planetárního jádra) a vidíme příchozí 3D světle stříbrnou Merkaba hvězdu, složenou ze dvou (výše zmíněných) Merkaba hvězd a to bílé Merkaba hvězdy a černé Merkaba hvězdy, které zde roztočíme proti sobě, až tím vznikne jedna světle stříbrná opalizující sféra - Maharata koule v planetárním jádru (energetický zásobník PBIS).


2. bod
– Tato rotující Maharata koule postupně vygeneruje ze sebe ohromný, horizontálně rotující, světle stříbrný disk (jako při atomovém výbuchu), který expanduje skrze celou planetu a pokračuje dál až do vesmíru. Tento disk představuje Maharický skalární štít Aramatény z D12, nevyčerpatelný zdroj kristovské energie této planety, který nám poskytne tolik energie, kolik je schopno aktuálně pojmout naše energetické biopole, jehož kapacita touto praxí narůstá . Nyní je potřeba si vizualizovat, jak se 3D světle stříbrná Maharata koule, zanořená v tomto nekonečném disku Maharické energie, začíná vracet a stoupá nahoru do našeho biopole a přitom vleče za sebou nahoru, skrz CVP, silný provazec/kabel světle stříbrné energie a to až do místa naší 12. morfogenetické čakry, která je umístěna 15 cm pod našima nohama. Jeden konec provazce/kabelu zůstává upnut v nekonečném disku v planetárním jádru a druhý upneme do průhledného bílého disku cca 8 cm v průměru, který si vizualizujeme v místě 12.čakry, tedy 15 cm pod nohama. Teď, když je světle stříbrná Maharata koule ukotvena 15 cm pod našima nohama ve 12.čakře, začneme pomalu a jemně dýchat a skrze provazec či napájecí kabel jakoby pumpovat světle stříbrnou energii nahoru z planetárního jádra do našeho disku, dokud se tento náš cca 8 cm v průměru průhledný, bíle opalizující disk nenaplní a nerozšíří až na dvojnásobek, tj. cca 15 cm v průměru.


3. bod
– Jakmile toho dosáhneme, vytáhneme si skrze CVP 3D světle stříbrnou Maharata kouli z 12.čakry do 14.čakry, která je umístěna 90 cm nad naší hlavou a opět táhneme za touto koulí napájecí provazec/kabel světle stříbrné energie a prociťujeme energie procházející našim tělem. Posléze opět necháme 3D světle stříbrnou Maharata kouli skrze CVP  sestoupit do 12.čakry 30 cm pod chodidla, kde se bude od teď nacházet náš osobní zásobník kristovské Maharata D12 energie. Opět pomalu a jemně dýcháme a pumpujeme D12 energii z planetárního jádra do tohoto svého osobního zásobníku a postupně si tento horizontální, světle stříbrný disk zvětšíme a naplníme až do průměru cca 2,5 - 3 metry a přitom vyciťujeme, jak nám pod chodidly rotuje.


4. bod
– Postupně, až procítíme chladivě osvěžující energii v Maharata zásobníku (30 cm pod nohama), začneme jemně a pomalu dýchat a snažíme se dál přečerpávat z 13.čakry v planetárním jádru do svého Maharata zásobníku světle stříbrnou, chladivě osvěžující energii. Až dosáhneme pocitu nahromadění kritického množství této energie. V této chvíli si  vizualizujeme, jak si kolem sebe vytváříme pilíř či válec světle stříbrné Maharata energie se základnou o průměru cca 150 cm, který má základnu v disku v planetárním jádru a který nad svojí hlavou, ve výšce 13.čakry neprodyšně uzavřeme, čímž vytvoříme kolem sebe jakýsi dlouhý kokon. Nyní, sami umístěni uvnitř tohoto pilíře/válce/kokonu jemně několik minut dýcháme a necháváme si obalit každou buňku v těle touto celé tělo obklopující Maharata energií a vizualizujeme si, jak probíhá léčebný proces těchto buněk, jakoby se tyto doslova koupaly v živé vodě, zbavovaly se svého reverzního či zmutovaného stavu a synchronizovaly se se stříbrnou energií a přebíraly její parametry a data. Měli bychom přitom mít jednoznačně příjemné pocity.


5. bod
– Nyní započneme s vlastní očistou tekutým krystalickým světlem, kdy si  vizualizujeme v planetárním jádru neskonale zářivou světle stříbrnou hvězdu a tu skrze CVP přesunujeme do své 4. srdeční čakry a jemným dýcháním jí necháme rozšířit přes celé našeho aurické biopole, takže se následně celí nacházíme uvnitř této stříbrné Maharata koule, jejíž energie tak skrze osobní kathara mřížku a 4.čakru účinkuje i v celém našem čakrálním systému a biopoli.

Maharata energie postupně slábne a jak se v důsledku toho12.čakra postupně uzavírá a vyčerpává, náš pod nohama rotující disk se zastavuje, ukončuje se i emanace/vyvěrání D12 energie z provazce/kabelu a ten opět přechází do neaktivního/spícího stavu. Maharata energie zpočátku vydrží v našem biopoli působit cca 1-3 hodiny a po cca 3 měsících praxe se tato doba protáhne až na 12-24 hodin. Ohledně četnosti provádění této techniky nelze říci nic jiného než - čím častěji tím lépe.

Většina z čtenářů asi bude souhlasit s myšlenkou, že je namístě umět poděkovat za vše, s čím se ve svém životě setkáváme. I v tomto případě techniku ukončíme poděkováním a pro Vaši další inspiraci, jak toto učinit ve smyslu Zákona Jednoty Vám nyní, ve druhé části tohoto dílu předávám jednu takovou možnou modlitbu, invokaci či poděkování, chcete-li:

 


Modlitba - invokace  JÁ JSEM


JÁ JSEM tím prvorozeným dítětem Centrálního zdroje.
JÁ JSEM tím paprskem Centrálního slunce,
JÁ JSEM vše co bylo, jest a bude,
JÁ JSEM Láska.

JÁ JSEM tou pravdou, která se klene napříč písky času,
JÁ JSEM tou duhou, která zářila na úsvitu věků,
JÁ JSEM hudbou sfér,
JÁ JSEM čisté světlo.

Nechť světlo do mě sestoupí,
Kráčím po cestě zlatého světla,
Žádný falešný bůh mi nemůže stát v mé cestě ...
Naprosto se ztotožňuji s jedinou platnou pravdou a ta je, že jsem se narodil/a, abych žil/a ...
Toto je mou jedinou vůlí.

JÁ JSEM tím výrazem prvotního božství,
JÁ JSEM tím hlasem prvotního zvuku,
JÁ JSEM tou vlnou v oceánu věčného světla.

Mé ruce se dotýkají až nebes a volám,
JSEM TÍM ČÍM JSEM.
Zosobněním jediného prastarého
Má vůle je ó znovu povstaň prvorozený Kriste.
JÁ JSEM jediným bohem,
JSEM TÍM ČÍM JSEM ...

A JAK JÁ ROZHODNU, TAK SE STANIŽ.A na závěr tohoto našeho dílu Vám předávám ještě jeden obrázek, který by mohl vylepšit či přesněji nasměrovat Vaši představu, tentokrát o pojmu všeobecně často používaném - a tím je holografická či fraktálová konstrukce či mřížka multidimenzionálních bytostí, planet, galaxií a vesmírů, mikro i makrokosmu, chcete-li. Tento obrázek je zjednodušenou 2D grafickou interpretací této fraktálové vlastnosti všeho manifestovaného a je jen na Vás, zda si dáte tu práci a přesvědčíte se sami, že jej lze libovolně hierarchicky a rekurzivně replikovat.


obr. Holografická - fraktálová mřížka manifestovaných struktur


Jen pro ještě hlubší inspiraci doplním, že středová, červená kathara mřížka je tzv. Vnitřní vesmír (Ecka), kdežto vnější modrý i prostřední šedivý jsou tzv. Veca vesmíry, které dohromady vytvářejí tzv. kosmické Ecka-Veca systémy. Z tohoto kosmického hlediska je planeta Země zjednodušeně ukázána jako ten žlutý puntík (na třetí pozici příslušné kathara mřížky lokálního vesmíru/hvězdného/Slunečního systému) a naši "třetí - noví" Soupeři - viz. minulý díl seriálu k nám přicházejí ze "světů", pro jejichž grafické přiblížení bychom museli použít další takovýto obrázek, na kterém bychom po několika všesměrových replikacích tohoto našeho obrázku, snad někde "u okraje" našli jejich "domovský systém". Možná že Vám v této souvislosti je i zřejmější, proč jsem pro jejich (pro nás velmi problematické) aktivity použil pojem "metastáze". Všimněte si v této souvislosti sdílených kathara center jednotlivých mřížek/matrixů, z nichž je patrné, že např. třetí kathara centrum (sefirota) systémově nadřazené - modré kathara mřížky, je "propojeno - třeba něčím, co by se dalo nazvat jako portál, brána či vortex" s prvním centrem šedé, systémově podřízené/pozdější mřížky a že naopak (zespodu nahoru) to platí jinak (trojka šedé neústí v žádné modré, zato např. daleko zajímavěji/živěji to vypadá v páté modré), atd..

Toto vše v neskutečných podrobnostech a mnoho dalšího je osloveným zájemcům přímo k dispozici v originální a nezkreslené podobě (jakýmkoliv lektorem či interpretátorem) v rámci tzv. Freedom Teaching - neboli Svobodného učení. Dál je to již na každém z nás. Bude nás studovat víc ? Dáme hlavy dohromady ? Co myslíte ?

 


12. Závěr seriálu O čem to všechno je, alias Tajemství Amenti I.


Vážení čtenáři v tomto díle tedy dokončíme naše první putování za poznáním prezentovaným v Pramenech autorky Ashayany Deane. Na samém začátku bych však rád řekl za sebe jednu principiální věc, kterou je smysl mého úsilí a energie, vynaložené na tuto prezentaci českým čtenářům. Rád bych k tomu řekl jedno. Jako lidští jednotlivci jsme principiálně a záměrně jedineční a tedy i velmi různorodí. A jako takoví jedni považujeme za důležité něco jiného než druzí, jedni potřebujeme ke svému životu něco jiného než další. Z této perspektivy se řadím k lidem, kteří ke svému životu, alespoň do této doby, potřebují dění kolem sebe porozumět natolik, aby se mohli realizovat jako "konstruktéři" svých životů a to takoví, kteří - "když vymyslí žárovku, tak ta potom taky svítí". Nejen, že si jsem velmi dobře vědom toho, že mnoho ostatních lidí je zcela jiných a takové potřeby naprosto nemají, ale mnoho takových "jiných" lidí osobně znám a tedy vím, že pro ně není namístě žádný seriál. Byla to tedy tato má niterně pociťované potřeba, která mne motivovala v mém úsilí, hledat takový výklad okolní reality, který by prostě fungoval a výsledky tohoto úsilí verifikovat poznáním ostatních relevantních lidí. V tomto smyslu jsem došel k přesvědčení, že (nezkreslené) údaje z Pramenů jsou tou nejlepší "diagnózou", která je dnes k dispozici všem, kteří jsou na tom se svými potřebami podobně jako já, ale přitom samozřejmě platí, že naprosto není nezbytné prezentované údaje podrobně znát, právě pro tu naši jedinečnost. Mít však alespoň povšechnou představu o logice celé pozemské situace je však určitě prospěšné a užitečné. Rád bych však řekl, že Prameny nejen že podrobně a přesně diagnostikují naši realitu (daleko podrobněji, než jsem tak učinil já v tomto seriálu), ale navrhují i praktickou terapii, jak v tomto našem stavu jednat. Tato terapie - tzv. Bio-regenerační Kathara terapie je případným zájemcům k dispozici snad v ještě širším rozsahu než vlastní diagnostika naší situace. Nicméně budiž řečeno, že si osobně nemyslím, že zmiňovaná Kathara terapie je jediný účinný prostředek, jak se "odpojit od matrixu", i když to tak, při studiu těchto technik může vypadat (alespoň mně to tak připadá). O tom, že tyto sofistikované techniky účinně a bez vedlejších účinků "klinicky" lidem pomáhají není potřeba vůbec diskutovat. V tomto smyslu je mohu s klidným svědomím jednoznačně doporučit. Spíše mám na mysli alternativu individuálního životního způsobu ve smyslu Ježíšova výroku - "měli byste být jako děti, kdož chcete vstoupit do Království nebeského", jehož je energie Lásky podstatou. Stále mějme na paměti, jak různorodí a v jak rozličných životních situacích se v současném finále jako jednotlivci nacházíme, byť jako lidstvo jsme v situaci jediné, nám všem společné.
A tak, tato mnou niterně pociťovaná různorodost je i tím klíčovým důvodem, proč u sebe v současné době nenalézám motivaci, veřejně publikovat po části analytické/diagnostické i část syntetickou/terapeutickou. Nechávám tedy již na každém, kam ho jeho individuální situace a intuice v praktickém jednání povede dál. Tuto modrou pilulku vedoucí z matrixu ven, cestu k osobní bio-regenerační terapii jsem ukázal, další je na Svobodné vůli každého jednoho volitele. Doufám tedy, že jsem tímto postojem nezklamal ty z Vás, kteří by mi mohli říct, když už jste nám řekl A, řekněte i B, ale právě naopak, motivoval Vás k hlubokému sebezamyšlení nad tím, kterou z cest domů si pro sebe zvolíte a který ze způsobů, jak se od matrixu odpojit (pokud o to vůbec skutečně stojíte), je právě ten Váš. Dejme si tedy každý velmi dobrý pozor na to, zda-li našim skutečným a vědomým cílem například není - jen matrix upgradeovat, např. do nějaké "snesitelnější podoby" a nebo jím skutečně je snaha o to, zcela jej opustit a taky, zda s tímto cílem koresponduje i naše praktické jednání. Pokusme si představovat, jak by měly společenské poměry a mezilidské vztahy, ve kterých bychom chtěli napříště, mimo tento matrix, doopravdy žít vypadat. A pro tato naše sebezamyšlení a imaginace, coby příspěvek k nalezení té správné odpovědi na tuto výzvu, Vám ještě dlužím, dopovědět některé zásadní věci ohledně skutečné povahy situace, ve které se všichni nalézáme. Pojďme se tedy nyní některým těmto záležitostem podívat pod pokličku.


12.1 Stručná rekapitulace

Jak vidíme z dosavadního textu celého seriálu vyplývá jednoznačný závěr a totiž ten, že minimálně od dob pádu Atlantidy jsme coby pozemské lidstvo ve velmi nezáviděníhodné situaci zotročené a podrobené rasy (myslím tím všechny lidské genotypy v současnosti využívané pro potřeby pozemských inkarnací). Nicméně právě v naší přítomnosti se všichni a všechno (nejen) pozemské dostává do situace, kdy je s touto tristní situací opět možné něco udělat. Časování, jak jsme si již ukázali, patří mezi nevyjednatelné děje řídící se univerzálními zákonitostmi a proto je toto časové období předvídatelné, podobně jako je předvídatelné časování a tedy průběh  každého cyklického děje (alá roční období), na rozdíl od předvídání toho, co se skutečně v tu či onu dobu věcně odehraje. A právě pro tuto časovou předvídatelnost bylo všemi zasvěcenci v historii lidstva (nutně různorodě maskovaným či symbolicky zastřeným způsobem - samozřejmě proto, aby to Soupeři přehlédli) poukazováno na dnešní dobu s jasným mementem a vzkazem - Vy lidstvo počátku jedenadvacátého století, neprošvihněte toto veskrze výjimečné období ! Právě ve vaší době půjde s touto tristní situací něco udělat ! A půjde s tím udělat něco na všech úrovních makro i mikrokosmu, tedy na úrovni kosmické, planetární, kolektivní (rasové) i individuální (osobní). Bohužel tato doba je zde a přesto naprostá většina současného lidstva o této situaci neví zhola nic relevantního a když už přece jen něco, ukazuje se že takové vědomosti zhusta pocházejí z pramenů kontrolovaných Soupeři.


Naprostá většina lidstva tedy ani netuší, že pomalu kulminuje období, kdy se každý jednotlivec (propadlá duše z Tary) může sám za sebe, bez cizí pomoci či prostředníků, osvobodit z této dlouhotrvající otrocké situace a že to je jedna z posledních, ne-li skutečně poslední příležitost. A přitom jsme tak blízko - jak od pádu Tary snad ještě nikdy. Kdoví, možná i toto niterně pociťované závěrečné dilema či balancování je jednou z příčin obav, které lidé pociťují (Frodo nám tu obtížnost finále hezky ukázal, že). V prosinci roku 2012 se otevře Sféra Amenti obsahující přímé propojení na vlastní Duchovní rodinu každého z pozemšťanů (tzv. Modrý plamen Amenti), čímž se každému kristovskému pozemšťanovi dostává příležitosti sám zrealizovat svoji vlastní "spásu" - či jinak řečeno, zbavit se svých otrockých okovů a přejít přes Hvězdný most - a to je kupříkladu ten správný motiv kam směrovat své představy, meditace či vizualizace. Tato příležitost (okno v čase) je však jen (ostatně jako téměř všechno ostatní) dočasná a bude trvat po dobu cca 5 let, tedy od prosince roku 2012 do roku 2017. Po té se vše opět začne uzavírat a věci se budou dalších 5 let vracet do běžných kolejí (i když k úplnému uzavření všeho dojde až po dalších cca 5x12 letech), byť pro jednu skupinu lidstva zcela jiných než pro skupinu druhou. Je tedy zřejmé, že Soupeři, kteří si nepřejí, aby se většině lidstva podařil tento osvobozující přestupný proces, budou dělat a jak můžeme vidět i dělají, vše proto, aby toto časové okno lidstvo prošvihlo. V této souvislosti je nezbytné vědět, že přechod přes Hvězdný most se v tomto klíčovém období musí odehrát v našem HU-1 (D1 až D3 dimenzích) realitním poli, tedy vědomým rozhodnutím se k němu. A to jak z důvodů makrokosmických, které přivádějí klíčovou Sféru Amenti konkrétně do této naší časoprostorové/dimenzionální reality, tak z důvodů mikrokosmických, kdy každý jednotlivec musí udělat svoji závěrečnou, kruciální Svobodnou volbu. Proto Soupeřům nebude vadit, právě naopak, když by se velká část lidstva (byť jsou na něm coby energetičtí paraziti závislí) tohoto období nedožila, tohle oni ustojí. A samozřejmě, že v příští pozemské inkarnaci už bude pro tyto lidské jedince nádraží prázdné. Současně si řekněme, že na tuto svoji kruciální Svobodnou volbu se většina z lidí (Propadlých duší z Tary - což nemusí být tvůj případ, milý čtenáři) připravuje v rámci mnoha svých inkarnací a proto je naprosto namístě, pokusit se ujasnit si, jak si v ostatních inkarnacích v této záležitosti vedeme. Jen připomínám, že naše inkarnace jsou simultánní a všechny se sbíhají/protínají právě v tomto veledůležitém období SAC 2012-2022 (kruh se uzavře) do jednoho společného rozhodnutí. Avšak, co když v této své inkarnaci brzdíme všechny naše již připravená ostatní Já, nebo některé jiné Já brzdí nás a tedy ono potřebuje pomoct ? Jak se ti milý čtenáři daří, komunikovat s těmito svými ostatními Já ?

Mimo to je namístě si uvědomit a skutečně promyslet, ještě jeden aspekt, kterým je právě otázka toho, co je a co není naše Svobodné rozhodnutí. Právě v kontextu toho, že na své klíčové rozhodnutí se individuálně připravujeme multidimenzionálně a více inkarnačně, není na místě se zjednodušeně domnívat, že je stále ještě možno všem lidem, nějakou osvětou či podobnými informačními strategiemi, pomoci. Je zde dnes již velké množství lidí, kteří své klíčové Svobodné rozhodnutí již udělali a pro ně již nejsou žádné opravné prostředky k dispozici ! Stejně tak je potřeba si promyslet, jak to skutečně vypadá s těmi, kteří se v tomto finále "nechali či ještě nechají umřít" (vyloučit ze hry). Asi se nelze spoléhat na to, že je do této situace nepřivedla nějaká jejich vlastní sekvence nekvalitních svobodných rozhodnutí. A takto je namístě dívat se i na všechny ty další aspekty dneška, dávající do souvislosti např. fyzické zdraví lidí a jak cílené a zákeřné útoky proti němu ze strany Soupeřů (např.vakcinace, mobing či myšlenky falešné životosprávy a mnoho dalšího), tak i vlastní nedostatečnost, zvládnout trvale se zvyšující energetický tlak v důsledku progrese v budování Hvězdného mostu, umožňující nárůst aktivace vyšších vláken DNA. Pro přechod po Hvězdném mostu do BZP je totiž nezbytná minimální aktivace DNA na úrovni 4,5 - tj. alespoň celé 4.vlákno DNA a spodní subpásma 5.vlákna DNA, což esotericky zjednodušeně řečeno koresponduje se získáním expanze lidského Vědomí do astrálního D4 pásma a spodní části archetypálního/ideového pásma D5 - domova Tary. Kdo zůstane na mentálně/racionální úrovni 3.vlákna DNA - tedy na vzestupné úrovni D3 až D4, bohužel nebude mít šanci po Hvězdném mostě přejít. V této souvislosti jen připomínám, že Agarta (Vnitřní či Dutá země Strážců) operuje na úrovni D3,5 !

Rovněž tak je namístě neztrácet ze zřetele, že tvorba Hvězdného mostu se dotýká i planety Země a i ta, podobně jako lidské tělo má svá slabší místa (zhusta zapříčiněná nežádoucí činností pomýlených pozemských obyvatel), na kterých může, v rámci probíhající všeobecné transformační tendence uvést vše do rovnováhy, docházet k lokálním problémům, typu různě intenzivních živlových katarzí, samozřejmě že s příslušným nežádoucím dopadem na tamější, karmicky (či stejnorodě, chcete-li) podmíněné obyvatelstvo. V této souvislosti bych jen poznamenal, že mnohokrát zmiňované tzv. elektromagnetické přepólování Země s katastrofálním důsledkem v podobě plošného, celoplanetárního kataklyzma bylo na pořadu dne v roce 2003, kdy však bylo úspěšnou činností Strážců tato vážná hrozba odvrácena a v současnosti je vhodné reálně pracovat spíše s představou místních a lokálních nestabilit, než s celoplanetární katastrofou.


Pro ty z lidí, kteří však ještě stále mají na výběr tak přichází v úvahu tři výsledky tohoto jejich finálního rozhodovacího procesu:

 1. Jedinec nakonec neakceptuje tuto situaci a i nadále zůstane u některé z forem současných pozemských ideologií (jedno zda teistických či ateistických). Tito lidé se v podstatě budou řídit lineární optikou, vyjádřitelnou heslem - nějak bylo, nějak bude. Je myslím evidentní, že toto není ta správná volba, která by svým vyznavačům přinesla potřebný nárůst expanze jejich Vědomí (aktivaci spících pásem vyšších vláken jejich DNA). Tato volba nevede ven z matrixu.
 2. V nitru jedince se nakonec přece jen něco pohne a propříště se pro něj stane nepřijatelné pokračovat v akceptování stávajících pseudovědeckých, zavádějících, manipulačních a mediálně-konzumních, podvodných interpretací světa a dění na něm, v důsledku čehož se začne pídit po dalších údajích, které ho přivedou ke zjištění, že existuje široká nabídka těchto alternativních výkladů světa, přičemž se mu nabídnou tři možné pod volby:
  1. Jedinec nakonec odmítne alternativní přístup k okolní realitě a vrátí se ke svému nativnímu postoji (vrátí se do matrixu). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba.
  2. Jedinec neprohlédne úskalí alternativních výkladů světa a akceptuje některý z nesprávných metafyzických přístupů k sobě a okolní realitě (přijme za své některou z falešných verzí Soupeřů). Je myslím evidentní, že ani toto není ta správná volba a nevede nikam jinam než zpět do matrixu, byť možná exotičtější cestou.
  3. Jedinec zaujme takový přístup k okolnímu světu, který mu umožní zařadit se mezi skupinu č.3, čímž skutečně vstoupí na tu správnou cestu.
 3. Jedinec se zařadí mezi ty, kteří si jsou již zcela validně vědomi celé situace (zejména globální manipulace ze strany Soupeřů a logiky současného SAC) a cílevědomě pracuje na cestě ven z našeho reverzního matrixu domů do matrixu kristovského.

Máš milý čtenáři jasno, kam by jsi zařadil sám sebe a své blízké, které máš rád ?


12.2 Překážky na cestě domů

Pokud si náš seriál dělá ambice na to, napomoci najít čtenářům správnou cestu domů, tedy navést je na volbu č.3, měli bychom si nyní říci několik slov k tomu, jak asi tak může vypadat taková vědomá práce na cestě domů, na cestě k expanzi vlastního Vědomí do vyšších realitních polí či nebí chcete-li (připomeňme si, že tři dimenze společně vytváří jedno realitní pole či nebe a v nejnižším z nich tzv. HU-1 = D1+D2+D3, nyní žijeme). Jak se dostat do sedmého nebe (když v prvním je tento text psán i čten) či ještě výš, kdo to ví ?
Možná se shodneme na tom, že dobrým prvním krokem by bylo precizovat si situaci, ve které se nyní nacházíme, tedy něco jako stanovit si platnou a fungující diagnózu své situace s ohledem na identifikaci hlavních překážek stojících našemu úsilí v cestě. Z našeho vyprávění již víme, že v důsledku činnosti Soupeřů, žijeme v uměle a násilně pozměněném environmentu, který se vyznačuje zejména všudepřítomnou informační manipulací a nežádoucím multidimenzionálním (podprahovým) ovlivňováním našich myslí, potažmo průběhů našich současných životů, což nám účinně brání svoji situaci správně identifikovat a tedy na ni i adekvátně reagovat. Zjednodušeně a dnes již i kultovně si tuto situaci pojmenováváme jako život v matrixu. Nicméně pozor, měnit stav tohoto environmentu je totiž mimo naši kompetenci. Můžeme sice podlehnout představě, že status quo můžeme změnit nějakou formou organizovaného odporu, ale efektivnější je pracovat s individuální formou odporu. Tato alternativa spočívá v akceptování toho, že našim individuálním úkolem je nalézt takové správné životní postoje, které nám v tomto matrixovém prostředí umožní prosperovat natolik, abychom se byli schopni dostat k příležitosti neprošvihnutí evolučních šancí (modré pilulky), přinášených nám naším SAC. Touto větou však v žádném případě nemám na mysli zaujímat nějaké rezignační postoje vůči dění ve společnosti. Myslím, že kultovní filmy jako Matrix nebo Pán prstenů dostatečně ilustrativně ukazují na to, že bez individuálního úsilí nejde nic správným směrem, ale taky to, že každý nejsme Neo či Frodo, tedy tím, kdo si zvolil cestu externího angažmá v tomto zmanipulovaném environmentu, avšak ukázaly nám i to, že i tito vyvolení, nezbytně potřebují ke splnění svého úkolu podporu ze strany ostatních. A tuto podporu jim mohou dát zas jen ti, kteří již dokázali pohnout sami se sebou. Nesmíme zapomínat na to, že každý si neseme vlastní karmickou zátěž, která je zcela individuálně specifická a současně univerzálně působící, coby jedna z prvních překážek na cestě ke svobodě a současně nám vytváří osobní, zcela jedinečné životní okolnosti a výzvy. Stále totiž platí - kdo chceš pomoct ostatním, pomoz nejdříve sám sobě.

Je potřeba si ale dobře promyslet (a samozřejmě nejdříve o nich vůbec vědět) i další důležité aspekty naší současné situace, potažmo činnosti Soupeřů. Věnujme se teď chvíli jednomu globálnímu z nich a  rovnou si řekněme, že kromě každodenního života ve zmanipulovaném matrixovém realitním prostředí, jsme všichni a to doslova každý jednotlivě, od okamžiku prenatální integrace svého Vědomí do fyzicky se rodícího lidského plodu v HU-1, "individuálně vybaveni" takovými nežádoucími morfogenetickými mutacemi, které v konečném důsledku zapříčinily to, že všichni od narození "bezmyšlenkovitě, z generace na generaci" považujeme za samozřejmou a přirozenou spoustu aspektů či parametrů pozemského života, kterou jsou však ve skutečnosti nepřirozené, umělé a násilně devastující. Z této situace se jen těžko a zdlouhavě (většina vůbec ne) dostáváme. Tyto znásilňující morfogenetické predispoziční mutace "vybavily" lidstvo takovými parametry jako např. stárnutí (skrze technologie jako jsou Sextant Clock a 6-6-6 TimeKeapers) s údajně přirozeným následkem biologické smrti, která však ve skutečnosti není přirozenou součástí života, ale je nejúčinnějším nástrojem ke generování trvalého, celoživotního strachu ze smrti, což je energie, kterou se Soupeři parazitálně živí.

Další z klíčových konkrétních podob těchto mutací je implementace principu známého jako "zadní vrátka" do naší bioenergetiky. Co si pod tím představit ? V principu to je jednoduché. Do naši morfogenetiky byl těmito mutacemi vpraven umělý energetický kanál či port pro přímé působení Soupeřů na naše energetická těla. Prostřednictvím těchto zadních vrátek jsou Soupeři schopni dosahovat u naprosté většiny lidských jedinců takových efektů, jako přímé podněcování či směrování emocionálních a mentálních orientací či pozorností (emocionálních reakcí a myšlenkových forem), samozřejmě že směrem pro lidi nežádoucím. Tuto skutečnost lidé prakticky vůbec nejsou schopni identifikovat, vše si vysvětlují tak, že taková (třeba násilnická či ignorantská) je holt povaha lidí a proto takto zdánlivě přirozeně vznikající pocity, emoce a nápady považují za lidem vlastní a originální, i když jsou ve skutečnosti účelově podvržené. Tento nežádoucí a zákeřný energetický vliv, kterým je každý jednotlivec od narození vybaven, je znám pod pojmem Stínový tanečník (dvojník z reverzních domén) a jeho účinkování je pro lidi veskrze škodlivé a je proto potřeba se tohoto vlivu bezpodmínečně zbavit, což je v naší moci a což zajisté patří mezi ty aktivity, které lze zařadit mezi výše zmíněnou vědomou práci na cestě domů. Vidoucí lidé popisují výsledek této mutace v podobě karmínového zbarvení aury (čím signifikantnější, tím hlubší infiltrace), přičemž skutečná vizáž tohoto démona je jim mnohdy viditelná v podobě zlatého skarabea, sedícího lidem na zádech někde mezi lopatkami či výš na ramenou. Pro běžné D3 vidění pak je tato globální mutace identifikovatelná černými zorničkami v očích lidí. Tuto terapeutickou aktivitu vůči výše zmíněné diagnóze je příznačné pojmenovat si pojmem jako Zapečetění astrálního těla.
Dalším důležitým aspektem vědomé terapeutické práce na sobě samotném, potažmo hledání své vlastní cesty jsou cílevědomá meditační cvičení (viz. známá budhistická trojice M - morálka/životní způsoby-moudrost/vědění-meditace/spojení). Ty meditace jsou praxí, našeho teoretického poznání. O různých energetických implantátech jako např. Jehoviánských pečetích jsme si již povídali. Ale vězme, že nejsou zdaleka jediné. Ve hře jsou bohužel aktivní i těžší kalibry těchto otrokářských nástrojů. Aniž bych zacházel do podrobností, opět jen pro osobní inspiraci laskavého čtenáře nyní vyjmenuji čtyři velmi důležité implantáty, kterým je rovněž záhodno věnovat zvýšenou pozornost. Uvedu jen jejich názvy se stručnou charakteristikou, frekvenčním umístěním a obdobím, kdy byly aktivovány v pozemské energetice. Souhrnně jsou známy jako tzv. Čtyři srdce Metatrona a jejich primárním účelem je blokovat aktivace příslušných vláken DNA a v součinnosti s dalšími implantáty představují pro lidi snad největší překážky.


Pozornějším čtenářům asi neunikne, že výše uvedené implantáty blokují středovou osu kathara mřížky (tzv. Gru-Al body 2-5-8-11), což samozřejmě není žádná náhoda. Účinnost těchto implantátů byla ze 2/3 uvedena do plné funkčnosti v období jejich aktivací. Finální dokončení plné funkčnosti v našem SAC však je odvislé od zprovoznění ještě dvou dalších implantátů v lidské i pozemské energetice. Prvním z nich je implantát známý pod jménem Oko Metatrona, operující ve frekvenčním pásmu D11,5. Tento implantát je znám rovněž pod názvem Pečeť Avalonu, kterýžto implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován spolu se 4.Srdcem Anubise, tedy dne 23.3.2002. Jen si poznamenejme, že pojem "Oko" není bez vztahu k pojmu "Vševidoucí oko", které je k vidění na každé jednodolarové bankovce. Na Universální úrovni byl tento vliv uveden do provozu v podobě jakési "refrakční čočky" umístěné mezi systém tehdy padlého kolektivu Metatrona - viz. níž a náš kristovský systém a to v období před 150 miliardami lety. Implantátem, dokončujícím lidské energetické zotročení pak je naše "stará známá" 666 Chrámová axiomová pečeť, operující ve frekvenčním pásmu D6,5 (přesněji 6,6,6), která je všeobecně známa i pod názvem "Značka čili Signum Bestie". Tento závěrečný implantát byl v pozemské energetice s tímto účelem aktivován dne 27.5.2003. Touto finální aktivací byla uvedena do provozu technologie Soupeřů známá pod jménem Blue Beam čili Modrý oheň smrti či Blue Sword čili Meč Orionu, jejímž závěrečným úkolem je dokončit zbylou 1/3 reverzních mutací dotčených kristovských energií. Falešnou prezentaci této technologie lidem dostala na starost skupina Soupeřů známá jako Corteum, která tak činí pod všeobecně známým názvem Wingmakers. Pod touto technologií je tedy namístě představit si sjednocenou, hierarchicky organizovanou, energetickou síť PIN-sítí Soupeřů, prostřednictvím které dochází k závěrečnému stahování chycených kristovských energií do reverzních realitních domén typu černých děr známých pod jménem Wesedak a to na všech úrovních Vědomí našeho universa (Energetického matrixu), tedy na úrovni bytostí, planet, galaxií i kosmů čili tzv. časových matrixů  - viz. níž. Odstartování závěrečné aktivace této technologie bylo Soupeři  provedeno dne 27.5.2003 a celá tato závěrečná akce Soupeřů je známa jako tzv. Blend Dimension Project čili časoprostorové sloučení dimenzí (kristovských a reverzních) skrze chod tzv. Beast Machine, klíčového produktu Atlantské konspirace. V bibli je tento proces pojmenován jako Apokalypsa.
Možná, že pozornému čtenáři neunikne časová souvislost výše zmíněných aktivací v našem SAC a např. Válkou v Iráku, odstartovanou v dubnu roku 2003 a odstartováním automatického autoimunitního procesu Hetharo-Hetahlon v květnu téhož roku. Jak vidíme, analýza naší reálné situace nás vede do stále chmurněji vypadajícího pochopení grandióznosti celé šachové partie. A to ještě zdaleka není všechno. Nicméně to neznamená, že bychom neměli k dispozici prostředky, jak se s touto situací vypořádat. Celý nápomocný příspěvek lidstva spočívá v tom, nenechat se individuálně zastrašit ničím a tím potažmo i kolektivně dát dohromady dostatek kristovské, láskyplné energie (známá jako tzv. Amoraea energie), která tak sama o sobě dostatečně účinně podpoří planetu Zemi a ta tak bude moci (spolu s lidstvem a celou svojí přírodou) vystoupit z reverzu (obráceného, protisměrného evolučního chodu čili sjednocení se s Centrálním Zdrojem skrze vymazání z knihy života) do kristovského BZP.


12.3 Pozemská situace v SAC 2000-2022

Avšak než si uděláme závěrečnou představu o celé této grandióznosti, pojďme si ještě říci, spíše již jen heslovitě, pár slov k některým dalším důležitým událostem, které následovaly po aktivaci technologie Modrý meč ze strany Soupeřů.

První věcí je mít správnou představu o tom, že jako klíčová odpověď přišel již zmíněný autoimunitní proces Hetharo-Hethalon, který, zjednodušeně řečeno, zahájil z nejvyšších spirituálních míst Centrálního Zdroje obnovování kristovského kódování našeho Universa. Tento universální ochranný energetický proces poběží až do konce roku 2012, kdy postupně navyšuje energetickou ochranu s tím, že po tomto datu by již nemělo být možné dokončit stahování našeho realitního pole do reverzní domény a nezbývá mi než zopakovat, že tento nevyjednatelný proces se v našem Universu (Energetickém matrixu) aktivoval vůbec poprvé od svého vzniku před 950 miliardami let!. To samo o sobě mluví za vše, tak vážná situace v současnosti panuje. A  nyní již skutečně jen heslovitě, byť jsem si vědom toho, že to pro mnoho z čtenářů bude zřejmě nesrozumitelné. U koho to však vygeneruje hlubší zájem, již ví kde hledat další údaje a podrobnosti.

V roce 2004 došlo k dalšímu zesílení útoků ze strany Wesedaku vůči pozemským planetárním štítům (prostřednictvím tzv. Budhara retroviru), na což bylo, již ze strany Strážců, zareagováno spuštěním tzv. Starburst energetického procesu a úspěšnou aktivací dalšího tzv. Polárkového matrixu (z dob Elektrických válek), oba dva podporující úspěšný průchod planety Země a jejich obyvatel do BZP dimenze. Ve výsledku tyto události přinesly nerovnováhy v pozemské energetice,  která se projevila v prosinci roku 2004 pohybem mořského dna s následnými tsunami vlnami, které planetu zasáhly v Indonésii a tím samozřejmě i zejména tamější obyvatele.

Další pozoruhodnou událostí se stala aktivace další technologie Soupeřů - konkrétně Thetánců, kteří uvedli v roce 2006 do provozu svoji technologii známou jako The Treshold (Práh) v jejímž důsledku došlo k urychlení tzv. Tachyonového procesu o cca 9 let, kterýžto procese řídí evoluční cykly v době obratu Starfire - viz. níž. Toto znamená, že z evolučního hlediska máme všichni jakoby méně času na to, zvládnout výzvy našeho SAC, přičemž důsledek tohoto urychlení v D3 realitě známe či pociťujeme jako zkracující se dobu, kterou máme k "čemusi" k dispozici.

V roce 2007 pak došlo k další významné události, kdy Soupeři opět (bohužel úspěšně) zaútočili, tentokrát proti našemu Slunci v D4/HU-2. Ve výsledku tento útok znamená, že naše Slunce bylo uvedeno do tzv. Bardo cyklu, což je umírající cyklus s tím, že by tento, dle současným poznatků, neměl trvat déle než 223 let, tedy v roce 2230 by naše Slunce mělo přestat existovat. Pro současné inkarnované lidstvo to z největší pravděpodobností znamená, že skutečně žijeme svoji poslední pozemskou inkarnaci. K tomu si jen poznamenejme, že tento útok byl pravděpodobně veden v souvislosti s tím, že dosavadní držitelé Sluneční sféry - Anunnakové/Nibiruánci, předtím opětovně přešli (stojíce tváří v tvář síle Budhara rasy z Wesedaku) na stranu Strážců. Z tohoto důvodu jsou to opět oni, kdo dnes řeší situaci kolem našeho Slunce a to již na straně Strážců (rapidní nárůst slunečního gama záření, ohrožujícího pozemský biologický život). V této souvislosti stojí za  zmínku, že s výjimkou Necromitonů a Zetas, ostatní účastníci UIR z roku 2000, zejména Anunnakové, tuto koalici již opustili, v důsledku čehož se prakticky rozpadla.

Jako poslední pozoruhodnou událost zmíním jen tolik, že v roce 2008 přišla do celé této koncovky další rasa účinkující na straně Soupeřů, která je známa jako tzv. Borendth borgové. Další inspiraci lze samozřejmě hledat ve sci-fi seriálech typu Hvězdná brána, Star Trek apod.

Abychom si nyní udělali jakous takous představu o tom, jaké má lidstvo (respektive někteří jedinci) v této nelehké situaci vůbec šance či možnosti, řekněme si ještě stručně pár slov k tomu co lze reálně očekávat. Klíčové je pochopit, že vše co se nyní na planetě Země děje je hra o to, zda-li se Soupeřům podaří zabránit vstoupení Země do BZP či nikoliv, což je naopak hlavním cílem Strážců a samozřejmě celého lidstva. Pokud se Soupeřům tomuto přechodu zabránit nepodaří do prosince roku 2012, potom čeká lidstvo přestupová pětiletka, v rámci které dojde k prolnutí morfogenetických polí Země a Tary, které bude kulminovat v roce 2017 (třídenním připojením morfogenetického pole Gaie/Polárky k Zemi i Taře). Po tomto datu se Hvězdný most začne uzavírat až se zcela uzavře v roce 2022, po kterémžto datu již nebude možné na tuto evoluční cestu pro nikoho na Zemi inkarnovaného naskočit. Tato desetiletka otevřeného Hvězdného mostu se bude vyznačovat bezprecedentním nárůstem úrovně na Zemi přicházejících kosmických energií, přičemž tento jednoznačně očekávatelný energetický nárůst je zdrojem všech úvah ohledně takových efektů jakým jsou globální výpadky (blackout) elektrických rozvodných systémů či fyzikální reakce nekvalitních hrubohmotných či reverzních nf hmot na tyto nově příchozí vf kosmické energie. Je totiž namístě si uvědomit, že tyto efekty respektive jejich míra se objeví v přímé vazbě na míru reverze, která v té době bude na Zemi panovat. Pokud by totiž tato míra byla zanedbatelná, respektive by vůbec neexistovala (tj. Soupeři by zde neměli žádný vliv), vše by proběhlo bez škodlivých reakcí a katarzí. Zcela samostatnou kategorií jsou úvahy o účinku těchto vf energií na lidský organismus. Nicméně je myslím zcela evidentní, že i lidé budou mít s těmito energiemi doté míry problémy, do jaké s nimi budou v rozporu. V této souvislosti nezbývá než opětovně upozornit na rizika spojená s nekontrolovaným globálním očkováním lidstva neznámými látkami z hlediska možnosti ovlivnit tak právě tuto interakci lidské energetiky a energií Hvězdného mostu v blízké budoucnosti. Obecně lze předpokládat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že tyto interakce vyústí do dvou praktických výsledků. Jedna část pozemské reality tyto interakce ustojí a druhá nikoliv. Ti kteří to neustojí - realitní pole této části Země, tak zůstane ve reverzním kódování/poměrech a po roce 2022 se vrátí na svoji dřívější D3 energetickou hladinu, přičemž společenské poměry budou pokračovat v duchu NWO v rámci reverzního Wesedaku. Ti kteří to ustojí - kristovská část planety Země a jejich obyvatel přejde po Hvězdném mostě (to je metafora vyjadřující stav bio-energetiky a DNA) do BZP a ti pak budou ve svých životech pokračovat v rámci tzv. Nového zlatého věku lidstva - avšak stále na planetě Země. V BZP tato část projde jedinečným časoprostorovým cyklem s konečným evolučním cílem zakotvit v D5 na Taře a tím definitivně a úspěšně dokončí Záchranou misi Amenti. No a samozřejmě třetí, nejmenší část lidstva dokáže využít prolnutí morfogenetických polí Země, Tary a také Gaie a dosáhne na realizaci tzv. vzestupu skrze některý z otevřených portálových systémů jako Most úmluvy, Síně Amenti, Polárkový matrix či Aquaelle matrix (viz. níž). Poznamenejme si však, že tento vzestup je grandiózní událost, ke které musí každý zájemce zcela cílevědomě směrovat své současné úsilí a navíc k tomu musí mít vhodné inkarnačně/karmické podmínky.
Aby se Soupeřům podařilo zabránit ve vstoupení planety Země do BZP, budou tito (jejich pozemské iluminátské loutky) navyšovat nesvobodu lidstva pravděpodobně v podobě vyvolání skutečné otevřené fáze právě probíhající 3.světové války, či nějaké zinscenované - virtuální mimozemské invaze v podobě záminky (viz. např. americký film Invaze z roku 2007) k aktivaci mnohdy zmiňovaného programu na násilné snížení počtu inkarnovaných Duší (věřím, že ke skutečné invazi již nedojde a to v důsledku míry progrese ochranných planetárních prostředků) s konečným cílem všemi prostředky snižovat pozemskou úroveň hladiny kristovských, láskyplných , přátelských či bratrských (ale jejich zájmy ohrožující) energií.
Je důležité si stále uvědomovat, že hlavní zbraní Soupeřů jak nedopustit nezbytné navýšení energetické vzestupné úrovně planety, na níž se lidstvo významně podílí, je Strach, který spolehlivě tuto úroveň ponižuje. Proto lze ze strany Soupeřů očekávat, maximalizaci jejich úsilí směrem k zastrašování lidstva, což si myslím je i skutečnou motivací stojící za současnými, stupňujícími se finanční, ropnou, oteplovací, teroristickou, atd. krizemi či tzv. chřipkovou pandemií - typickými ukázkami záměrného generování globální virtuální reality s cílem snížit natolik planetární energetickou úroveň skrze existenciální vystrašení lidstva, aby vstup planety a jejich obyvatel do BZP nebyl energeticky možný. Proto je tak nezbytné nepodléhat strachu, našemu hlavními nepříteli a vypořádat se svými osobním Stínovým tanečníkem, který v nás k tomuto typu energie trvale připojuje. Pokud by však tato strategie Soupeřům nakonec nevyšla, asi je namístě, pragmaticky se připravit na to, že jejich posledním plánem skutečně bude zorganizovat významné snížení počtu kristovsky myslících a jednajících lidí. V tomto smyslu je v Pramenech časové období podzim 2009 až jaro 2011 označeno jako "Okno poslední příležitosti".


12.4 Galaktický nadhled

A na závěr si řekněme ještě něco víc k tomu, o co v současném SAC jde jaksi nad rámec naší pozemské situace. Přece jen je dobré mít ještě lepší představu o tom, co všechno kolem nás je dnes ve hře. Je mi sice zcela jasné, že kompletní výklad by vydal na další seriál, ale přesto se pokusím velmi stručně uvést některé podrobnější údaje vyplynuvší z posledního vývoje událostí. Že a proč mnoho času nezbývá jsme si již řekli. Současně si tím i lépe osvětlíme problematiku onoho klíčového přetahování kristovských realitních polí do realitních polí reverzních, fantomových. Věřím, že v této souvislosti již nemusím laskavému čtenáři explicitně poukazovat na skutečnost, že nechtěná návratová cesta k Centrálnímu zdroji skrze reverzní matrixy je cestou, na níž dochází k likvidaci individualizovaného Vědomí (vymazání z knihy života), kdežto žádoucí návratová cesta skrze kristovské realitní domény je cestou vědomého návratu a s-jedno-cení se s tímto Centrálním Zdrojem - Bohem.

Až doposud jsme se tedy celou situací zabývali z pozice lidstva a planety Země. To je zcela v pořádku, protože se nás to bezprostředně týká, nicméně bylo by nesprávné, kdyby jsme si z toho udělali ten závěr, že jsme (lidstvo na planetě Země) snad jediní či ústřední, koho se diskutované klíčové období SAC 2012-2022 týká. Není tomu tak. Ve hře je toho daleko víc. Stručně řečeno, v průšvihu není jen lidstvo na planetě Země. V průšvihu je celá naše galaxie Mléčné dráhy. Podobně jak jsme si povídali o tom, že v průběhu Elektrických válek došlo ke stažení části Země do fantomového, reverzně kódovaného matrixu, došlo k podobné situaci o mnoho dřív. Ještě v období před Andělskými válkami v období cca před 350 miliardami let, zaútočili Soupeři z reverzního matrixu (systému černých děr) známého pod jménem Wesedak, konkrétně ze systému Apollyon - padlého temného slunce, na systém Procyus s centrální hvězdou jménem Rajhna/Jhala v kristovské galaxii Androméda. Tady je skuečný počátek našich problémů. Výsledkem tohoto útoku bylo vytažení systému Procyus z Andromédy mimo ni, do nově vytvořeného systému, který se stal známým jako Procyak s centrální hvězdou známou pod jménem Abaddon. A tento nově vzniklý systém, stojící tehdy mezi kristovskou Andromédou a anti-kristovským Wesedakem dnes známe pod jménem galaxie Mléčné dráhy. A právě do tohoto nově vzniklého mezi-systému - galaxie Mléčné dráhy pokračovalo přetahování "kořistí" dalších útoků anti-kristovských ras z Wesedaku, známých zejména pod jménem Budhara. Následnými kořistmi těchto dějů (Andělských válek) byl systém Lyry z Andromédy - před 250 miliardami lety, nativní domény Aramathény, nejvyšší evoluční verze naší planety Země v D12 a bohužel i další systém těch, kteří Androméďanům v těchto pre-archaických obdobích přišli na pomoc. Tímto hostujícím, nápomocným systémem byl systém Metatrona, který byl posléze, skrze umělý reverzní systém YHWH, vtažen až do centrálního anti-kristovského systému Wesedaku (před 150 miliardami let), kde je dodnes a spolupodílí se na tzv. 6:6:6 energetických triangulačních vazbách mezi jednotlivými systémy které jsou ve hře. A něco podobného se právě nyní odehrává i s Mléčnou dráhou, kdy je tato ze svého dosavadního, jakéhosi mezi-postavení, závěrečně vtahována do Wesedaku. No a protože celý náš Sluneční systém je situován v Mléčné dráze, je nasnadě si uvědomit, že nám všem v důsledku toho hrozí, že budeme do anti-kristovského systému Wesedaka vtažení jako celek, ať již jsme inkarnováni na Zemi, Taře či Gaie. Proč o tom všem hovořím a jaké z toho pro nás, pozemšťany, plynou důsledky ? První věcí je iniciovat ve čtenářích širší představu o velikosti celého konfliktu s cílem uvědomit si, kolik se toho asi kolem nás děje a jak moc toho ve skutečnosti nevíme, ale měli by jsme vědět. Druhou věcí pak je záležitost související s tím, kudy skutečně vede cesta ven z této situace. K celkovému pochopení je potřeba doříci asi tolik.

Snad je nám již jasné, že cesta ven z probíhajícího vtahování Mléčné dráhy do Wesedaku je cesta vedoucí někam do Andromédy a nikoliv cesta vedoucí někam kamkoliv jinam do Mléčné dráhy. Jenže kudy tam, kudy až do Andromédy ? A tady nastupuje na makrokosmické jeviště planeta Země. Probíhající širší makrokosmický plán a úsilí Strážců je takové, že byl vytvořen pomocný systém, známý jako Aquaelle matrix, který byl vytvořen jako jakýsi specifický portálový interface či průchod mezi Mléčnou dráhou a Andromédou, prostřednictvím kterého (pouze) lze opustit Mléčnou dráhu ještě před jejím závěrečným vtažením do Wesedaku a dostat se jím do Andromédy. A nyní to hlavní - ústí tohoto průchodu na straně Andromédy je známé jako planeta Urtha a ústí tohoto průchodu na straně Mléčné dráhy je známé jako planeta Země (Earth). A právě pro tuto jedinečnost planety Země na straně Mléčné dráhy se toho dnes tady tolik děje. To je reálné vysvětlení např. i toho, jak se mohlo stát to, že např. Anunnakové, ti dlouhodobí "nadřazení bohové" pozemšťanů, až v samotném finále narazili na natolik silnější Soupeře, že prakticky zcela rezignovali na své, tak dlouho prosazované, zájmy a vrátili se pod křídla Strážců a nebo že skutečně došlo poprvé v celé historii našeho makrokosmu k onomu již zmiňovanému naprosto jedinečnému ochrannému procesu HetahrO-HethaloN, iniciovanému z nejvyšších pater Božských světů Centrálního Zdroje. To je i skutečným důvodem toho, proč je dnešní situace opravdu tak vážná. Tito nejsilnější mezi Soupeři zajisté nemají v úmyslu nechat v provozu či mimo vlastní kontrolu únikový Aquaelle matrix ani portálový vstup v Mléčné dráze do něj - planetu Země, když už na straně Andromédy jsou bez vlivu.

A na úplný závěr našeho povídání si povězme ještě o jednom veledůležitém aspektu celé této situace. Jde o přirozené evoluční cykly, kterými se řídí putování vydechnuté Božské energie - Vědomí a proces její reintegrace zpět do Centrálního Zdroje čili sjednocení se s ním. Z logiky tohoto kruhového mechanismu je evidentní, že někdy musí dojít k tomu, co se dá nazvat jako bod návratu či obratu . Z logiky je snad i zřejmé, že tento bod je, prostorově chápáno, nejdál od místa výdechu a energeticky chápáno je kristovsky nejslabší čili nejtemnější. Cykly, které nás (Boží jiskry) do tohoto bodu návratu vedou jsou tzv. Euiago cykly (již jsme si o nich něco řekli dřív) a cykly, která nás vedou zpět ke sjednocení se s Centrálním Zdrojem jsou tzv. Adashi cykly (pod správou tzv.Adashi mistrů). A právě mezi těmito cykly se nachází tento bod obratu, ve kterém dochází k tomu, co si můžeme představit pod rčením "oddělování zrna od plev". Ne náhodou se tento bod nazývá Starfire (Hvězdný oheň), protože v tomto bodu končí pro putující Vědomí možnost "zopakovat si reinkarnační  třídu - časový vektor" v některém z Euiago časových cyklů a je nezbytné přistoupit k maturitě a složit "pěkně horké" zkoušky. Výsledkem pak je nástup buď na cestu vědomého návratu k Centrálnímu Zdroji - do Adashi cyklů a nebo na cestu do nevědomého návratu, v našem případě ještě evidentně oddálenému otrockým pobytem v reverzních matrixech Wesedaků. Proč je tento aspekt tak veledůležitý ? Ano, věřím, že jste si to již dali dohromady. Je to právě náš současný SAC, který je pro andělské kristovské lidstvo i planetu Země tímto bodem obratu, Starfire bodem, právě přítomná chvíle skládání zkoušek z naší, tak pohnuté evoluční minulosti. No řekněte sami, není to ideální chvíle k tomu, zablokovat nám naší inkarnační i rasovou paměť a těsně před nástupem na cestu domů nás definitivně svést na zcestí ? Když všichni víme, že jsme přirozeně nejdál od Boha/Zdroje a tedy i nejslabší ? Vždyť Soupeřům vždy skutečně stačí, uspět až na poslední křižovatce.

A pro ty z čtenářů, kteří by měli zájem, pojmenovat si výše uvedené koncepty ještě jiným, více tradičním, esotericko-symbolickým jazykem, lze doporučit vynikající text mého přítele Honzy Křivance, který je k dispozici zde ( http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3817-dedictvi-anunnaki-a-tajemstvi-genesis-cast-11-v-ohnich-hory-osudu-aneb-v-moci-leviatana/ ). Věřím, že Vám nebude dělat potíže, vytvořit si příslušné pojmové korespondence mezi těmito texty a tak si např. pod Leviathanem budete umět lehce představit naše Soupeře, třeba v podobě Budhara rasy.

A na skutečně již úplný závěr mi dovolte ocitovat z díla dalšího, soudobého klasika světa matrixu Carlose Castanedy a jeho indiánského učitele - čaroděje Dona Juana:

"Máme predátora, který přichází z hlubin vesmíru a přebírá pravidla našeho života. Lidé jsou vězni. Predátor je náš bůh a mistr. Odevzdáváme se mu bezmocně. Jestliže chceme protestovat, potlačí náš protest. Jestliže chceme být nezávislí, vymůže si abychom to nedělali. Vskutku jsme drženi jako vězni. Přebírají si nás, protože jsme jejich potrava. Vymačkávají nás nemilosrdně, protože jsme jejich výživa.

Čarodějové věří, že predátoři nám dali náš systém víry, naše myšlenky dobra a zla. Jsou to oni, kdo nám vytvořili naše naděje a očekávání, sny o úspěších a selháních. Oni nám dali žádostivost, chamtivost i zbabělost. Aby nás udrželi v nevědomé poslušnosti, poddajné a slabé, zajišťují si to obratnými manévry z pohledu bojové strategie. Dali nám svoji ustrašenou mysl. A ta se stala naší myslí.

Predátorská mysl je barokní, odporující si, mrzutá, naplněná strachem ze života či jeho průběhu. I pouhá myšlenka, abys nikdy netrpěl hlady, vyvolává v této mysli úzkost. Ta je úzkostí predátorů, kteří se bojí, že kdykoliv může být jejich taktika odkryta a potrava odmítnuta. Prostřednictvím mysli, která je konec konců jejích myslí, ti predátoři vstříknou do života cokoliv, co se jim hodí. Zajišťují si tak stupeň nezbytné ochrany.
Čarodějové si uvědomili, že musí být kompletními bytostmi s proniknutím do podstaty a velkého skutku uvědomění si, že jsou mytologickými legendami dneška. A jak stárneme, všechno se nám zdá ztracené a my se stáváme usedlými. Proti nám nestojí jednoduchý predátor. Je velmi chytrý a organizovaný. Má metodologický systém, jak  nás obětovat a využít a udělat zbytečnými. Jsme jen průměrný kousek jídla. Dokud se neosvobodíme, jsou naše sny jen sny zvířat, sny toho, kdo vznikl jako kousek potravy.
"

Je potřeba říci víc? Může ještě někdo svéprávný pochybovat o tom, že predátor Leviathan není Strážce ale Soupeř (zcela vědomě říkám - Soupeř, nikoliv Nepřítel) ? Ano může, bohužel to vidíme dnes a denně všude kolem sebe, ale je to jejich, ustrašená, predátoří volba, věřím a doufám, že ne ta naše, ta milující a svobodná.

A nyní už mi nezbývá, než jen poděkovat všem čtenářům za trpělivost a energii, kterou jste věnovali četbě mých textů, ve kterých jsem se Vám pokusil zprostředkovat údaje z Pramenů jedinečné autorky Ashayany Deane, 1. pozemské mluvčí Eyianského koncilu, které pokud vím nebyly doposud v českém prostředí v takovém formátu, rozsahu a přesnosti doposud k dispozici. Pro ty z Vás, kteří se pak rozhodnete k dalšímu studiu originálních anglických textů Pramenů, ještě jednou zde uvádím link na celosvětově běžící projekt

( http://www.amentiproject.net/ ), v rámci kterého je toto tzv. Svobodné učení k dispozici každému, v současnosti žijícímu, zájemci.

Nechť se vám přátelé, Vaše cesta domů vydaří, to Vám všem skutečně a upřímně přeji. Nashle doma.

A jako poslední tip pro cestu domů zde uvádím link

( http://www.youtube.com/watch?v=IFUlqr3bK68&feature=related ) pro ty z Vás, kteří tíhnete k našim přátelům z Agarty nebo-li z Vnitřní (či Duté, chcete-li) Země, a kteří si vůči nám nepřejí nic jiného, než aby jsme byli schopni, věnovat jim pár svých myšlenek a pokusili se s nimi ve svých meditacích spojit a věnovali jim svoji pozornost.

(c) Petr Penguin 28.10.2009, na základě materiálů (c) Ashayany Deane


P.s. Apropó - celý seriál "O čem to vlastně je aneb Tajemství Amenti 1" jsem zpracoval i ve formě jednoho distribučního PDF souboru, takže kdo z čtenářů bude mít zájem o jeho bezúplatné získání, nechť se klidně odváží a napíše mi o něj na můj kontaktní email (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny ). Tento můj autorizovaný soubor, jako takový, tímto povoluji k libovolnému dalšímu, svobodnému - tedy nekomerčnímu - šíření. Pokud by pak někdo měl zájem prezentovat tento materiál jinak, např. na internetu v podobě www stránek či jiné podobě, podléhají tyto formy šíření mému souhlasu, který nicméně případným zájemcům nemám v úmyslu neudělit.

No a na úplný závěr. Pokud by někdo případně řešil vnitřní dilema týkající se energetické rovnováhy, nechť laskavě vezme na vědomí, že můj email - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny je zaregistrován v systému paypal.

Na tomto emailu jsem rovněž k dispozici v případě potřeby či zájmu kontaktovat mou osobu.


11.4. 2010


 

Převzato:  http://www.demiurg.cz/